dnes je 18.7.2024

Input:

Postup při pracovním úrazu

10.11.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

11.3.3 Postup při pracovním úrazu

JUDr. Pavla Hloušková

Základní povinnosti při pracovních úrazech upravuje § 105 ZP a nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů. Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s náhradou škody a nemajetkové újmy jsou upraveny v části jedenácté zákoníku práce.

Vyšetření příčin úrazu a přijmutí opatření

Utrpí-li zaměstnanec pracovní úraz, je zaměstnavatel ve smyslu § 105 ZP povinen vyšetřit příčiny a okolnosti jeho vzniku, a to za účasti zaměstnance, pokud to jeho zdravotní stav dovoluje, a za účasti svědků, odborové organizace nebo zástupce pro oblast BOZP a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku úrazu. Zároveň je povinen přijmout veškerá možná opatření proti opakování pracovního úrazu.

Zaměstnanci od dvou a více zaměstnavatelů

Velmi významnou roli zde také hraje kooperace mezi jednotlivými zaměstnavateli v případě, že na jednom pracovišti plní úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů. Tito zaměstnavatelé jsou povinni vzájemně se informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti. O pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele musí zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, uvědomit bez zbytečného odkladu zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance, umožnit mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámit ho s výsledky tohoto objasnění.

Záznam o úrazu

Zaměstnavatel je povinen vyhotovit záznam o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo buď ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny, nebo k úmrtí zaměstnance. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu musí předat postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům. Záznam o úrazu zaměstnavatel musí vyhotovit neprodleně, nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl, a

Nahrávám...
Nahrávám...