dnes je 29.5.2024

Input:

Příloha v účetní závěrce

31.1.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

Příloha v účetní závěrce

Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda

Právní úprava:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ), ve znění pozdějších předpisů – zejména:

  • § 7 odst. 3 až 5 – Povinnosti účetní jednotky

  • § 18 – Účetní závěrka

  • § 19 odst. 5 a 6 – Rozvahový den

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb. (PVZÚ) – zejména:

  • § 3 odst. 4 – Obsah přílohy

  • § 4 – Rozsah a způsob sestavování účetní závěrky

  • § 39 – Základní informace v příloze v účetní závěrce

  • § 40, 41 a 43 – Uspořádání a obsahové vymezení přehledu o peněžních tocích

  • § 56 – Odpisování majetku

Popis operace:

Příloha v účetní závěrce:

 • je neodlučitelnou součástí účetních výkazů (rozvahy a výkazu zisku a ztráty),

 • vysvětluje významné položky obsažené v účetních výkazech,

 • informuje o účetních zásadách (o kterých rozhoduje účetní jednotka ve své kompetenci),

 • zdůvodňuje případné změny všech významných skutečností a metod proti předchozímu účetnímu období s uvedením vlivu na majetek, závazky, finanční situaci a výsledek hospodaření,

 • informuje o skutečnostech, které omezují účetní jednotku pokračovat v činnosti i v dohledné budoucnosti (včetně z toho vyplývajících změn účetních metod),

 • upozorňuje na významné skutečnosti po rozvahovém dni, čili ke kterým došlo v období počínající koncem rozvahového dne a končící dnem sestavení účetní závěrky.

Informace musí být spolehlivé, srovnatelné, srozumitelné a posuzují se z hlediska významnosti (informace se považuje za významnou, jestliže by její neuvedení nebo chybné uvedení mohlo ovlivnit úsudek nebo rozhodování osoby, která tuto informaci využívá).

Příloha v účetní závěrce se sestavuje podle jednotlivých kategorií účetních jednotek (kategorie jsou uvedeny v článku Účetní závěrka).

Základní přehled obsahu přílohy vymezený ve vyhlášce podle kategorií účetních jednotek:

Velká účetní jednotka v příloze v účetní závěrce v plném rozsahu uvádí:

 • Základní informace v příloze v účetní závěrce (§ 39 PVZÚ).

 • Další informace v příloze v účetní závěrce (§ 39b PVZÚ).

 • Doplňující informace v příloze v účetní závěrce (§ 39c PVZÚ).

Střední účetní jednotka v příloze v účetní závěrce v plném rozsahu uvádí:

 • Základní informace v příloze v účetní závěrce (§ 39 PVZÚ).

 • Další informace v příloze v účetní závěrce (§ 39b PVZÚ).

Malá a mikro účetní jednotka, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, v příloze v účetní závěrce v plném rozsahu uvádí:

 • Základní informace v příloze v účetní závěrce (§ 39 PVZÚ).

 • Další informace v příloze v účetní závěrce některých malých účetních jednotek a mikro účetních jednotek (§ 39a PVZÚ).

Malá a mikro účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, v příloze v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu uvádí:

 • Základní informace v příloze v účetní závěrce (§ 39 PVZÚ).

Ustanovení, které se týká všech kategorií účetních jednotek (uvedeno v § 39 PVZÚ), tj.

 • velké účetní jednotky,

 • střední účetní jednotky,

 • malé a mikro účetní jednotky, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem,

 • malé a mikro účetní jednotky, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Jedná se o vymezení základních informací v příloze v účetní závěrce, k základním bodům patří – zejména:

 • název a sídlo účetní jednotky, IČ podle veřejného rejstříku, právní formu, předmět podnikání, rozvahový den, okamžik sestavení účetní závěrky, podpis odpovědné osoby podle účetní jednotky (statutární orgán);

 • informace o použitých účetních metodách, zásadách (oceňování, odpisy a opravné položky, cizí měna, reálná hodnota);

 • informace o použitém oceňovacím modelu a technice při ocenění reálnou hodnotou;

 • pohledávky a dluhy, které mají splatnost k rozvahovému dni delší než 5 let;

 • pohledávky a dluhy (jejich celkovou výši), které jsou kryty věcnými zárukami;

 • zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry poskytnuté řídícím, kontrolním a správním orgánům;

 • mimořádné výnosy a náklady svým objemem nebo původem;

 • pohledávky a dluhy, které nejsou vykázány v rozvaze;

 • průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období.

Malá a mikro účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, v příloze v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu má pouze ještě jednu povinnost, tj. uvést informace o nabytí vlastních podílů.

Ostatní účetní jednotky mají ještě další povinnosti uvedené v následujících ustanoveních.

Malé a mikro účetní jednotky, která mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, sestavují přílohu, která obsahuje informace výše uvedené v § 39 PVZÚ a informace v § 39a PVZÚ.

Základní (další) body uvedené v tomto ustanovení – zejména:

 • u jednotlivých položek dlouhodobých aktiv informace o počátečních a konečných stavech, přírůstcích a úbytcích; oprávky, opravné položky, případně úroky, které jsou podle rozhodnutí účetní jednotky součástí ocenění majetku;

 • účetní jednotku, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku;

 • informace o operacích, které nejsou zahrnuty v rozvaze;

 • informace o transakcích se spřízněnými stranami;

 • transakce uzavřené s členy řídících, kontrolních a případně správních orgánů a dále transakce mezi konsolidovanými nebo přidruženými účetními jednotkami.

Střední účetní jednotky uvádějí v příloze informace uvedené v § 39 PVZÚ a informace v § 39b PVZÚ.

Základní body ustanovení § 39b PVZÚ, které se týkají dalších informací pro velké a střední účetní jednotky – zejména:

 • název a sídlo konsolidovaných účetních jednotek nebo přidružených účetních jednotek s uvedením výše podílu na základním kapitálu, výši jejich vlastního kapitálu a výsledku hospodaření z účetní závěrky za poslední účetní období; tyto informace neuvádí, pokud by je vážně poškozovaly nebo, pokud jsou informace

Nahrávám...
Nahrávám...