dnes je 19.5.2024

Input:

Novela zákona o dani silniční 2022

8.6.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

2022.12.1
Novela zákona o dani silniční 2022

Ing. Karel Janoušek

VYŠLO V ČÍSLE 12/2022

Novela zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční (dále jen "ZDS"), provedená zákonem č. 142/2022 Sb., přinesla v této dani výrazné změny. Došlo k podstatnému snížení počtu vozidel, za která se bude daň silniční platit, jako bezpředmětná byla zrušena některá osvobození od daně, byly změněny roční sazby daně, zrušena snížení sazeb daně a zrušena povinnost placení záloh na daň a to vše již za celé zdaňovací období roku 2022.

Předmětem daně silniční je nově tzv. zdanitelné vozidlo. Takovým vozidlem je pro účely daně silniční pouze silniční vozidlo kategorie N2 a N3 a přípojné vozidlo k takovému vozidlu kategorie O3 a O4, pokud je registrováno v registru silničních vozidel v České republice.

Předmětem daně nejsou vozidla se zvláštní registrační značkou (viz § 23 písm. d) vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů) a některá další vozidla (viz níže).

Z nákladních vozidel jsou již předmětem daně silniční pouze nákladní automobily kategorie N2 a N3, ale vzhledem k nově stanovené výši daně se daň v zásadě platí jen za vozidla s kódem druhu karoserie BA (nákladní automobil) nebo BB (skříňový automobil), a to za tato vozidla kategorie N2 s největší hmotností 12 tun a kategorie N3, přičemž u těchto vozidel se dvěma nápravami vždy, u vozidel se třemi nápravami jen v případě, že jejich největší povolená hmotnost je nejméně 15 tun a u vozidel se čtyřmi a více nápravami nejméně 23 tun. Za vozidla kategorie N2 a N3 s kódem druhu karoserie BC (tahač návěsu) a BD (silniční tahač) se daň platí v případě, že mají největší povolenou hmotnost jízdní soupravy nejméně 16 tun a pokud mají tři a více náprav nejméně 36 tun (viz Příloha k zákonu, rovněž uveřejněná v závěru tohoto článku). Daň se neplatí za vozidla kategorie N2 a N3 podkategorie vozidlo zvláštního určení a tato vozidla terénní, protože tato vozidla nejsou předmětem daně.

Pokud jde o přípojná vozidla, jsou nově předmětem daně pouze přípojná vozidla kategorie O3 a O4. Vozidla kategorie O1 a O2 předmětem daně nejsou. Vzhledem k nově stanovené výši daně (viz příloha k zákonu) se však daň silniční platí pouze za vozidla kategorie O4 s největší povolenou hmotností nejméně 12 tun. Předmětem daně přitom ale nejsou tato přípojná vozidla s karoserií druhu DA, tj. návěsy. Naproti tomu přípojná vozidla, jejichž karoserie má kód druhu (typu) DB, tj. přípojná vozidla tažená ojí (přívěsy), jsou od daně silniční osvobozena, ale pouze v případě, že poplatník daně za toto přípojné vozidlo je současně poplatníkem daně za zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BD (silniční tahač, tahač přívěsů).

Z druhů vozidel uvedených v § 3 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nejsou předmětem daně silniční (a daň se tedy za ně neplatí) již vůbec motocykly, čtyřkolky, osobní automobily, autobusy, vozidla zvláštního určení a speciální vozidla (např. autojeřáb, požární automobil, sanitní automobil, obytný automobil, pracovní stroj speciální nebo nesený) a tzv. ostatní silniční vozidla. Předmětem daně nejsou ani zvláštní vozidla (např. traktor, přípojné vozidlo k traktoru, pracovní stroj samojízdný nebo nesený).

Pokud jde o kategorie vozidel, tak předmětem daně silniční nejsou silniční vozidla kategorie L, M, T, C, R, S a Z, vozidla kategorie N1, O1 a O2.

Pro zjištění, zda je vozidlo předmětem daně, jsou vždy rozhodující údaje zapsané v technickém průkazu příslušného vozidla, a to zápisy platné k prvnímu dni příslušného zdaňovacího období, příp. ke dni první registrace vozidla v ČR ve zdaňovacím období. Ke změnám v technickém průkazu během zdaňovacího období se i nadále nepřihlíží. Jestliže v technickém průkazu vozidla nejsou uvedeny potřebné údaje, např. kategorie vozidla nebo kód druhu karoserie, a nedají se ani zjistit podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858, v platném znění, použijí se údaje z jiných technických dokladů ke zdanitelnému vozidlu.

Z vozidel, která jsou předmětem daně, jsou od daně osvobozena i jiná vozidla, než výše uvedená přípojná vozidla s karoserií druhu DB, a to zdanitelná vozidla vybavená zvláštním zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy nebo modré a červené barvy zapsaným v technickém průkazu vozidla, vozidla určená jako státní hmotná rezerva, pokud není používáno k podnikání, vozidla diplomatické mise nebo konzulárního úřadu, pokud je zaručena vzájemnost, vozidla poskytovatele zdravotních služeb, báňské záchranné služby nebo horské záchranné služba, jsou-li v technickém průkazu vozidla označena jako sanitní nebo záchranářské, vozidla Českého červeného kříže, a to v rozsahu osvobození podle zákona upravujícího Český červený kříž, vozidla vlastníka pozemní komunikace, správce pozemní komunikace nebo jimi pověřené osoby, jsou-li používána výlučně k zabezpečení sjízdnosti nebo schůdnosti pozemní komunikace. Osvobození od daně se prakticky týká kalendářního měsíce, ve kterém byly splněny podmínky pro osvobození od daně ve všech dnech, kdy bylo předmětem daně.

Poplatníkem daně silniční je i nadále v zásadě provozovatel vozidla zapsaný v jeho technickém průkazu, příp. jako dosud, další osoby uvedené v § 4 ZDS novelizovaného zákona.

Pozor!
Poplatníkem daně nově nejsou

Nahrávám...
Nahrávám...