dnes je 18.7.2024

Input:

Novela zákona o účetnictví od 1. 1. 2017

26.1.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

2017.3.1 Novela zákona o účetnictví od 1. 1. 2017

Ing. Zdenka Cardová

Novela zákona o účetnictví (zákon č. 462 ze dne 14. prosince 2016), která mění a doplňuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nepřináší pro většinu účetních jednotek zásadní změny. Upravuje zejména:

 • Povinnost uvádět nefinanční informace – týká se pouze vymezených účetních jednotek.

 • Možnost vykazovat v účetní závěrce aktiva v členění na stálá a oběžná.

 • Obecnější vymezení subjektů (účetních jednotek), kterých se týkají přeměny.

 • Některé legislativně-technické úpravy.

1. Povinnost uvádět nefinanční informace

Tato nová povinnost, která zapracovává a navazuje na příslušné předpisy Evropské unie, se bude týkat zřejmě velmi malého počtu účetních jednotek. Účetní jednotkou uvádějící nefinanční informace se rozumí:

 1. velká účetní jednotka, která je
  • obchodní společností a je zároveň

  • subjektem veřejného zájmu,

  • pokud k rozvahovému dni překročí kritérium průměrného počtu 500 zaměstnanců v průběhu účetního období,

 2. konsolidující účetní jednotka
  • velké skupiny účetních jednotek, která je zároveň

  • subjektem veřejného zájmu,

  • pokud k rozvahovému dni překročí na konsolidovaném základě kritérium průměrného počtu 500 zaměstnanců v průběhu účetního období.

Od uvádění nefinančních informací mohou být osvobozeny účetní jednotky, které jsou již zahrnuty do konsolidace v rámci vyššího konsolidačního celku. Podle důvodové zprávy k uvedené novele zákona o účetnictví se (po zohlednění tohoto osvobození) bude uvádění nefinančních informací v České republice týkat zhruba 5 obchodních společností.

Uvedeme zde tedy pouze stručně:

Nefinanční informace by měly pokrývat oblasti, ve kterých existuje velké riziko zejména nepříznivých dopadů na společnost, souvisejících s její podnikatelskou činností. Týká se otázek

 • životního prostředí,

 • sociálních a zaměstnaneckých,

 • respektování lidských práv a

 • boje proti korupci a úplatkářství.

Transparentní přístup uvedených účetních jednotek k vykazování nefinančních informací má poskytnout široké veřejnosti další kontrolní mechanismus nad dodržováním výše zmíněných otázek. Konkrétní úprava uvádění nefinančních informací je uvedena v zákoně o účetnictví v nových ustanoveních § 32f až 32i ZoÚ.

2. Aktiva stálá a oběžná

V novele zákona o účetnictví je pro vykazování v účetní závěrce doplněna možnost členění aktiv na stálá a oběžná. Důvodová zpráva k novele zákona o účetnictví uvádí: „Toto upřesnění umožní sjednotit členění aktiv v rozvaze účetní jednotky v návaznosti na předpisy EU.” Podle českých předpisů se však nejedná o nic nového.

S účinností do 31. 12. 2003 jsme se setkávali v rozvaze s pojmem „stálá aktiva”; poté již byl v rozvaze tento pojem nahrazen pojmem „dlouhodobý majetek”.

S účinností od 1. 1. 2017

Nahrávám...
Nahrávám...