dnes je 17.6.2024

Input:

Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s pracovnělékařskými službami

7.11.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

11.4.1 Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s pracovnělékařskými službami

JUDr. Anna Janáková

Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb

ZSZS ukládá zaměstnavateli povinnost, jde-li o práce, které jsou zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie první, druhé, druhé rizikové, třetí nebo čtvrté anebo je součástí práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy, uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb, pokud ZSZS nestanoví jinak. Pro pracovnělékařské služby (dále též "PLS") neplatí svobodná volba lékaře (poskytovatele) zaměstnancem.

Písemnou smlouvu může zaměstnavatel uzavřít jen s poskytovatelem, který je fyzickou nebo právnickou osobou, jež má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., a to v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru pracovní lékařství.

Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb není smlouva upravená jako samostatný typ smlouvy. Při jejím uzavření mohou zaměstnavatel a poskytovatel pracovnělékařských služeb vycházet z občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Tento kodex soukromého práva reguluje v ust. § 2636 až 2651 smlouvu o péči o zdraví. Podle zmíněných ustanovení se smlouvou o péči o zdraví poskytovatel (zdravotních služeb) vůči příkazci zavazuje pečovat v rámci svého povolání nebo předmětu činnosti o zdraví ošetřovaného, ať je jím příkazce nebo třetí osoba (příkazcem může být zaměstnavatel a ošetřovaným může být zaměstnanec zaměstnavatele nebo uchazeč o zaměstnání u zaměstnavatele). Tuto typovou smlouvu o péči o zdraví podle nového občanského zákoníku lze použít jako vzor.

Kdy není třeba písemná smlouva

Jak bylo zmíněno, zákon připouští výjimky, kdy k zajištění pracovnělékařských služeb není třeba uzavírat smlouvu o poskytování PLS.

  • Pokud je Vězeňská služba zaměstnavatelem, pak poskytuje pracovnělékařské služby zaměstnancům a osobám ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence zařazeným do práce ve svých zdravotnických zařízeních (ust. § 69 odst. 2 ZSZS); poskytuje tedy PLS svými zaměstnanci.

  • Zaměstnavatel, který má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb. v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství, může pro výkon práce na svých pracovištích poskytovat pracovnělékařské služby prostřednictvím:

    1. lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru pracovní lékařství nebo se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství a
    2. dalších zdravotnických pracovníků podílejících se na poskytování pracovnělékařských služeb,

se kterými uzavřel pracovněprávní nebo obdobný vztah.

  • Jiného charakteru je případ, kdy zaměstnavatel má možnost zajistit pracovnělékařské prohlídky pro své zaměstnance, jejichž práce jsou zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie první a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny vyhláškou č. 79/2013 Sb. nebo jinými právní předpisy, u registrujícího praktického lékaře zaměstnance [ust. § 54 odst. 2 písm. b) ZSZS ]. V takovém případě zaměstnavatel na provedení těchto pracovnělékařských prohlídek neuzavírá písemnou smlouvu o poskytování PLS, ale jen příslušného zaměstnance (uchazeče o zaměstnání) vybaví písemnou žádostí o provedení pracovnělékařské prohlídky a o vydání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci. Pro ostatní součásti pracovnělékařských služeb (jako hodnocení vlivu pracovní činnosti a pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebo služby) zaměstnavatel, je-li to důvodné pro ochranu zdraví zaměstnanců, uzavře s poskytovatelem pracovnělékařských služeb písemnou smlouvu pro zajištění konkrétní služby.

Více poskytovatelů PLS

Zaměstnavatel může pro výkon práce na svých pracovištích uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s více poskytovateli těchto služeb, zejména je-li to vzhledem k počtu zaměstnanců nebo umístění jednotlivých pracovišť účelné.

Pověřený poskytovatel PLS

Zákonem č. 202/2017 Sb., bylo do ZSZS zařazeno nové ustanovení § 57a, které umožňuje s účinností od 1. 11. 2017 smluvnímu poskytovateli pracovnělékařských služeb některou součást PLS zajišťovat prostřednictvím jiného poskytovatele ("pověřený poskytovatel pracovnělékařských služeb") na základě písemné smlouvy s ním uzavřené; takový postup však musí být dohodnut poskytovatelem pracovnělékařských služeb dopředu v písemné smlouvě o poskytování pracovnělékařských služeb uzavřené se zaměstnavatelem. Zákon vymezuje nezbytné náležitosti, které smlouva mezi poskytovateli PLS musí obsahovat (druh služeb, místo poskytování služeb, vzájemné poskytování informací, seznámení s pracovními riziky a pracovními podmínkami). Pověřený poskytovatel pracovnělékařských služeb provádějící posuzování zdravotní způsobilosti v takovém případě vydává v

Nahrávám...
Nahrávám...