dnes je 18.7.2024

Input:

Novela zákona o DPH 2015 - nespolehlivý plátce

18.12.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

2014.2526.1 Novela zákona o DPH 2015 – nespolehlivý plátce

Ing. Miroslava Nováková

Již od ledna 2013 je v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH), ustanovení § 106a, dle kterého, poruší-li plátce závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně, správce daně rozhodne, že tento plátce je nespolehlivým plátcem.

Proč institut nespolehlivého plátce vznikl a jaké dopady má ustanovení nespolehlivosti na samotného plátce a jeho obchodní partnery?

Institut nespolehlivého plátce byl do zákona o DPH zaveden v rámci opatření souvisejících s bojem s daňovými úniky. Cílem bylo, aby plátce, u něhož je vysoké riziko, že nebude hradit své daňové povinnosti, byl v registru plátců označen jako nespolehlivý a aby osoby, které pořizují plnění od takto označeného plátce, ručily za daň nezaplacenou tímto nespolehlivým plátcem. Proto bylo do zákona o DPH rovněž zavedeno ustanovení § 109 odst. 3, dle kterého příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je v okamžiku jeho uskutečnění o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. Podstatné pro vznik ručení tedy je, zda v den uskutečnění zdanitelného plnění byla o poskytovateli plnění zveřejněna informace, že je nespolehlivým plátcem.

Dle chystané novely zákona o DPH (sněmovní tisk 291), která by měla být účinná od 1. 1. 2015, se ručení bude aplikovat i v případě, kdy poskytovatel plnění bude nespolehlivým plátcem v okamžiku poskytnutí úplaty na zdanitelné plnění.

Jak lze zjistit, zda je plátce nespolehlivým?

Pokud je správcem daně rozhodnuto, že plátce je nespolehlivým, je tato skutečnost zveřejněna v registru plátců a je možno ji zjistit buďto ověřením konkrétního plátce po zadání jeho DIČ v registru plátců (http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2), nebo lze rovněž získat seznam všech nespolehlivých plátců tak, že při vyhledávání není zadáno DIČ hledaného plátce, ale v kolonce „Nespolehlivý plátce” se zadá „ANO” a „Hledej”. Seznam je možné uložit (tabulka Microsoft Excel) či vytisknout.

Lze se ručení vyhnout?

Ručení se lze vyhnout tak, že dodavateli, nespolehlivému plátci, příjemce plnění uhradí pouze hodnotu plnění v základu daně a daň poukáže na osobní depozitní účet nespolehlivého plátce vedený u správce daně. Tato platba je pak následně použita na úhradu daňové povinnosti nespolehlivého plátce. Daná skutečnost vyplývá z ustanovení § 109a zákona o DPH. Přesný návod, jak tuto úhradu provést, lze nalézt na webových stránkách finanční správy - http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani/jak-spravne-zaplatit-dan/2014.

Do jaké výše ručení vzniká?

Ručení vzniká maximálně do výše daňové povinnosti nespolehlivého plátce v daném zdaňovacím období a rovněž maximálně do výše daně související s předmětným plněním. Pokud např. nespolehlivý plátce A poskytl dne 11. 12. 2014 plnění plátci B ve výši základ daně 100 000 Kč, daň 21 000 Kč, pak v případě, že daňová povinnost plátce A ve zdaňovacím období prosinec 2014 činí 50 000 Kč, plátce B ručí max. do výše 21 000 Kč, v případě, že daňová povinnost plátce A ve zdaňovacím období prosinec 2014 činí 5 000 Kč, plátce B ručí max. do výše 5 000 Kč, a v případě, že plátci A bude vyměřen nadměrný odpočet, žádné ručení nevzniká.

Kdo se může stát nespolehlivým plátcem?

Zákon o DPH nijak nedefinuje, co je závažným porušením povinností vztahujících se ke správě daně, které může vést k ustanovení plátce nespolehlivým. Generální finanční ředitelství tyto skutečnosti zveřejňuje na svých webových stránkách formou Informace GFŘ k aplikaci § 106a zákona o DPH, která je aktualizována formou dodatků (http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/nespolehlivy-platce).

Kritéria naplnění nespolehlivosti jsou postupně rozšiřována, v roce 2013 byly dány pouze 3 situace, které mohly způsobit nespolehlivost, od ledna 2014 přibylo čtvrté kritérium a ke značnému rozšíření na celkový počet osmi kritérií došlo od října 2014 dodatkem č. 2 dané informace.

Důvody pro stanovení

Nahrávám...
Nahrávám...