dnes je 17.6.2024

Input:

Několik poznámek k příloze v účetní závěrce 2016

7.3.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

2017.5.4
Několik poznámek k příloze v účetní závěrce 2016

Ing. Zdenka Cardová

Uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce vymezuje prováděcí vyhláška (pro podnikatelské subjekty č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále "PVZÚ" nebo "vyhláška"). Konkrétně v ustanoveních § 39, 39a, 39b, 39c.

Podle těchto ustanovení se řídíme při sestavování přílohy účetní závěrky poprvé za období 2016. Záměrem tohoto článku není popisovat požadavky stanovené v uvedených ustanoveních, ale upozornit na některé další informace, které zákon o účetnictví (č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále "ZoÚ") a citovaná vyhláška dále požadují uvádět v příloze v účetní závěrce. O které se jedná?

  • Zákon o účetnictví § 7 odst. 3 (tzv. předpoklad trvání v dohledné budoucnosti):

Účetní jednotka je povinna použít účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. V případě, že účetní jednotka má informaci o tom, že u ní taková skutečnost nastává, je povinna použít účetní metody způsobem tomu odpovídajícím, přičemž informaci o použitém způsobu je povinna uvést v příloze v účetní závěrce.

  • Zákon o účetnictví § 7 odstavec 4 (tzv. stálost metod):

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v jednom účetním období nesmí účetní jednotky změnit v následujícím účetním období. Účetní jednotky mohou uvedené uspořádání a označování a obsahové vymezení a způsoby oceňování změnit zcela nebo zčásti mezi jednotlivými účetními obdobími jen z důvodů změny předmětu podnikání nebo jiné činnosti anebo z důvodů zpřesnění věrného zobrazení nebo zkvalitnění vypovídací schopnosti účetní závěrky, přičemž informaci o každé takové změně s jejím řádným zdůvodněním jsou povinny uvést v příloze v účetní závěrce.

  • Zákon o účetnictví § 7 odst. 6 (vzájemné zúčtování):

Účetní jednotky jsou povinny účtovat o aktivech a pasivech, nákladech a výnosech v účetních knihách a zobrazovat je v účetní závěrce samostatně bez jejich vzájemného zúčtování. Účetní jednotky mohou provádět vzájemné zúčtování jen v případech upravených účetními metodami a jsou-li zúčtovávané částky uvedeny v příloze v účetní závěrce.

Účetní metoda "Vzájemné zúčtování" je vymezena ve vyhlášce v § 58 PVZÚ.

  • Zákon o účetnictví § 19 odst. 6 ZoÚ (události po rozvahovém dni):

V případě významných událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky, jsou důsledky těchto událostí popsány a jejich ekonomické dopady kvantifikovány v příloze v účetní závěrce.

Pro doplnění uveďme ustanovení v § 19 odstavec 5 ZoÚ: Dopad událostí, které nastaly do konce rozvahového dne, musí být k rozvahovému dni zohledněn v účetnictví běžného účetního období, i když se informace o těchto událostech staly účetní jednotce známými až mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

Čili zákon o účetnictví rozděluje následné události z časového hlediska na:

  • - události, které nastaly do konce
Nahrávám...
Nahrávám...