dnes je 27.5.2024

Input:

Pokyn GFŘ D-32 - komentář

12.2.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

2019.3.4
Pokyn GFŘ D–32 – komentář

Ing. Ivana Pilařová

VYŠLO V ČÍSLE 3/2019

Pokyn GFŘ D–32, nazvaný závazné posouzení způsobu tvorby ceny sjednané mezi spojenými osobami a způsobu určení základu daně stálé provozovny nerezidentů, vyšel pod č. j.: 58337/18/7100-40113-800219. Tento pokyn se vztahuje ke dvěma druhům žádostí o závazné posouzení podávané poplatníkem správci daně:

  1. závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami (tzv. "převodní ceny") podle § 38nc ZDP a
  2. závazné posouzení způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny (tzv. "přiřazení zisků stálé provozovně") podle § 38nd ZDP.

Obě ustanovení procesně navazují na § 132 a § 133 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu.

Pokud poplatník podá žádost a obdrží rozhodnutí, má v dané věci jistotu správnosti svého postupu, neboť při vydání rozhodnutí správce daně a splnění všech podmínek, které jsou na vydání rozhodnutí vázány, bude správce daně při stanovení daně v rámci dokazování při daňové kontrole nebo jiném postupu považovat takto vytvořenou cenu za cenu obvyklou ve smyslu § 23 odst. 7 ZDP a takto stanovený základ daně u stálé provozovny za stanovený ve smyslu § 23 odst. 11 ZDP.

Vzhledem k tomu, že se jedná o problematiku, která se týká pouze vybraných daňových subjektů (nebude plošně použitelné většinou právnických a fyzických osob), omezíme se jen na základní body. Kompletní text pokynu je pak cenným rádcem při sestavování této žádosti, popisuje proces, který následuje po podání žádosti a stanoví postup poplatníka po obdržení rozhodnutí. První část pokynu (i tohoto článku) je společná k oběma druhům žádosti, druhá a třetí část se věnují jednotlivým druhům žádosti, čtvrtá část stanoví účinnost celé informace.

I. Společná ustanovení k podání žádosti o závazné posouzení podle § 38nc a § 38nd ZDP

Způsob podání žádosti

Oba druhy žádosti podává v českém jazyce poplatník, který cenu mezi spojenými osobami sjednává (žádost podle § 38nc ZDP) nebo daňový nerezident, jehož stálé provozovny se žádost týká (§ 38nd ZDP) a to místně příslušnému správci daně. Pokud právnická osoba, které se žádost týká, dosud nebyla založena, žádost podává např. zakladatel této právnické osoby, u stálé provozovny, která dosud nevznikla, podává žádost zahraniční subjekt, který v ČR vykonává či začne vykonávat činnost vedoucí ke vzniku stálé provozovny.

Správní poplatek

Přijetí žádosti je zpoplatněno částkou 10 000 Kč, přičemž výše správního poplatku se odvíjí od počtu posuzovaných skutečností (předmětů) závazného posouzení, případně od počtu stálých provozoven, jejichž způsob stanovení základu daně bude posuzován.

Období, pro které může být závazné posouzení vydáno

Poplatník může podat žádost o závazné posouzení na zdaňovací období, v němž žádost podává a na zdaňovací období, která následují (nikoliv tedy zpětně). Nicméně v případech stejného způsobu tvorby převodních cen či přiřazení zisku stálé provozovně za obdobných podmínek, na které bylo vázáno rozhodnutí správce daně o žádosti o závazné posouzení, lze předpokládat obdobný postup správce daně i v uplynulých obdobích. Na tuto "zpětnou" účinnost však nelze spoléhat, nemá oporu v zákonu, jedná se pouze o možnou správní praxi.

Nahrávám...
Nahrávám...