dnes je 18.6.2024

Input:

Přehled daňových změn od roku 2018

6.12.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 19 minut

2017.25.2
Přehled daňových změn od roku 2018

Ing. Martin Děrgel

VYŠLO V ČÍSLE 25/2017

Daňové předpisy jsou oblíbeným terčem politiků, zájmových skupin a lobbistů, jsou tak často měněny, v čemž je rekordmanem zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p.p. (dále jen "ZDP"), který vstoupí do svého 26. roku se 161. novelou. Nejde ale jenom o počet samotných novel – přicházejících v průměru každé 2 měsíce – ale hlavně o rozsah a závažnost jimi přinášených změn. Samozřejmě jinou váhu má tzv. legislativně-technická úprava pouze zpřesňující text, na rozdíl od věcné změny zasahující do letitých daňových pravidel.

Zatímco daně z příjmů ještě jsou prozatím dominantně v moci českých zákonodárců, tak ohledně daně z přidané hodnoty to už dávno neplatí. Rozhodující vliv na právní úpravu této "evropské daně" mají bruselští úředníci, kteří v zájmu sjednocení unijních pravidel citelně omezují legislativní svobodu jednotlivých členských států. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p.p. (dále jen "ZDPH") vstoupí do 15. roku své existence se 47 novelami, které tedy oproti daním z příjmů přicházejí v průměru "pouze" jednou za 4 měsíce.

Po stručné rekapitulaci všech novel ZDP přijatých v roce 2017 se formou přehledné tabulky zaměříme na významnější novinky použitelné od zdaňovacího období kalendářního roku 2018. Obdobně také na poli DPH, kde ale půjde o přehled změn účinných i použitelných od zdaňovacího období červenec, resp. třetí čtvrtletí 2017.

Novely ZDP přijaté v roce 2017

V roce 2017 bylo přijato 6 novel ZDP, které nabyly účinnosti většinou během roku 2017, některé ale až od ledna 2018. V tomto přehledu je pouze stručně zrekapitulujeme v pořadí, v jakém vyšly ve Sbírce zákonů.

1. novela ZDP 2017  
Zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní   Mění 7 zákonůZDP se týká 204 bodů  
Účinnost: 1. červenec 2017 (většina změn ZDP se použije až od roku 2018, 22 přechodných ustanovení)  
  • Této velké daňové novele se budeme podrobněji věnovat v další části formou přehledové tabulky, jelikož naprostá většina změn daní z příjmů se použije až počínaje zdaňovacím obdobím kalendářního roku 2018.

 
2. novela ZDP 2017  
Zákon č. 200/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony   Mění 6 zákonůZDP se týká 1 bod  
Účinnost: 1. leden 2018 (některé změny, jiné než ZDP, již od 1. 10. 2017)  
  • Zvyšuje se daňové zvýhodnění na jedno (první) vyživované dítě v domácnosti z 13 404 Kč na 15 204 Kč ročně. Zaměstnancům se tak zvýší čistá mzda včetně případného daňového bonusu o 150 Kč měsíčně.

 
3. novela ZDP 2017  
Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění p.p., a další související zákony   Mění 45 zákonůZDP se týkají 2 body  
Účinnost: 1. leden 2018  
  • Jen technické doplnění dokladů, jimiž zaměstnanec prokazuje nárok na odpočet úroku z úvěrů na bydlení, ve vazbě na změnu stavebního zákona, o tzv. společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje.

 
4. novela ZDP 2017  
Zákon č. 246/2017 Sb., o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů   Mění 2 zákonyZDP se týkají 3 body  
Účinnost: 18. srpen 2017  
  • Z důvodu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statusu a financování evropských politických stran a nadací, byly tyto nové pojmy zařazeny do ZDP po boku "českých" politických stran a nadací. Konkrétně do ustanovení o daňovém odpočtu jim poskytnutých darů a osvobození jimi přijatých členských příspěvků.

 
5. novela ZDP 2017  
Zákon č. 254/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   Mění 1 zákonZDP se týkají 2 body  
Účinnost: 1. září 2017 (změny se ale poprvé použijí již pro zdaňovací období kalendářního roku 2017)  
  • Obě změny se týkají odpočtu od základu daně za dary na zdravotnické účely. Daňová hodnota jednoho odběru krve či jejich složek (bez finanční náhrady, kromě cestovného) se zvyšuje z 2 000 Kč na 3 000 Kč. Nově je možný odpočet za odběr krvetvorných buněk, jejichž jeden odběr se daňově oceňuje 20 000 Kč.

 
6. novela ZDP 2017  
Zákon č. 293/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p.   Mění 2 zákonyZDP se týká 1 bod  
Účinnost: 1. leden 2018  
  • Daňové výdaje § 24 odst. 2 ZDP rozšířil převod prostředků z garančního fondu do fondu zábrany škod. Oba fondy spravuje Česká kancelář pojistitelů, přičemž první je plněn hlavně z náhrad za nepojištěná vozidla a slouží mj. k náhradě škod způsobených nepojištěnými vozidly. Druhý fond plní 3 % z pojistného z pojištění odpovědnosti a nově i převod z garančního fondu, slouží zejména k nákupu techniky pro hasiče.

 

Významné novinky ZDP od roku 2018

1. část – Daň z příjmů fyzických osob  
§ 4 ZDP – Osvobození od daně  
Nově se po 5 letech od nabytí osvobozuje příjem z vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem, pokud neodpovídá spoluvlastnickým podílům (pak by nebyl předmětem daně). Z ekonomického hlediska jde totiž o obdobu příjmu z prodeje nemovité věci, resp. podílu na ní, který je také osvobozen po 5 letech.  
Příjem z prodeje podílu v s. r. o. nebo družstvu je osvobozen po 5 letech od nabytí. Nově se časový test zkracuje o dobu, po níž zděděný podíl vlastnil příbuzný v řadě přímé nebo manžel. Překážkou osvobození je mimo jiné zvýšení vlastního kapitálu v době kratší než 5 let před prodejem podílu. Nově se toto omezení týká jen vkladů nepeněžitých a nikoli peněžitých – změnu lze použít již pro rok 2017.  
Příjem z prodeje cenného papíru je osvobozen po 3 letech od nabytí. Nově se časový test zkracuje mimo jiné také o dobu, po níž zděděný cenný papír vlastnil příbuzný v řadě přímé nebo manžel.  
§ 6 ZDP – Příjmy ze závislé činnosti  
Srážkové dani 15 % dosud podléhaly pouze odměny z dohody o provedení práce do 10 000 Kč za měsíc. Nově se toto zdanění týká obecně všech příjmů ze závislé činnosti, jejichž úhrnná výše u téhož zaměstnavatele nepřesáhne 2 500 Kč za měsíc. Společnou podmínkou zůstává, že zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani.  
Nepeněžní plnění od zaměstnavatele osvobozená od daně se týká nejen použití zdravotnických zařízení, ale obecněji zboží či služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení. A nově také pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis, a to nejen od zdravotnických zařízení, proto např. vyhoví i pořízení brýlí v optice. Nově je osvobozen rovněž příspěvek na tištěné knihy.  
Majetkový prospěch z bezúročné zápůjčky od zaměstnavatele je osvobozen od daně jen do úhrnu jistin 300 000 Kč. Nově zákon stanoví, že fiktivní úrok z nadlimitní části jistin se zdaní nejpozději se mzdou za prosinec.  
§ 7 ZDP – Příjmy ze samostatné činnosti  
Absolutní maxima (stropy) paušálních výdajů OSVČ se snižují na polovinu! Rostou jen do příjmu 1 milion Kč, pak se nemění, ovšem i více vydělávající "paušálista" může nadále tyto výdaje využívat – ovšem už pro něj budou méně atraktivní. Nové stropy paušálních výdajů: zemědělci a řemeslníci 800 000 Kč (80 % z příjmů), jiní živnostníci 600 000 Kč (60 %), nájem obchodního majetku 300 000 Kč (30 %) a vše ostatní 400 000 Kč (40 %).  
Z možnosti stanovení daně paušální částkou nově již nejsou vyloučení ani podnikatelé, kteří mající souběžně také příjmy za zaměstnání nebo vlastní zaměstnance. Podmínkou zůstává limit příjmů 5 milionů Kč za rok.  
§ 9 ZDP – Příjmy z nájmu  
Obdobně jako u OSVČ se také u pronajímatelů snižují na polovinu maxima paušálních výdajů! Rostou tedy pouze do příjmu 1 milion Kč, pak se nemění, ale i více vydělávající pronajímatel – "paušálista" může tyto výdaje využívat – budou však pro něj méně atraktivní. Nový strop paušálních výdajů činí 300 000 Kč (30 % z příjmů).  
2. část ZDP – Daň z příjmů právnických osob  
§ 17a ZDP – Veřejně prospěšný poplatník  
Zavádí se legislativní zkratka "rodinná fundace", nadace či nadační fond sloužící k podpoře zakladatele nebo jeho osob blízkých, která není veřejně prospěšným poplatníkem. Významnější je odbourání dvojího zdanění bezúplatného příjmu rodinné fundace, poprvé na úrovni dané entity a poté při výplatě podpory nebo příspěvku beneficientovi (zpravidla osobě blízké zakladateli). Nově zde platí daňově neutrální režim, jaký se uplatňuje u svěřenských fondů, takže zdaněn – srážkovou daní – bude obvykle pouze plnění ze zisku fundace.  
§ 19 ZDP – Osvobození od daně  
"Mateřskou společností" za obdobných podmínek jako obchodní korporace a družstvo, tj. nejméně 10% podíl na základním kapitálu alespoň po 12 měsíců, může být také svěřenský fond, rodinná fundace, obec a svazek obcí. Díky tomu bude i v jejich případě osvobozen podíl na zisku plynoucí z podílu (účasti) i z jeho prodeje.  
§ 20 ZDP – Základ daně a položky snižující základ daně  
Zjednodušuje se podmínka speciálního odpočtu od základu daně veřejně prospěšného poplatníka. Doposud musel příslušnou úsporu na dani do tří let využít ke krytí nákladů v nepodnikatelských ztrátových činnostech, což nebylo možno splnit při vyrovnaném rozpočtu. Nově již postačí, když prostředky z úspory na dani využije ke krytí nákladů prováděných nepodnikatelských činností, ovšem musí tak učinit hned v následujícím roce.  
3. část ZDP – Společná ustanovení  
§ 21d ZDP – Obecná společná ustanovení o finančním leasingu  
Mění se definice "finančního leasingu" pro účely daní z příjmů, který je tak pevně navázán na hmotný majetek, s výjimkou hmotného majetku vyloučeného z daňového odpisování. Nově "finančním leasingem" zůstává i takový, který je sice ukončen předčasně – dříve, než bylo sjednáno – ovšem až po uplynutí stanovené minimální doby. Nová právní úprava se uplatní u "finančního leasingu", jehož předmět byl uživateli přenechán 1. 7. 2017 či později.  
§ 24 ZDP – Daňově uznatelné výdaje (náklady)  
Ohledně daňové účinnosti daně z nabytí nemovitých věcí se výslovně doplňuje podmínka – kromě zaplacení – že není součástí ocenění majetku. Nejde o věcnou změnu, ale pouze o posílení právní jistoty poplatníků, kteří v této věci často chybují. Zahrnutí této majetkové daně do ocenění nabývané nemovité věci – a návazně do daňových odpisů – je typické a má tedy přednost před jejím uplatněním jako přímého daňového výdaje.  
Nově lze uplatnit prokázané výdaje na pohonné hmoty také u vozidla užívaného na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva k tomuto vozidlu. Ekonomicky jde totiž o obdobu finančního leasingu, kdy kupující financuje koupi vozidla úvěrem, kterým zároveň zajistí svůj dluh.  
V daňové evidenci je při postoupení cizí pohledávky (nabyté postoupením) daňovým výdajem její pořizovací cena pouze, byla-li uhrazena; a to s omezením výší příjmů z této pohledávky. Důvodem úpravy je sjednocení okamžiku zdanění příjmu z postoupení pohledávky podle § 23 odst. 13 ZDP (den převodu) a uplatnění výdaje.  
Při odkoupení věci najaté nebo pořizované na finanční leasing nesplňující daňové podmínky bylo dosud nájemné, resp. úplata za užívání daňově účinná jen při splnění testu "minimální kupní ceny" podle § 24 odst. 5 ZDP. Tento princip se zobecňuje na veškeré úplatné nabytí majetku, který předtím byl úplatně užíván, nejde-li o finanční leasing. Vedle testu "minimální kupní ceny" přibyla podmínka zahrnutí majetku do obchodního majetku.  
§ 25 ZDP – Daňově neuznatelné výdaje (náklady)  
Do skupiny daňově vyloučených výdajů z titulu nesmluvních sankcí (penále, pokuty, úroky z prodlení) a úroků z posečkané částky se doplňují peněžité tresty, které mohou být poplatníkům ukládány v rámci trestního řízení.  
U příjmů ze závislé činnosti jsme uvedli, že od roku 2018 je u zaměstnance osvobozeno od daně nepeněžní plnění ve formě příspěvku na tištěné knihy, k čemuž nyní dodáme, že se pro zaměstnavatele nejedná o daňový výdaj.  
Ruší se daňové vyloučení exekučních nákladů, o jejich uznatelnost tak rozhoduje naplnění podmínek obecného ustanovení § 24 odst. 2 písm. p) ZDP, tj. že jde o zákonnou povinnost poplatníka související s jeho "podnikáním".  
§ 26 až § 32 ZDP – Odpisy hmotného majetku  
U neúčtujícího poplatníka je nově tzv. právo stavby vymezeno jako odpisovaný (jiný) hmotný majetek, jehož roční odpis se rovná podílu vstupní ceny a sjednané doby trvání. Doposud jej daňově uplatňovali podle § 24 odst. 2 písm. zx) ZDP formou obdoby časového rozlišení výdajů, což působilo potíže při převodu práva stavby. Dodejme, že u účetních jednotek se v souladu s § 24 odst. 2 písm. v) ZDP daňově uznávají účetní odpisy práva stavby. Podle speciálního přechodného ustanovení se od roku 2017 zahájí odpisování zbývající části práva stavby.  
Dosud mohl technické zhodnocení odpisovat – kromě vlastníka (odpisovatele) – nájemce a uživatel finančního leasingu. Od 1. 7. 2017 má tuto možnost i podnájemce, resp. osoba, jíž byl přenechán k užívání hmotný majetek. Postupuje se obdobně jako u nájemce, základem je tak písemná smlouva o nenavýšení vstupní ceny u odpisovatele.  
Pokud je stavba A likvidována v souvislosti s výstavbou nové stavby B nebo jeho technickým zhodnocením, je nově součástí vstupní ceny B daňová zůstatková cena A (doposud to byla nelogicky účetní zůstatková cena).  
Nahrávám...
Nahrávám...