dnes je 17.6.2024

Input:

Odpisy - metoda komponentního odpisování

21.11.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

Odpisy – metoda komponentního odpisování

Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda

Právní úprava
Právní úprava:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

  • § 28 – Způsoby oceňování

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména:

  • § 9 – Zásoby

  • § 56 – Odpisování majetku

  • § 56a – Metoda komponentního odpisování majetku

  • § 57 – Postup tvorby a použití rezerv

  • § 61 – Metoda ocenění souboru majetku

 • Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách, ve znění pozdějších předpisů

Popis operace:

Pro účetní období započaté 1. ledna 2010 byla dána podnikatelským subjektům možnost použít metodu komponentního odpisování majetku. Jedná se o možnost, nikoliv o povinnost. Metoda komponentního odpisování tedy není povinná. Možnost použití této metody je dána u staveb, bytů a nebytových prostor, hmotných movitých věcí a jejich souborů, a to s ohledem na významnost a věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

Komponentou se rozumí určená část majetku nebo souboru majetku nebo určená kontrola výskytu závad, u které je výše ocenění významná v poměru k výši ocenění celého majetku nebo souboru majetku a jejíž doba použitelnosti se významně liší od doby použitelnosti majetku nebo souboru majetku. Jednotlivé komponenty jsou odepisovány samostatně, obdobně jako kdyby byly samostatnými položkami majetku.

Při výměně komponenty se ocenění majetku upravuje tak, že se snižuje o výši ocenění vyřazované komponenty a zvyšuje o výši ocenění nově zařazované komponenty včetně náhradních dílů spotřebovaných na výměnu komponenty a o náklady související s výměnou této komponenty. Pokud vyřazovaná komponenta není k okamžiku vyřazení odepsána do výše jejího ocenění, odepíše se zůstatková cena vyřazované komponenty do nákladů.

Při prvním použití metody komponentního odpisování u majetku, který byl již uveden do užívání, se na komponenty rozděluje celkové ocenění majetku a celková výše oprávek k majetku; přitom nesmí být součet zůstatkových cen připadajících na jednotlivé komponenty vyšší než zůstatková cena celého majetku. Účetní operace opravující výši vykázaných odpisů a oprávek v předchozích obdobích se neprovádějí.

Náhradní díly, které se v souladu s naší účetní metodikou vykazují v položce materiál, jsou včetně náhradních dílů určených k výměně komponenty.

Při vymezení souboru majetku (pro ocenění souboru majetku) byla pro náhradní díly určené k výměně komponent stanovena výjimka:

 • souborem majetku se rozumí soubor movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, který slouží jednotnému účelu, popřípadě stroj nebo zařízení včetně prvního vybavení náhradními díly s výjimkou náhradních dílů určených k výměně komponenty.

Souvztažnosti:

Č.  Účetní případ  MD  DAL  
1.   Pořízení dlouhodobého hmotného majetku – uvedení do užívání   022 AÚ   321   
2.   Odpisy majetku – podle odpisového plánu   551 AÚ   082 AÚ   
3.   Výměna komponenty (nová) – uvedení do užívání   022 AÚ   321   
4.   Vyřazení komponenty (původní) – plně odepsaná   082 AÚ   022 AÚ   

Analytické účty:

O majetku a jeho oprávkách se účtuje jako o celku; majetek se i jako celek vykazuje. Účetní jednotka prokáže výpočet výše odpisu tohoto majetku jako celku například tím, že metodě komponentního odpisování přizpůsobí účtování o odpisech na analytických účtech.

Účetní doklady:

Na základě vnitřního předpisu, který stanoví odpisový plán, zjišťujeme odpisy, o kterých účtujeme vnitřním účetním dokladem.

Nejčastějąí chyby
Nejčastější chyby:

Chybí vnitřní předpis, který definuje účtování a odpisování dlouhodobého hmotného majetku.

Zahájení odpisování před uvedením majetku do stavu způsobilého užívání.

O používání metody komponentního odpisování je třeba vypracovat vnitřní předpis, kde bude vymezen druh majetku, u kterého bude používána metoda komponentního odpisování, průběh používání a způsob určení komponenty včetně jejího ocenění podle svých potřeb. O majetku a jeho oprávkách se však dál účtuje jako o celku a jako celek se i vykazuje.

V úvodu textu je uvedeno, že metoda komponentního odpisování není povinná. Vyhláška uvádí "lze použít"; zároveň dodává, "...s ohledem na významnost a věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky". Významnost musí posoudit každá účetní jednotka sama. Pokud by nepoužitím metody komponentního odpisování došlo ke zkreslení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví, potom by účetní jednotka měla tuto metodu vždy použít.

Daňové dopady:

Účetní jednotka, která využije metodu komponentního odpisování, neúčtuje o rezervě na opravy hmotného majetku podle zákona o rezervách.

Příklad
Příklad 1:

Nahrávám...
Nahrávám...