dnes je 26.5.2024

Input:

Příklad k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2020

14.1.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

2020.1.1
Příklad k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2020

Ing. Jan Koreček

VYŠLO V ČÍSLE 1/2020

Níže uvedený praktický příklad názorně přiblíží způsob výpočtu daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2020 včetně vyplnění tiskopisu daňového přiznání.

Zadání příkladu

Poplatník – právnická osoba – vlastní několik nemovitých věcí v obci Praha 3, katastrální území Žižkov, které se nachází v areálu sloužící pro ostatní podnikání:

  • pozemek vedený v katastru nemovitostí s druhem pozemku zahrada (375 m2),

  • pozemek vedený v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha (1 545 m2), na kterém se nachází zpevněná plocha pozemku (545 m2),

  • pozemek vedený v katastru nemovitostí s druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří (1 380 m2), který je částečně zastavěn výrobní halou a na kterém se nachází zpevněná plocha pozemku (600 m2),

  • výrobní halu (250 m2) bez dalšího podlaží,

  • stavby garáže (20 m2) bez dalšího nadzemního podlaží. Pozemek je touto stavbou zcela zastavěn,

  • jednotky – kanceláře (120 m2) a jednotky – garáže (16 m2) v budově bytového domu. Společnou částí jednotek je příslušný podíl na pozemku.

Řešení příkladu

I. Pozemky

A. Pozemek – zahrada

Výměra zahrady: 375 m2

Základ daně: 8,43 x 375 = 3 162 Kč

Sazba daně: 0,75 Kč/m2

Daň z pozemků: 0,75 x 3 162 = 24 Kč

B. Pozemek – ostatní plocha a zpevněná plocha pozemku

B1. Pozemek – ostatní plocha

Výměra ostatní plochy: 1 545 m2 – 545 m2 (zpevněná plocha pozemku) = 1 000 m2

Základ daně: 1 000 m2

Sazba daně: 0,20

Daň z pozemků: 750 x 0,20 = 200 Kč

Místní koeficient podle § 12 ZDN: 2

Výsledná daň z pozemků: 400 Kč

B2. Zpevněná plocha pozemku

Výměra zpevněné plochy pozemku na ostatní ploše: 545 m2

Výměra zpevněné plochy pozemku na zastavěné ploše a nádvoří: 600 m2

Základ daně: 1 145 m2

Základní sazba daně: 5 Kč/m2

Daň z pozemků: 1 145 x 5 = 5 725 Kč

Místní koeficient podle § 12 ZDN: 2

Výsledná daň z pozemků: 11 450 Kč

Zpevněnou plochou pozemku se se podle ustanovení § 6 odst. 5 ZDN rozumí pozemek nebo jeho část v m2 evidovaný v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, jehož povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce, včetně plochy vlečky, bazénem nebo nádrží, pokud nejsou zdanitelnou stavbou.

Za zpevněnou plochu pozemku ve smyslu výše uvedeného ustanovení nelze považovat plochu zpevněnou snadno rozebíratelným povrchem bez nutnosti použití speciálních technologií (např. dlažba nebo panely uložené bez podloží nebo v podloží z písku, štěrku, škváry apod.), nebo zpevnění povrchu pozemku pouhým rozprostřením materiálu (škváry, drtě) na povrchu pozemku včetně jeho případného zhutnění.

Zpevněnou plochou pozemku užívanou v souvislosti s podnikáním se rozumí zpevněná plocha pozemku, na níž není podnikání přímo provozováno, ale nelze ji využívat jinak než ve vztahu k této činnosti. Pojem "v souvislosti s podnikáním" je nutno vykládat tak, že mezi podnikáním a využitím zpevněných pozemků musí existovat úzký vztah, kterým rozumíme aktivitu podnikatele, který disponuje s věcí ve svém vlastnictví (využití zpevněné plochy pozemku je v příčinné souvislosti s podnikáním). Podle ustanovení § 6 odst. 2 písm. a) ZDN je sazba daně zpevněných ploch pozemků, užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužících pro ostatní podnikání, 5 Kč za m2.

C. Pozemek zastavěná plocha a nádvoří částečně zastavěný výrobní halou, na kterém se také nachází zpevněná plocha pozemků

Výměra zastavěné plochy a nádvoří: 1 380 m2 – 600 m2 (zpevněná plocha pozemku) = 780 m2

Výměra zastavěné plochy zdanitelné stavby: 250 m2

Základ daně: 530 m2

Sazba daně: 0,20 Kč/m2

Daň z pozemků: 530 x 0,20 = 106 Kč

Místní koeficient podle § 12 ZDN: 2

Výsledná daň z pozemků: 212 Kč

Pozemek zastavěný výrobní halou není podle § 2 odst. 2 písm. a) ZDN předmětem daně, neboť podle citovaného ustanovení předmětem daně z pozemků nejsou pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb.

D. Pozemek zastavěný garáží

Pozemek zastavěný garážní není podle § 2 odst. 2 písm. a) ZDN předmětem daně, neboť podle citovaného ustanovení předmětem daně z pozemků nejsou pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb.

E. Spoluvlastnický podíl na pozemku, který je společnou částí jednotek a který je zcela zastavěný zdanitelnou stavbou bytového domu

V zadání příkladu je uvedeno, že poplatník vlastní také spoluvlastnický podíl na pozemku, který je společnou částí jednotek v bytovém domě, tj. je uveden v prohlášení vlastníka nemovité věci o vymezení jednotek podle občanského zákoníku. Podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ZDN pozemky v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů na nich, které jsou součástí zdanitelných jednotek v budově bytového domu, nejsou předmětem daně, a proto se v daňovém přiznání neuvádějí. Podíl na pozemku není také předmětem daně z pozemků podle § 2 odst. 2 písm. a) ZDN, neboť předmětem daně z pozemků nejsou pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb.

II. Zdanitelné stavby a jednotky

A Výrobní hala

Výměra zastavěné plochy výrobní haly užívané k ostatnímu podnikání: 250 m2

Základní sazba daně ze staveb a jednotek: 10 Kč za 1 m2 zastavěné plochy

Koeficient podle § 11 odst. 3 písm. b) ZDN v obci je zaveden: 1,5

Výsledná sazba daně: 10 x 1,5 = 15 Kč/m2

Daň ze staveb a jednotek: 250 x 15 = 3 750 Kč

Místní koeficient podle § 12 ZDN: 2

Výsledná daň ze staveb a jednotek: 7 500 Kč

Podle ustanovení § 11 odst. 6 ZDN u zdanitelné jednotky, jejichž převažující část podlahové plochy nadzemní části zdanitelné stavby nebo, nemá-li podlahovou plochu, zastavěné plochy zdanitelné stavby je užívaná k ostatním druhům podnikání, se použije sazba podle § 11 odst. 1 písm. d) bod 3 ZDN ve výši 10 Kč za 1 m2 zastavěné plochy.

Podle § 11 odst. 7 ZDN má-li podnikatel zařazenu v obchodním majetku podle zákona upravujícího daně z příjmů zdanitelnou stavbu nebo

Nahrávám...
Nahrávám...