dnes je 28.5.2020

Input:

Ručení, zajištění daně, nespolehlivý plátce, zveřejňování čísel účtů

30.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

22 Ručení, zajištění daně, nespolehlivý plátce, zveřejňování čísel účtů

Nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba

Právní úprava

§ 106a, § 106aa a § 106ab ZDPH

 

Poruší-li plátce závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně, správce daně rozhodne, že tento plátce je nespolehlivým plátcem (proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne doručení podat odvolání).

Poruší-li osoba, která není plátcem, závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně, správce daně rozhodne, že tato osoba je nespolehlivou osobou (proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne doručení podat odvolání).

Správce daně na žádost nespolehlivého plátce nebo nespolehlivé osoby rozhodne, že nejsou nespolehliví, pokud po dobu 1 roku závažným způsobem neporušují své povinnosti vztahující se ke správě daně. Nespolehlivý plátce nebo nespolehlivá osoba mohou podat žádost o vydání rozhodnutí, že nejsou nespolehliví, nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, že jsou nespolehliví, nebo kterým správce daně zamítl žádost o vydání rozhodnutí, že nejsou nespolehlivými, nebo že je skupina, jejíž byli členové, nespolehlivým plátcem.

Skutečnost, že je daná osoba nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou, zveřejní správce daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zveřejňování čísel účtů plátců

Právní úprava

§ 96 a § 98 zákona o DPH, body 9. a 10. přechodných ustanovení zákona č. 502/2012 Sb.

 

V přihlášce k registraci plátce je osoba povinná k dani povinna uvést také čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, pokud jsou používány pro ekonomickou činnost. Zároveň je oprávněna určit, která čísla účtů budou zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Osoba povinná k dani, která byla plátcem k 31. 12. 2012, byla povinna oznámit správci daně do 2 měsíců od 1. 1. 2013 čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, pokud jsou používány pro ekonomickou činnost. Zároveň byla oprávněna určit, která čísla účtů budou zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pokud tuto povinnost nesplnila, má se za to, že určila ke zveřejnění všechny účty, které správce daně vede na základě její registrační povinnosti.

Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup číslo účtu určené v přihlášce k registraci plátce ke zveřejnění nebo údaj, že takové číslo účtu nebylo určeno.

Ručení oprávněného příjemce

Právní úprava

§ 108a zákona o DPH

 

Oprávněný