dnes je 18.7.2024

Input:

Povinnosti a oprávnění poskytovatele pracovnělékařských služeb

7.11.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

11.4.3 Povinnosti a oprávnění poskytovatele pracovnělékařských služeb

JUDr. Anna Janáková

Poskytovatel pracovnělékařských služeb je dle § 57 ZSZS povinen

 • informovat zaměstnance o možném vlivu faktorů pracovních podmínek na jeho zdraví, a to se znalostí vývoje jeho zdravotního stavu,

 • informovat zaměstnavatele o možném vlivu faktorů pracovních podmínek na zdravotní stav jeho zaměstnanců,

 • provádět:

  1. pracovnělékařské prohlídky,
  2. pravidelný dohled na pracovištích zaměstnavatele a nad pracemi vykonávanými zaměstnanci nejméně v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 79/2013 Sb. a jinými právními předpisy; je-li zaměstnavatelem agentura práce, pravidelný dohled provádí poskytovatel PLS na pracovištích uživatele,
 • spolupracovat se zaměstnavatelem, zaměstnanci a jejich zástupci, s odborně způsobilými osobami pro prevenci rizik, a kontrolními orgány v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

 • neprodleně oznamovat zaměstnavateli zjištění závažných nebo opakujících se skutečností negativně ovlivňujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

 • podat podnět kontrolním orgánům v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li ohroženo zdraví zaměstnanců, k vykonání dozoru na pracovišti zaměstnavatele při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v případě, že zjistí, že zaměstnavatel nepostupuje v souladu s lékařskými posudky nebo přes opakované upozornění neplní povinnosti v BOZP stanovené jinými právními předpisy,

 • vést dokumentaci o pracovnělékařských službách,

 • zajistit nebo provádět odběry biologického materiálu pro stanovení hodnot biologických expozičních testů stanovených orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví nebo jiným právním předpisem, včetně vyhodnocení výsledků biologických expozičních testů a při překračování jejich hodnot informovat orgán ochrany veřejného zdraví,

 • dát bezodkladně zaměstnavateli podnět k vyžádání mimořádné pracovnělékařské prohlídky, jestliže obdrží informaci od ošetřujícího lékaře podle § 45 odst. 2 ZSZS,

 • informovat zaměstnance při výstupní lékařské prohlídce o jeho nároku na následné prohlídky podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zajišťované nebo prováděné registrujícím poskytovatelem, poskytovatelem, kterému je uděleno povolení k uznávání nemocí z povolání, nebo poskytovatelem pracovnělékařských služeb zaměstnavatele v případě trvání pracovněprávního vztahu k tomuto zaměstnavateli, a to na základě informace od zaměstnavatele podle § 55 odst. 1 písm. f) ZSZS; poskytovatel pracovnělékařských služeb současně předá informaci o zdravotním stavu zaměstnance v rozsahu nezbytném pro zajištění návaznosti potřebných zdravotních služeb registrujícímu poskytovateli, je-li mu znám, a zaměstnanci; tuto skutečnost poskytovatel pracovnělékařských služeb zaznamená do zdravotnické dokumentace,

 • vydávat lékařské posudky na základě posouzení zdravotní způsobilosti posuzujícím lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo se specializovanou nebo se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru pracovní lékařství.

Dokumentace o pracovnělékařských službách

Dokumentace, kterou zaměstnavatel vede v souvislosti s poskytováním pracovnělékařských služeb, má podle § 57 odst. 1 písm. g) ZSZS dvě základní skupiny:

 1. dokumentace o pracovnělékařských službách prováděných pro
Nahrávám...
Nahrávám...