dnes je 18.6.2024

Input:

Povolení k zaměstnávání cizince

30.8.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 11 minut

10.3.3 Povolení k zaměstnávání cizince

Mgr. Petra Boušková

O povolení k zaměstnání může požádat cizinec, který chce být zaměstnán na území ČR a jedná se o

 1. sezónní práce (na dobu do 6 měsíců v kterémkoli období 12 měsíců po sobě jdoucích),
 2. plnění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti právnické osoby zajišťovaných společníkem, statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo jiného orgánu obchodní korporace pro obchodní korporaci,
 3. držitele povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání,
 4. držitele povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování vydaném podle zákona o pobytu cizinců na území ČR,
 5. zaměstnání na časově vymezené období za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace (tzv. stáž) na dobu nejdéle 6 měsíců,
 6. příležitostné a časově omezené zaměstnání osob do 26 let věku v rámci výměny mezi školami nebo v rámci programů pro mládež, kterých se Česká republika zúčastní,
 7. vyhlášenou mezinárodní smlouvu, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas, pokud tato smlouva pro cizince stanoví podmínku mít povolení k zaměstnání,
 8. držitele víza nebo držitele povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu podle zákona o pobytu cizinců,
 9. žadatele o udělení mezinárodní ochrany nebo cizince, kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu podle zákona o azylu, nejdříve však po uplynutí 6 měsíců ode dne podání žádosti o udělení azylu,
 10. vyslání cizince na území ČR zahraničním zaměstnavatelem na základě smlouvy uzavřené s tuzemskou právnickou nebo fyzickou osobou k plnění úkolů z této smlouvy vyplývající,
 11. krátkodobé zaměstnání do tří měsíců.

Podmínky pro vydání povolení

V případech výše uvedených pod body a) až d) a bodem k), kdy se jedná

 • o sezónní práce,

 • plnění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti právnické osoby zajišťovaných společníkem, statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo jiného orgánu obchodní korporace pro obchodní korporaci, nebo

 • držitele povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání,

 • držitele povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování vydaném podle zákona o pobytu cizinců na území ČR,

 • krátkodobé zaměstnání do tří měsíců,

je podmínkou pro vydání povolení k zaměstnání zvážit situaci na trhu práce a zhodnotit, zda se jedná o volné pracovní místo, které s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo dočasný nedostatek volných pracovních sil nelze obsadit jinak, zejména uchazečem o zaměstnání. Příslušná pro vydání tohoto povolení je zásadně krajská pobočka Úřadu práce, v jejímž obvodu bude zaměstnávání cizince vykonáváno.

V případech uvedených výše pod bodem e) až j) se jedná o pracovní místa, kdy krajská pobočka ÚP nezkoumá trh práce, nevyhledává na tato volná pracovní místa uchazeče ani zájemce o zaměstnání a pokud jsou předloženy doklady, které potvrzují kritéria uvedená v souladu s platnými právními předpisy, vydává žadateli povolení k zaměstnání.

Správní řízení

Na řízení o žádosti o povolení k zaměstnání se vztahují obecné předpisy o správním řízení. Účastníkem správního řízení je vždy cizinec, který žádá o vydání povolení k zaměstnání sám nebo prostřednictvím svého budoucího zaměstnavatele. Cizinec může být v řízení zastoupen i jiným jím zplnomocněným zástupcem, a to na základě a v rozsahu písemné plné moci.

Správní řízení zahajuje krajská pobočka ÚP na návrh účastníka řízení. Návrhem se rozumí žádost o povolení k zaměstnání, kterou cizinec předloží krajská pobočka ÚP. Ode dne podání žádosti běží lhůty podle správního řádu.

Přílohy k žádosti

K žádosti o povolení k zaměstnání cizinec předkládá krajské pobočce Úřadu práce:

 • fotokopii stránky cestovního dokladu obsahující základní identifikační údaje cizince;

 • pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti. Pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí musí obsahovat kromě povinných náležitostí stanovené zákoníkem práce také dobu trvání základního pracovněprávního vztahu, výši mzdy, platu nebo odměny, délku sjednané týdenní pracovní doby a výměru dovolené v souladu s právními předpisy;

 • originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o profesní způsobilosti pro obor, ve kterém bude na území ČR pracovat (např. výuční list, maturitní vysvědčení, diplom o ukončení vysokoškolského studia apod.); doklady o odborné kvalifikaci získané v zahraničí musí být nostrifikované, pokud se jedná o regulovaná povolání. U neregulovaných povolání se nostrifikace dokladů vyžaduje pouze v odůvodněných případech. Více o nostrifikaci a seznam regulovaných povolání s podrobným popisem jejich charakteristik je uveden na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy http://www.msmt.cz ;

 • další doklady, jestliže to vyplývá z charakteru zaměstnání, nebo jestliže to stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána.

Přílohy v cizích jazycích se předkládají v originálním znění nebo jejich úředně ověřených kopiích spolu s jejich úředním překladem do českého jazyka.

Veřejné listiny vydané v zahraničí musí být buď superlegalizovány, nebo opatřeny apostilou, pokud tak Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin stanovuje (viz ověřování listin vydaných či ověřených orgány cizích států na internetových stránkách: http://portal.justice.cz ).

Povolení k zaměstnání

 • obsahuje identifikační údaje cizince, místo výkonu práce, druh práce, identifikační údaje zaměstnavatele, u něhož bude cizinec vykonávat zaměstnání, dobu, na kterou se vydává, a další údaje nezbytné pro výkon zaměstnání;

 • je nepřenosné a vydává se na dobu určitou, maximálně však na dobu dvou let, cizinec může žádat o prodloužení stávajícího povolení k zaměstnání, a to i opakovaně;

 • je platné pouze pro zaměstnání u zaměstnavatele, který je uveden v rozhodnutí; týká se i druhu zaměstnání a místa výkonu práce. Má-li dojít v době před ukončením platnosti povolení k zaměstnání ke změně některých podmínek uvedených v tomto povolení, cizinec musí požádat místně příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce o vydání nového povolení k zaměstnání;

 • se vyžaduje pro pracovněprávní vztahy ve smyslu zákoníku práce vykonávané cizincem na území ČR, tj. pracovní poměr a dohodu o pracovní činnosti, a to i tehdy, dochází-li k souběhu těchto pracovněprávních vztahů;

 • pro více míst výkonu práce vydá úřad práce, který o povolení rozhoduje, po vyjádření krajské pobočky Úřadu práce, v jehož správním obvodu má být zaměstnání vykonáváno;

 • nelze vydat, pokud je cizinec povinen mít duální zaměstnaneckou kartu, kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo pokud obdržel modrou kartu;

Právní předpisy, které se na cizince vztahují

Na cizince, který je zaměstnáván podle platných právních předpisů ČR, se vztahují po dobu jeho zaměstnání nejen pracovněprávní předpisy, zejména zákoník práce, ale i předpisy mzdové, předpisy o všeobecném zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení.

Žádost o opakované zaměstnávání

Cizinec může požádat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce nejdříve 3 měsíce a nejpozději 30 dnů před uplynutím doby platnosti vydaného povolení k zaměstnání o jeho prodloužení. Podmínkou prodloužení povolení k zaměstnání je, že zaměstnání bude vykonáváno u téhož zaměstnavatele. Žádost o prodloužení povolení k zaměstnání obsahuje stejné náležitosti jako žádost o povolení k zaměstnání. K žádosti se přikládá vyjádření zaměstnavatele, že cizince i nadále zaměstná. O prodloužení povolení k zaměstnání vydává krajská pobočka Úřadu práce rozhodnutí. Při prodloužení povolení k zaměstnání přihlíží krajská pobočka Úřadu práce k situaci na trhu práce; to neplatí v případě

Nahrávám...
Nahrávám...