dnes je 8.12.2023

Input:

Předmět kontroly dodržování pracovněprávních předpisů

29.8.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

2.10.2 Předmět kontroly dodržování pracovněprávních předpisů

JUDr. Petr Bukovjan

Kontrolní činnost prováděná orgány inspekce práce je druhem správního dozoru. Kdybychom měli jeho předmět vymezit co nejstručněji, pak by jím bylo dodržování povinností vyplývajících právnickým a fyzickým osobám z příslušných předpisů.

Dodržování právních předpisů

Podrobné vymezení předmětu kontroly prováděné orgány inspekce práce obsahuje § 3 ZIP. Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce kontrolují dodržování povinností vyplývajících:

  1. z právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců či zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích včetně právních předpisů o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům,
  2. z právních předpisů stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku,
  3. z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce,
  4. z právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení,
  5. z právních předpisů o zaměstnávání zaměstnankyň, mladistvých zaměstnanců, zaměstnanců pečujících o děti, jakož i zaměstnanců, kteří prokázali, že převážně sami dlouhodobě pečují o převážně nebo úplně bezmocnou osobu,
  6. z právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi,
  7. z právního předpisu, který stanoví povinnost uskutečnit veřejnou výzvu nebo výběrové řízení na obsazení místa úředníka nebo na obsazení místa vedoucího úředníka územního samosprávného celku, jakož i to, zda veřejná výzva nebo výběrové řízení byly provedeny, včetně jejich průběhu,
  8. z právního předpisu upravujícího péči o dítě v dětské skupině.

Kolektivní smlouvy a vnitřní předpisy

Jak vyplývá z § 23 odst. 1 ZP, v kolektivní smlouvě je možné upravit práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích, jakož i práva nebo povinnosti smluvních stran této smlouvy. Zmíněná práva může zaměstnavatel upravit také vnitřním předpisem dle § 305 odst. 1 ZP, a to bez ohledu na to, jestli u něho odborová organizace působí, či nikoliv. Jak judikoval ve svém nálezu z března roku 2008 Ústavní soud (ve Sbírce zákonů byl tento nález publikován pod číslem 116/2008), vazba vydávání vnitřních předpisů na souhlas odborové organizace vyjádřený v kolektivní smlouvě, který byl obsažen v zákoníku práce do účinnosti tohoto rozhodnutí, byl v rozporu s ústavním pořádkem a šlo o zásah do základního práva vlastnit majetek a do autonomie vůle účastníka pracovněprávního vztahu (vlastníka).

Vzhledem k výše uvedenému zakotvil zákon o inspekci práce oprávnění orgánů inspekce práce kontrolovat rovněž dodržování kolektivních smluv v částech, ve kterých jsou upraveny individuální pracovněprávní nároky zaměstnanců vyplývající z právních předpisů, jakož i vnitřních předpisů zaměstnavatele, pokud upravují práva zaměstnanců.

Právní postavení zaměstnanců vyslaných k výkonu práce

S účinností od 1. 4. 2017 mají dle ustanovení § 3 odst. 3 ZIP orgány inspekce práce právo kontrolovat též dodržování právních předpisů upravujících právní postavení zaměstnanců vyslaných k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb, včetně třeba povinností vyplývajících z ustanovení § 319 ZP. Příkladmo ZIP uvádí, co konkrétně kontrolní orgány v této souvislosti posuzují – např. zda zaměstnanec vykonává práci v České republice po omezenou dobu, jaká je povaha jím vykonávaných činností, nebo zda dopravu, stravování a ubytování poskytuje nebo proplácí zaměstnavatel, který zaměstnance vysílá, a způsob jejich poskytování nebo

Nahrávám...
Nahrávám...