dnes je 27.5.2024

Input:

Osvobození poskytnutí služeb vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží od 1. 4. 2019

26.4.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 11 minut

2019.9.2
Osvobození poskytnutí služeb vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží od 1. 4. 2019

Ing. Zdeněk Kuneš

VYŠLO V ČÍSLE 9/2019

V článku je řešena problematika služeb, které jsou vázané na dovoz a vývoz zboží.

Především se jedná o správné uplatnění daně z přidané hodnoty při poskytnutí přepravy zboží v souvislosti s vývozem zboží nebo dovozem zboží.

Vývoj situace do 1. března 2018

U přepravy zboží, související s vývozem zboží nebo dovozem zboží, došlo při uplatnění daně z přidané hodnoty ke změně již od 1. března 2018.

Do konce února 2018 byl výklad takový, že přeprava zboží při dovozu nebo vývozu zboží a služby přímo vázané na vývoz nebo dovoz zboží byly osvobozeny od daně s nárokem na odpočet daně bez ohledu na to, kdo byl příjemcem těchto služeb.

Pro osvobození od daně bylo podstatné, že byly tyto služby v souvislosti s vývozem zboží nebo dovozem zboží uskutečněny.

Tato problematika byla řešena v § 69 ZDPH, který vychází z čl. 144 a čl. 146 odst. 1 písm. e) Směrnice Rady 2006/112/ES o dani z přidané hodnoty.

Služby související s vývozem zboží nebo dovozem zboží byly osvobozeny od daně s nárokem na odpočet daně bez ohledu na to, zda byly poskytnuty přímo osobě, která zboží vyváží nebo dováží, nebo zda byly poskytnuty například spediční firmě, která má s dovozcem nebo vývozcem zboží smlouvu na přepravu tohoto zboží.

Problematikou přepravních služeb a služeb přímo vázaných na vývoz nebo dovoz zboží se zabýval Evropský soudní dvůr v rozsudku SDEU ve věci C-288/16 L.Č., ve kterém SDEU vykládá čl. 146 Směrnice tak, že "existence přímé vazby implikuje nejen to, že poskytnutí dotyčných služeb svým předmětem přispívá ke skutečné realizaci vývozu nebo dovozu, nýbrž i to, že tyto služby jsou poskytnuty přímo, podle konkrétního případu, vývozci, dovozci nebo příjemci zboží uvedeného v tomto ustanovení".

SDEU rozhodl tak, že "Článek 146 odst. 1 písm. e) Směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že osvobození od daně stanovené tímto ustanovením se nevztahuje na takové poskytnutí služeb, o jaké se jedná v původním řízení, týkající se přepravy zboží do třetí země, pokud tyto služby nejsou poskytnuty přímo odesílateli nebo příjemci tohoto zboží."

Na základě tohoto rozsudku vydalo Generální finanční ředitelství Informaci o uplatňování zákona o DPH u služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží č.j. 103102/17/7100-20116-050701.

Situace od 1. března 2018, resp. 1. dubna 2019

Na základě této informace se s účinností od 1. března 2018 tento výklad zásadně změnil.

Podle této informace Generálního finančního ředitelství lze s nárokem na odpočet daně osvobodit pouze služby, které jsou objektivně vyvolány z důvodu uskutečnění dovozu nebo vývozu zboží a přispívají k jejich skutečné realizaci a pro klasifikaci služby přímo vázané na vývoz zboží nebo na dovoz zboží musí existovat smluvní vztah mezi poskytovatelem služeb a vývozcem, dovozcem nebo příjemcem zboží.

Zákonem č. 80/2019 Sb., byl upraven § 69 ZDPH, kterým byla tato problematika upravena v souladu s informací, vydanou GFŘ.

PŘEPRAVA ZBOŽÍ PŘI VÝVOZU ZBOŽÍ

Podle § 69 odst. 1 zákona o DPH je osvobozeno od daně poskytnutí služby přímo vázané na vývoz zboží.

Službami přímo vázanými na vývoz nebo dovoz zboží se rozumí služby, bez nichž by nemohl být vývoz zboží nebo dovoz zboží uskutečněn. Jedná se například o přepravu zboží, nakládku zboží, balení, příprava dopravního prostředku na přepravu zboží, ale také o vystavení přepravních dokladů, celních dokladů apod.

Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně se nevztahuje na služby, které jsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně, jako jsou například finanční služby, které jsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 zákona o DPH nebo pojišťovací služby, osvobozené od daně podle § 55 zákona o DPH.

S účinností od 1. března 2018 je osvobozeno od daně z přidané hodnoty s nárokem na odpočet daně poskytnutí služby, včetně přepravy zboží, která je přímo vázaná na vývoz zboží a současně existuje smluvní vztah mezi poskytovatelem služby a vývozcem zboží.

Příklad

Přepravní společnost, plátce A, poskytne přepravu zboží z České republiky do Ruska pro vývozce zboží plátce B. Plátce A poskytne přepravu jako plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, vystaví pro plátce B daňový doklad, na kterém uvede odkaz na osvobozené plnění.

V případě, že při poskytnutí přepravní služby neexistuje smluvní vztah mezi plátcem, který poskytuje přepravní službu a vývozcem, jedná se o zdanitelné plnění.

Častým případem je poskytnutí přepravní služby při vývozu zboží prostřednictvím spediční společnosti.

Spediční společnost jedná při poskytnutí přepravní služby vlastním jménem na vlastní účet a přepravní službu nakupuje od přepravce, který přepravu zboží uskuteční.

Jedná se o dvě samostatná plnění. Jedno plnění je poskytnutí přepravní služby přepravcem spediční společnosti, druhé plnění je poskytnutí přepravy zboží spediční společností vývozci zboží.

V těchto případech má smluvní vztah s vývozcem zboží spediční společnost, proto je poskytnutí přepravní služby spediční společností vývozci plněním osvobozeným od daně s nárokem na odpočet daně.

Přepravní společnost má smlouvu o přepravě zboží uzavřenou se spediční společností. Proto v případě, když přepravní společnost poskytne přepravu zboží spediční společnosti, jedná se o zdanitelné plnění.

Příklad

Vývozce zboží, plátce A, si objednal v květnu 2019 přepravu zboží z České republiky do Ruska od spediční společnosti, plátce B. Spediční společnost, plátce B, si objednala tuto přepravu zboží z České republiky do Ruska od přepravní společnosti, plátce C.

Plátce C poskytl spediční společnost, plátci B, přepravní službu jako zdanitelné plnění, u kterého uplatnil základní sazbu daně 21 %, vystavil daňový doklad a plnění uvedl na ř. 1 daňového přiznání a v kontrolním hlášení. Spediční společnost, plátce B, si při pořízení této přepravní služby uplatnila nárok na odpočet daně v souladu se zákonem o DPH.

Spediční společnost, plátce B, poskytla přepravu zboží vývozci, plátci A, jako plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, vystavila daňový doklad, na kterém uvedla odkaz na osvobozené plnění, hodnotu plnění uvedla na ř. 26 daňového přiznání.

Stejně se uplatní daň z přidané hodnoty v případě, že je více přepravců v řetězci.

Příklad

Vývozce zboží, plátce A, si objednal v dubnu 2019 přepravu zboží z České republiky do Švýcarska od spediční společnosti, plátce B. Spediční společnost B však neměla dostatečnou kapacitu přepravců, tak si objednala přepravu zboží z České republiky do Švýcarska od jiné spediční společnosti, plátce C. Spediční společnost C si objednala tuto přepravu zboží od přepravní společnosti, plátce D.

Přepravní společnost, plátce D, poskytla spediční společnosti, plátci C, přepravní službu jako zdanitelné plnění, u kterého uplatnila základní sazbu daně 21 %. Spediční společnost, plátce C, poskytla tuto přepravní službu, plátci B, také jako zdanitelné plnění. Teprve spediční společnost, plátce B, poskytla přepravu zboží vývozci, plátci A, jako plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, vystavila daňový doklad, na kterém uvedla odkaz na osvobozené plnění, hodnotu plnění uvedla na ř. 26 daňového přiznání.

Nahrávám...
Nahrávám...