dnes je 8.12.2023

Input:

Novela zákona o daních z příjmů od 1. 7. 2017

28.6.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 28 minut

2017.14.1
Novela zákona o daních z příjmů od 1. 7. 2017

Ing. Jiří Vychopeň

VYŠLO V ČÍSLE 14/2017

Po nečekaně dlouhé legislativní přípravě byl dne 16. 6. 2017 ve Sbírce zákonů konečně vydán zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní (tzv. "daňový balíček"), s tím, že tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, tj. dnem 1. 7. 2017 (ačkoli je v novele uvedena účinnost 1. dubna 2017).

Část první uvedeného zákona obsahuje rozsáhlou novelu zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Novela ZDP"), kterou tvoří celkem 204 změnových bodů a také 22 bodů přechodných ustanovení (dále jen "PÚ").

Podle bodu 1. přechodných ustanovení Novely ZDP se pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti novely ZDP a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti novely ZDP, jakož i práva a povinnosti s nimi související, použije zákon o daních z příjmů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely ZDP. Z toho vyplývá, že ačkoli novela ZDP nabývá účinnosti v polovině roku 2017, jak je výše uvedeno, ve většině případů se změny přijaté novelou ZDP použijí až pro zdaňovací období roku 2018. Další přechodná ustanovení ale umožňují nebo stanoví použití některých změn již pro zdaňovací období roku 2017.

Následuje přehled hlavních změn v ZDP přijatých zákonem č. 170/2017 Sb.

I. ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE FYZICKÝCH OSOB

Osvobození od daně (§ 4 ZDP)

• V § 4 odst. 1 písm. a) ZDP je nadále stanoveno, že od daně z příjmů fyzických osob se osvobozuje příjem z prodeje rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let, avšak nově je toto osvobození podmíněno tím, že poplatník použije získané prostředky na uspokojení vlastní bytové potřeby.

Obdobně, tj. doplněním slova "vlastní", je změněna podmínka pro osvobození od daně i v ustanovení § 4 odst. 1 písm. u) ZDP.

• V § 4 odst. 1 písm. b) ZDP je nadále stanoveno, že od daně z příjmů fyzických osob se osvobozuje příjem z prodeje nemovitých věcí neosvobozený podle písmene a), přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem dobu 5 let; nově se ale toto osvobození vztahuje i na příjem z vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem, přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a vypořádáním spoluvlastnictví k nim dobu 5 let.

• V § 4 odst. 1 písm. k) ZDP bodu 2. je nadále za stejných podmínek stanoveno, že od daně z příjmů fyzických osob se osvobozuje příjem v podobě podpory nebo příspěvku z prostředků fundace nebo spolku, nově však s výjimkou rodinné fundace, která je pro účely daní z příjmů nově definována v § 17a odst. 2 písm. f) ZDP, jak bude dále uvedeno.

• V § 4 odst. 1 písm. s) ZDP bodu 4. je nově stanoveno, že osvobození příjmů z prodeje podílů v obchodní korporaci (po 5 letech držby) se nově vztahuje i na příjem odpovídající zvýšení nabývací ceny podílu peněžním plněním ve prospěch vlastního kapitálu obchodní korporace, pokud k němu došlo do 5 let od plnění.


Podle bodu 2. přechodných ustanovení novely ZDP lze ustanovení § 4 odst. 1 písm. s) ZDP bodu 4. použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2017.
 

• V § 4 odst. 1 písm. w) ZDP je nadále stanoveno, že od daně z příjmů fyzických osob se osvobozuje příjem z úplatného převodu cenného papíru, přesáhne-li doba mezi nabytím a úplatným převodem tohoto cenného papíru při jeho úplatném převodu dobu 3 let, a dále příjem z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, přesáhne-li doba mezi nabytím podílového listu a dnem vyplacení podílu dobu 3 let. Nově je k tomu ale doplněno, že doba 3 let se zkracuje o dobu, po kterou byl tento cenný papír nebo podíl připadající na podílový list při zrušení podílového fondu ve vlastnictví zůstavitele, v případě, že jde o úplatný převod cenného papíru nebo podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu nabytého děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem.

Osvobození bezúplatných příjmů od daně (§ 4a ZDP)

• Ustanovení § 4a písm. j) ZDP je nově formulováno tak, že od daně z příjmů fyzických osob se osvobozuje bezúplatný příjem poplatníka, který jej nejpozději do konce kalendářního roku následujícího po roce jeho přijetí prokazatelně použije na vzdělávání, pokud tento příjem není příjmem ze závislé činnosti, nebo na léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, jakož i přímé poskytnutí takové pomůcky. K tomu je nově doplněno, že pokud nedojde ke splnění podmínek pro osvobození příjmu, je tento příjem příjmem podle § 10 ZDP v posledním zdaňovacím období, ve kterém mohly být podmínky pro osvobození splněny.

Základ daně a daňová ztráta (§ 5 ZDP)

• V § 5 odst. 10 ZDP se zrušuje písmeno d), ve kterém bylo dosud stanoveno, že rozdíl mezi příjmy a výdaji se zvyšuje také o částku ocenění nepeněžitého vkladu sníženou o výši vkladu, která je vyplácená obchodní korporací jejímu členovi.

Příjmy ze závislé činnosti (§ 6 ZDP)

• V § 6 odst. 4 ZDP je nově stanoveno, že příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně po zvýšení podle odstavce 12 jsou samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud zaměstnanec u tohoto plátce daně neučinil prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, 5 nebo 7 ZDP anebo nevyužije-li postup podle § 36 odst. 7 nebo 8 ZDP a jedná-li se o příjmy podle odstavce 1

a) plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně

b) nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, nebo v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku 2 500 Kč.

Znamená to, že nově se srážková daň uplatní i u příjmů ze závislé činnosti nepřesahujících u téhož zaměstnavatele za kalendářní měsíc částku 2 500 Kč, a to bez ohledu na to, z jakého právního titulu tento příjem plyne.

• Do § 6 odst. 9 písm. d) ZDP je doplněn nový bod 4., podle kterého jsou od daně osvobozena nově i nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub daňově neuznatelných výdajů (nákladů), ve formě příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy.

• Podle § 6 odst. 9 písm. p) ZDP bodu 1. je od daně nadále osvobozena platba zaměstnavatele v celkovém úhrnu nejvýše 50 000 Kč ročně jako příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijní společnosti, příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijní společnosti. Nově je k tomu ale doplněno, že dojde-li k výplatě částečného odbytného z doplňkového penzijního spoření, osvobození zaniká a příjmem podle § 6 ZDP ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky příspěvků na toto spoření, které byly u poplatníka v roce výplaty a v uplynulých 10 letech od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozeny; tento příjem není příjmem vypláceným plátcem daně z příjmů ze závislé činnosti; zaměstnanec je povinen oznámit svému zaměstnavateli nejpozději poslední den kalendářního měsíce, v němž změna nastala, že nárok na daňové osvobození příspěvků hrazených zaměstnavatelem na jeho doplňkové penzijní spoření zanikl.

• Podle § 6 odst. 9 písm. v) ZDP je od daně nadále osvobozen příjem od téhož zaměstnavatele plynoucí zaměstnanci v podobě majetkového prospěchu při bezúročné zápůjčce až do úhrnné výše jistin 300 000 Kč z těchto zápůjček. Nově je k tomu ale doplněno, že majetkový prospěch z bezúročných zápůjček přesahujících výši jistin 300 000 Kč vypočtený za jednotlivé kalendářní měsíce se oceňuje podle odstavce 3 a zahrnuje do základu daně alespoň jednou za zdaňovací období, a to nejpozději při zúčtování mzdy za měsíc prosinec.

Příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP)

• V § 7 odst. 7 ZDP je nově stanoveno, že pokud poplatník neuplatní výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, může uplatnit výdaje, s výjimkou uvedenou v § 12, ve výši

a) 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů ze živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč,

b) 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč,

c) 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 300 000 Kč,

d) 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odstavce 1 písm. d) a odstavce 6; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 400 000 Kč.

S touto změnou souvisí změna ve společných ustanoveních, a to zrušení § 35ca ZDP, jak bude dále uvedeno.

• V § 7 odst. 8 ZDP je nadále stanoveno, že uplatní-li poplatník výdaje podle odstavce 7 (tj. výdaje v procentní výši z dosažených příjmů), má se za to, že v částce výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů ze samostatné činnosti. Nově je k tomu doplněno, že pro účely odstavce 7 se příjmy rozumí příjmy podle tohoto zákona, které by poplatník měl, pokud by nebyl účetní jednotkou.

Daň stanovená paušální částkou (§ 7a ZDP)

• Podle nového znění § 7a odst. 1 ZDP může správce daně na žádost poplatníka při splnění zákonných podmínek stanovit daň paušální částkou nově také:

poplatníkovi majícímu kromě příjmů ze samostatné činnosti podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) ZDP i příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP a

poplatníkovi provozujícímu podnikatelskou činnost se zaměstnanci.


Podle bodu 14. přechodných ustanovení novely ZDP lze ustanovení § 7a ZDP v novém znění použít již pro zdaňovací období roku 2017 s tím, že žádost o stanovení daně paušální částkou na toto zdaňovací období poplatník podá nejpozději do 31. května 2017 a správce daně daň za toto zdaňovací období stanoví po projednání s poplatníkem nejpozději do 15. září 2017.
 

K této změně byla již dne 3. 5. 2017 zveřejněna na webových stránkách Finanční správy podrobná Informace k možnosti podávat žádosti o stanovení daně paušální částkou, ve které je mimo jiné uvedeno, že na žádosti podané po 31. 5. 2017 nebude již pro rok 2017 přihlíženo.

Pozor!
Ke stanovení daně paušální částkou vydalo Generální finanční ředitelství na konci roku 2016 Pokyn GFŘ D-30, ve kterém jsou shrnuty zákonné předpoklady pro možnost stanovení daně paušální částkou a základní postupy k tomu jak ze strany správce daně, tak i poplatníka. V tomto pokynu ale ještě nejsou promítnuty změny v § 7a ZDP přijaté novelou ZDP s účinností od 1. 7. 2017.

Příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP)

• Podle nového znění § 8 odst. 1 písm. i) ZDP se za příjem z kapitálového majetku považuje nově i plnění z rodinné fundace.

• V § 8 odst. 6 ZDP je nadále stanoveno, že dávka z doplňkového penzijního spoření se považuje za základ daně nadále po snížení o zaplacené příspěvky a o státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření, nově však s výjimkou příspěvků, které byly dříve uplatňovány v souvislosti s výplatou částečného odbytného z doplňkového penzijního spoření. Nadále platí, že jednorázové vyrovnání nebo odbytné z doplňkového penzijního spoření se pro zjištění základu daně nesnižuje o příspěvky zaplacené penzijní společnosti zaměstnavatelem za zaměstnance, s výjimkou příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem zaplacených penzijnímu fondu zaměstnavatelem za zaměstnance před 1. lednem 2000 v případě, kdy došlo k převodu prostředků účastníka z penzijního připojištění se státním příspěvkem do doplňkového penzijního spoření účastníka, ze kterého je jednorázové vyrovnání nebo odbytné vypláceno, avšak nově také s výjimkou příspěvků zaplacených penzijní společnosti zaměstnavatelem za zaměstnance, které byly zdaněny z důvodu výplaty částečného odbytného z doplňkového penzijního spoření.

Do § 8 odst. 6 ZDP je také nově doplněno, že částečné odbytné z doplňkového penzijního spoření se pro zjištění základu daně snižuje pouze o zaplacené příspěvky účastníka ke dni výplaty, a to až do výše příjmu.

• Podle nového znění § 8 odst. 7 ZDP se odkupné pro zjištění základu daně snižuje o zaplacené pojistné s výjimkou pojistného, které bylo dříve uplatněno v souvislosti s jiným příjmem z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy a s výjimkou příspěvků na pojistné za soukromé životní pojištění zaměstnance, které hradil zaměstnavatel za zaměstnance za jeho soukromé pojištění po 1. lednu 2001 a které nebyly zdaněny z důvodu výplaty pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo předčasného ukončení pojistné smlouvy před skončením doby 60 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy nebo před rokem, ve kterém pojištěný dosáhne 60 let.


Podle bodu 16. přechodných ustanovení novely ZDP se ustanovení § 8 odst. 7 ZDP v novém znění použije již pro zdaňovací období roku 2017.  

Příjmy z nájmu (§ 9 ZDP)

• Podle nového znění § 9 odst. 4 ZDP může poplatník, neuplatní-li výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, uplatnit výdaje ve výši 30 % z příjmů podle odstavce 1, nejvýše však do částky 300 000 Kč.

S touto změnou také souvisí změna ve společných ustanoveních, a to zrušení § 35ca ZDP, jak bude dále uvedeno.

Ostatní příjmy (§ 10 ZDP)

• Podle nového znění § 10 odst. 1 písm. b) ZDP jsou ostatními příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku poplatníka, pokud nejde o příjmy podle § 6 až 9 ZDP, příjmy z úplatného převodu:

1. nemovité věci,

2. cenného papíru a

3. jiné věci.

• Do § 10 odst. 3 písm. c) ZDP je v bodu 4. nově doplněno, že od daně z příjmů fyzických osob jsou osvobozeny také bezúplatné příjmy poplatníka z jeho majetku, který vložil do rodinné fundace, nebo z majetku, který byl do rodinné fundace vložen osobou uvedenou v bodě 1 nebo 2.

Nezdanitelná část základu daně (§ 15 ZDP)

• Do § 15 odst. 5 ZDP je v textu za písmenem c) nově doplněno ustanovení, podle kterého nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně podle uvedeného písmene zaniká také v případě, že bylo poplatníkovi vyplaceno částečné odbytné z doplňkového penzijního spoření, přičemž platí, že ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou příjmem podle § 10 ZDP částky, o které byl poplatníkovi v uplynulých deseti letech z důvodu zaplacených příspěvků na jeho doplňkové penzijní spoření snížen základ daně.

II. ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE PRÁVNICKÝCH OSOB

Veřejně prospěšný poplatník (§ 17a ZDP)

• Podle nového znění § 17a odst. 2 písm. f) ZDP není veřejně prospěšným poplatníkem rodinná fundace, kterou se pro účely ZDP rozumí nadace nebo nadační fond,

1. které dle svého zakladatelského jednání slouží k podpoře zakladatele nebo osob blízkých zakladateli, nebo

2. jejichž činnost směřuje k podpoře zakladatele nebo osob blízkých zakladateli.

Rodinné fundace se týkají změny v řadě dalších ustanovení ZDP [např. v § 4 odst. 1 písm. k) ZDP, v § 8 odst. 1 písm. i) ZDP, v § 10 odst. 3 písm. c) ZDP, v § 19 odst. 3 písm. b) ZDP, v § 21c ZDP].

Obecná ustanovení o předmětu daně (§ 18 ZDP)

• Do § 18 odst. 2 písm. f) ZDP je doplněn nový bod 4., kterým se z předmětu daně z příjmů právnických osob výslovně vylučují příjmy společenství vlastníků jednotek z pojistného plnění z pojištění domu sjednaného společenstvím vlastníků jednotek.

Osvobození od daně (§ 19 a 19b ZDP)

• Podle nového znění § 19 odst. 1 písm. zi) ZDP se osvobození podílů na zisku podle tohoto ustanovení nevztahuje nově také na podíly na zisku, pokud má dceřiná společnost možnost snížit o ně základ daně.


Podle bodu 17. přechodných ustanovení novely ZDP se ustanovení § 19 odst. 1 písm. zi) ZDP v novém znění použije ode dne nabytí účinnosti novely ZDP.  

• Některá ustanovení § 19 odst. 1 ZDP se zrušují anebo jen jinam přesunují, např.:

− dosavadní ustanovení písmene zn) se v nově formulované podobě přesunuje do písmene zg), jehož dosavadní ustanovení se zrušuje; písmenem n) se nově označuje dosavadní písmeno zq),

− zrušuje se písmeno zo), ale dosavadní ustanovení tohoto písmene se v nově formulované podobě přesunuje do nového ustanovení § 19b odst. 1 písm. f) ZDP,

− zrušuje se písmeno zp), ale dosavadní ustanovení tohoto písmene se v nově formulované podobě přesunuje do písmene zh), jehož dosavadní ustanovení se zrušuje.

• Dosavadní ustanovení § 19 odst. 3 písm. b) ZDP, které pro účely tohoto zákona vymezuje pojem "mateřská společnost", je nově rozšířeno o svěřenský fond a rodinnou fundaci.

Tato změna ve svém důsledku znamená zavedení osvobození od daně z příjmů i pro příjem z podílu na zisku, který je vyplácen svěřenskému fondu a rodinné fundaci, jsou-li tito poplatníci daně z příjmů právnických osob mateřskou společností podle výše uvedeného ustanovení.

• Do § 19b odst. 2 písm. b) ZDP jsou doplněny nové body 3. a 4., podle kterých je osvobozen od daně z příjmů právnických osob nově také bezúplatný příjem poplatníka, který je:

územním samosprávným celkem nebo jím zřízenou příspěvkovou organizací, dobrovolným svazkem obcí, veřejnou výzkumnou institucí, veřejnou vysokou školou nebo Regionální radou regionu soudržnosti, mají-li sídlo na území České republiky,

právnickou osobou se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor než České republiky, je-li jeho právní forma a předmět činnosti obdobný právní formě a předmětu činnosti poplatníka uvedeného v předchozím bodě.

• V § 19b odst. 3 ZDP je rozšířen okruh bezúplatných příjmů, u kterých se může veřejně prospěšný poplatník rozhodnout, zda u nich uplatní či neuplatní osvobození od daně, nově o příjem plynoucí do veřejné sbírky, na humanitární nebo charitativní účely a o příjem přijatý z veřejné sbírky.

Základ daně a položky snižující základ daně (§ 20 ZDP)

• Podle nového znění § 20 odst. 7 ZDP je pro všechny veřejně prospěšné poplatníky nově stanovena obecná podmínka využití úspory na dani, kterou tito poplatníci získají uplatněním položky snižující základ daně podle uvedeného ustanovení, a to tak, že tito poplatníci musí prostředky z této úspory použít v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) prováděných nepodnikatelských činností.

III. ZMĚNY VE SPOLEČNÝCH USTANOVENÍCH

Obecná společná ustanovení o majetkových právech (§ 21c ZDP)

• V § 21c odst. 2 ZDP je nově stanoveno, že pro účely daní z příjmů platí, že při plnění z rodinné fundace se nejdříve plní ze zisku

Nahrávám...
Nahrávám...