dnes je 15.4.2024

Input:

Příklad k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2018

16.1.2018, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

2018.2.2
Příklad k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2018

Ing. Jan Koreček

VYŠLO V ČÍSLE 2/2018

Vzor
Níže uvedený praktický příklad názorně přiblíží způsob výpočtu daně z nemovitých věcí za zdaňovací období roku 2018 včetně vyplnění tiskopisu daňového přiznání.

Zadání příkladu

Poplatník vlastní několik nemovitých věcí:

  • pozemek vedený v katastru nemovitostí jako zahrada (1050 m2) v katastrálním území Vršovice,

  • pozemek vedený v katastru nemovitostí jako zahrada (545 m2) v katastrálním území Vršovice, na kterém bude postavena zdanitelná stavba rodinného domu o výměře (145 m2) na základě ohlášení stavebnímu úřadu o zahájení stavby,

  • zdanitelnou stavbu užívanou pro ostatní podnikání (150 m2) o dvou nadzemních podlažích. Pozemek je touto stavbou zcela zastavěn.

  • jednotku – byt (77 m2) a jednotka – garáž (16 m2) v budově bytového domu. Společnou částí jednotek je příslušný podíl na pozemku.

Řešení příkladu

I. Pozemky

A. Pozemek – zahrada

Výměra zahrady: 1 050 m2

Základ daně: 8,54 x 1 050 = 8 967 Kč

Sazba daně: 0,75 %

Daň z pozemků: 0,75 x 8 967 = 68 Kč

B. Pozemek – zahrada a stavební pozemek

B1. Pozemek – zahrada

Výměra zahrady: 545 m2 - 145 m2 = 400 m2

Základ daně: 8,54 x 400 = 3 416 Kč

Sazba daně: 0,75 %

Daň z pozemků: 0,75 x 3 416 = 26 Kč

B2. Stavební pozemek

Výměra zpevněné plochy: 145 m2

Základní sazba daně: 2 Kč/m2

Koeficient podle § 6 odst. 4 ZDN: 5

Výsledná sazba daně: 10

Základ daně: 145 m2

Daň z pozemků: 145 x 10 = 1 450 Kč

Stavebním pozemkem se podle ustanovení § 6 odst. 3 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, dále jen "ZDN") rozumí zdanitelnou stavbou nezastavěný pozemek určený k zastavění zdanitelnou stavbou, která byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení nebo společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje nebo která bude prováděna na základě certifikátu autorizovaného inspektora anebo na základě veřejnoprávní smlouvy, a to v rozsahu výměry pozemku v m2 odpovídající zastavěné ploše nadzemní části zdanitelné stavby. Stavebním pozemkem není pozemek určený k zastavění zdanitelnou stavbou, která bude osvobozena podle § 9 odst. 1 písm. i) nebo j) ZDN. Pozemek přestane být stavebním pozemkem, pokud se zdanitelná stavba nebo všechny jednotky v ní stanou předmětem daně ze staveb a jednotek, nebo pokud ohlášení nebo stavební povolení nebo společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, pozbude platnosti nebo posouzení autorizovaným inspektorem pozbude účinků anebo zaniknou účinky veřejnoprávní smlouvy. Podle ustanovení § 6 odst. 2 písm. b) ZDN je sazba daně u stavebního pozemku 2 Kč za m2.

C. Pozemek zastavěný stavbou užívanou pro ostatní podnikání

Pozemek zastavěný stavbou užívanou pro ostatní podnikání není podle § 2 odst. 2 písm. a) ZDN předmětem daně, neboť podle citovaného ustanovení předmětem daně z pozemků nejsou pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb.

D. Spoluvlastnický podíl na pozemku, který je společnou částí jednotek a který je zcela zastavěný zdanitelnou stavbou bytového domu

V zadání příkladu je uvedeno, že poplatník vlastní také spoluvlastnický podíl na pozemku, který je společnou částí jednotek v bytovém domě, tj. je uveden v prohlášení vlastníka nemovitosti o vymezení jednotek podle občanského zákona. Podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ZDN pozemky v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů na nich, které jsou součástí zdanitelných jednotek v budově bytového domu, nejsou předmětem daně, a proto se v daňovém přiznání neuvádějí. Podíl na pozemku není také předmětem daně z pozemků podle § 2 odst. 2 písm. a) ZDN, neboť předmětem daně z pozemků nejsou pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb.

II. Zdanitelné stavby a jednotky

A. Zdanitelná stavba užívaná k ostatnímu podnikání (administrativa)

Výměra zastavěné plochy zdanitelné stavby užívána k ostatnímu podnikání (administrativa): 150 m2

Základní sazba daně ze staveb a jednotek: 10 Kč za 1 m2 zastavěné plochy

Zvýšení základní sazby daně ze staveb a jednotek za každé další nadzemní podlaží: 0,75 Kč

Koeficient podle § 11 odst. 3 písm. b) ZDN v obci je zaveden: 1,5

Výsledná sazba daně: [10 + (2 x 0,75) ] x 1,5 = 17,25

Daň ze staveb a jednotek: 150 x 17,25 = 2 588 Kč

Podle ustanovení § 11 odst. 6 ZDN u zdanitelné jednotky, jejíž převažující část podlahové plochy nadzemní části zdanitelné stavby je užívaná k ostatním druhům podnikání, se použije sazba podle § 11 odst. 1 písm. d) bod 3 ZDN ve výši 10 Kč za 1 m2 zastavěné plochy.

Je důležité upozornit, že od 1. 1. 2016 byl na základě zákona č. 23/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, do ustanovení § 11 ZDN doplněn odst. 7, v němž je upraven postup pro uplatnění sazby daně, je-li zdanitelná stavba nebo zdanitelná jednotka zařazena v obchodním majetku podnikatele. Znění § 11 odst. 7 ZDN je následující: "Má-li podnikatel

Nahrávám...
Nahrávám...