dnes je 24.2.2024

Input:

Mikro účetní jednotka - účetní závěrka 2016

7.12.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

2016.2526.2
Mikro účetní jednotka – účetní závěrka 2016

Ing. Zdenka Cardová

VYŠLO V ČÍSLE 2526/2016

Základní účetní pravidla při sestavování účetní závěrky vymezuje:

 • pro všechny účetní jednotky zákon o účetnictví (č. 563/1991 Sb., v platném znění, dále "ZoÚ"), dále

 • pro podnikatelské subjekty vyhláška (č. 500/2002 Sb., v platném znění), kde jsou uvedeny i výkazy (rozvaha a výkazy zisku a ztráty – druhové i účelové členění) včetně označování jednotlivých položek (písmeny, římskými a arabskými číslicemi) a dále

 • české účetní standardy (ČÚS); při sestavení účetní závěrky za období 2016 je vhodným pomocníkem zejména ČÚS č. 024 – Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016.

Struktura účetní závěrky závisí s účinností od období 2016 na zařazení účetní jednotky (ÚJ) do konkrétní kategorie. I přesto se může stát, že některá pravidla při sestavování účetní závěrky jsou rozdílná i v rámci jedné kategorie. Jak je tomu u mikro ÚJ?

VYMEZENÍ MIKRO ÚJ

Pokud ÚJ k rozvahovému dni bezprostředně předcházejícího účetního období  nepřekročila alespoň 2 z níže uvedených hodnot, byla zařazena do kategorie mikro ÚJ:

 • aktiva (netto) celkem: 9 000 000 Kč,

 • roční úhrn čistého obratu: 18 000 000 Kč,

 • průměrný počet zaměstnanců: 10.

Roční úhrn čistého obratu: představuje výši výnosů sníženou o prodejní slevy, dělenou počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobenou 12.

Průměrný počet zaměstnanců: výpočet se řídí metodikou Českého statistického úřadu a znamená průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců.

V případě, že ÚJ účtuje v kalendářním roce, potom roční úhrn čistého obratu (k 31. 12. 2015) musí přepočítat podle nových pravidel s účinností od 1. 1. 2016. Týkat se to bude zejména změny účtování o aktivaci a změny stavu zásob vlastní činnosti (dříve účtováno prostřednictvím výnosů, nově účtováno prostřednictvím nákladů).

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MIKRO ÚJ ZA OBDOBÍ 2016

Účetní závěrka je nedílný celek, který u mikro ÚJ tvoří:

 • rozvaha

 • výkaz zisku a ztráty

 • příloha.

Mikro ÚJ nejsou povinny sestavovat přehled o peněžních tocích ani přehled o změnách vlastního kapitálu.

 • Rozvaha ve zkráceném rozsahu, která zahrnuje jenom položky označené písmeny podle přílohy vyhlášky, je vyhrazena pouze pro mikro ÚJ, které nemají povinnost auditu. Jedná se o nejzkrácenější rozvahu z možných tří typů rozvah, které od účetního období 2016 v našich podmínkách účetní předpisy připouštějí:

Aktiva   Pasiva  
 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál
 
 1. Vlastní kapitál
 
 1. Dlouhodobý majetek
 
B. + C. Cizí zdroje  
 1. Oběžná aktiva
 
 1. Rezervy
 
 1. Časové rozlišení aktiv
 
 1. Závazky
 
 
 1. Časové rozlišení pasiv
 

Rozvaha se sestavuje za běžné a minulé období; aktiva za běžné období se vykazují v hodnotách brutto, korekce, netto; za minulé období se aktiva vykazují v hodnotě netto.

Zatímco v případě rozvahy mohou všechny mikro ÚJ sestavovat uvedený typ rozvahy ve zkráceném rozsahu, v případě výkazu zisku a ztráty mají některé mikro ÚJ možnost sestavit výkaz ve zkráceném rozsahu a některé mikro ÚJ mají povinnost sestavit výkaz

Nahrávám...
Nahrávám...