dnes je 17.7.2024

Input:

Plnění pracovních úkolů a přímá souvislost s nimi

10.11.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

11.3.2 Plnění pracovních úkolů a přímá souvislost s nimi

JUDr. Pavla Hloušková

Pro posouzení, zda jde o pracovní úraz, je rozhodující to, zda k poškození zdraví nebo smrti zaměstnance došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Definice pojmů "plnění pracovních úkolů" a "přímá souvislost s plněním pracovních úkolů" jsou obsaženy v § 273 a 274 ZP.

Plnění pracovních úkolů

Plněním pracovních úkolů se rozumí výkon pracovních povinností vyplývajících z pracovního poměru, jiná činnost konaná na příkaz zaměstnavatele a činnost, která je předmětem pracovní cesty. Jedná se tedy o povinnosti, které je zaměstnanec povinen plnit na základě uzavřené pracovní smlouvy a které vyplývají ze sjednaného druhu práce, konkrétního pracovního zařazení a příkazů a pokynů nadřízených daných v souladu s právními předpisy.

Plněním pracovních úkolů je též činnost konaná pro zaměstnavatele na podnět odborové organizace, což je činnost konaná pro zaměstnavatele, resp. pro zaměstnavatele prospěšná a která nesouvisí s plněním pracovních úkolů zaměstnance, dále pak činnost konaná na podnět ostatních zaměstnanců a činnost konaná z vlastní iniciativy, pokud k ní zaměstnanec nepotřebuje zvláštní oprávnění nebo ji nevykonává proti výslovnému zákazu zaměstnavatele, jakož i dobrovolná výpomoc organizovaná zaměstnavatelem.

Pod jinou činností vykonávanou na příkaz zaměstnavatele je třeba rozumět plnění příkazů a pokynů zaměstnavatele, na základě kterých zaměstnanec vykonává i jinou práci, než kterou má sjednanou v pracovní smlouvě, a to i za situace, kdy zaměstnanec utrpí úraz při plnění protiprávního příkazu či pokynu zaměstnavatele.

Pracovní cesta

Jestliže zaměstnanec vykonává činnost, která je předmětem pracovní cesty, jedná se rovněž o plnění pracovních úkolů. Podle § 42 ZP se pracovní cestou rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci podle pokynů vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal. Jde tedy vždy o plnění úkolů podle pokynu zaměstnavatele na jiném místě, než je místo pravidelného pracoviště zaměstnance. Přitom pravidelným pracovištěm je místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě, které bývá obvykle určeno, například budovou nebo provozem. Je-li však místo výkonu práce určeno obvodem města nebo okresu, pak úraz, který zaměstnanec utrpí na cestě v rámci takto vymezeného místa výkonu práce, není úrazem na pracovní cestě, ale úrazem při plnění pracovních úkolů.

Cesta do zaměstnání

Ve smyslu § 274a ZP se cestou do zaměstnání rozumí cesta z místa zaměstnancova bydliště (ubytování) do místa vstupu do objektu zaměstnavatele nebo na jiné místo určené k plnění pracovních úkolů a zpět; u zaměstnanců v lesnictví, zemědělství a stavebnictví také cesta na určené shromaždiště a zpět.

Další úkony spojené s plněním pracovních úkolů

V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů jsou i úkony potřebné k výkonu práce a úkony během práce obvyklé nebo nutné před počátkem práce nebo po jejím skončení (takovým úkonem je například převléknutí zaměstnance do pracovního oděvu nebo hygienické úkony konané před přestávkou na oddech a jídlo a po skončení práce), ale i úkony obvyklé v době přestávky na jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavatele, přestože se přestávka na oddech a jídlo nezapočítává do pracovní doby. V přímé souvislosti je pak dále cesta na stravování a zpět v případě, že je konána v objektu zaměstnavatele, cesta na ošetření nebo vyšetření ve zdravotnickém zařízení, je-li konána v objektu zaměstnavatele, a též vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení prováděná na příkaz zaměstnavatele včetně vyšetření v souvislosti s noční prací a ošetření při první pomoci a cesta k nim a zpět. V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů však nejsou úkony taxativně stanovené v ZP, jako je cesta do zaměstnání a zpět, stravování, ošetření, popřípadě vyšetření zaměstnance ve zdravotnickém zařízení, cesta k nim a zpět,

Nahrávám...
Nahrávám...