dnes je 30.9.2020

Input:

Přeprava a služby vázané na dovoz a vývoz zboží

11.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.466 Přeprava a služby vázané na dovoz a vývoz zboží

Ing. Jana Kolářová

Právní úprava

Právní úprava

§ 3 odst. 1 písm. d), § 9 odst. 1, § 10f, § 10g, § 12 odst. 2, § 20, § 28, § 29, § 38, § 66 a § 69 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH).

• čl. 144 a 146 Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty.

Dovoz a vývoz

Pro objasnění pojmu přeprava při dovozu a vývozu zboží, popř. služeb souvisejících s dovozem či vývozem, je nutné věnovat pozornost i výkladu pojmů dovoz a vývoz zboží. Dovozem zboží se pro účely DPH rozumí podle § 20 ZDPH vstup zboží na území Evropské unie z území států, které nejsou členy Evropské unie – tj. z území třetí země [§ 3 odst. 1 písm. d) ZDPH]. Vývozem zboží se pro účely DPH podle § 66 odst. 1 ZDPH rozumí výstup zboží z území Evropské unie do třetí země.

Služby vázané na dovoz a vývoz

Do kategorie služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží patří různé služby související s dovozem a vývozem zboží, zejména přepravní služby, nakládka a vykládka zboží, manipulační a skladovací služby směřující k optimálnímu vytížení vozidla, zajištění celních dokladů atd. Tyto služby jsou poskytovány a fakturovány buď samostatně, nebo současně s přepravní službou, pokud jsou poskytovány nebo zajišťovány plátcem, který zajišťuje nejen tyto služby, ale i přepravu zboží při dovozu nebo vývozu zboží.

U služeb souvisejících s dovozem jde principálně o vedlejší výdaje vznikající do prvního místa určení v ČR, kde má končit dovoz. V podstatě jde o veškeré výdaje zahrnované u dovozce do základu daně při dovozu ve smyslu § 38 ZDPH. Blíže k tomuto vymezení níže u podmínek pro osvobození od daně.

Při poskytování služeb v oblasti přepravy zboží v návaznosti na určení místa plnění je nutné odlišovat, komu je přeprava zboží poskytována: zda osobě povinné k dani, nebo osobě nepovinné k dani.

Služby mezi osobami povinnými k dani

Místo plnění při poskytnutí přepravních služeb a jiných souvisejících služeb při dovozu a vývozu zboží pro osobu povinnou k dani se určí podle základního pravidla vymezeného v § 9 odst. 1 ZDPH. Podle cit. ustanovení je místem plnění stát, ve kterém má příjemce služby sídlo, popř. provozovnu. Pokud je posuzovaná služba poskytnuta provozovně umístěné v jiném státě, než je sídlo příjemce, a jedná se o přepravu zboží, je místem plnění stát, v němž je taková provozovna umístěna.

Přepravní služby osobě nepovinné k dani

Při určení místa plnění při poskytnutí přepravní služby osobě nepovinné k dani se použije pravidlo vymezené v ustanovení § 10f ZDPH, ze kterého vyplývá, že místem plnění při poskytnutí přepravy zboží osobě nepovinné k dani je místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje, s výjimkou případů, kdy se jedná o přepravu zboží mezi členskými zeměmi. U přepravy zboží osobě nepovinné k dani, pokud se jedná o přepravu zboží mezi členskými zeměmi, se místo plnění určí podle místa zahájení přepravy (§ 10f odst. 2 ZDPH).

Příklad
Přepravce se sídlem v ČR, plátce DPH v ČR, zajišťuje stěhování několika rodin (osob nepovinných k dani).

a) Stěhování domácnosti z Indie do ČR.

b) Stěhování osobních věcí z Německa do ČR.

K odvodu DPH bude přistupovat následovně:

Ad a) Přepravní službu je nutné rozdělit na tu část, která je po území ČR, a na zbylou část. Z hlediska českého zákona o DPH je nutné se zabývat zdaněním pouze toho úseku přepravy, který je uskutečněn v ČR a má místo plnění v ČR.

Ad b) Místem plnění přepravní služby není ČR, ale SRN. Je nutné se zabývat otázkou, zda je přepravní službu povinen