dnes je 29.5.2024

Input:

Sazbová novela zákona o DPH od 1. 5. 2020

6.4.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 22 minut

2020.0600.1
Sazbová novela zákona o DPH od 1. 5. 2020

Ing. Dana Langerová

V oblasti sazeb daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH" nebo "daň") dochází s účinností od 1. 5. 2020 k podstatným změnám. Sazby daně zůstávají dle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen "ZDPH") shodné jako doposud. To znamená, že se u zdanitelného plnění či přijaté úplaty uplatňuje základní sazba daně ve výši 21 %, první snížená sazba daně ve výši 15 % nebo druhá snížená sazba daně ve výši 10 %.

U některých položek zboží i služeb dochází ke snížení sazby DPH ze základní (21 %) či první snížené sazby daně (15 %) na druhou sníženou sazbu daně (10 %). Zákon č. 256/2019 Sb., kterým se zákon o DPH v oblasti sazeb daně mění, byl zveřejněn ve sbírce zákonů již dne 9. 10. 2019. Účinnost však byla nastavena na první den sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení, to znamená na 1. 5. 2020.

Snížení sazeb DPH u zboží

1. Pitná voda

První novou položkou zboží, která je zahrnuta do přílohy č. 3a k zákonu o DPH (seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně), je pitná voda s kódem nomenklatury celního sazebníku 2201 (do 30. 4. 2020 v příloze č. 3 k zákonu o DPH v seznamu zboží podléhajícího první snížené sazbě daně 15 %). Kódem nomenklatury celního sazebníku se přitom rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku ve znění platném k 1. 1. 2018. Pod kódem 2201 je v celním sazebníku obsažena položka následujícího znění: Voda, včetně přírodních nebo umělých minerálních vod a sodovek, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel, nearomatizovaná; led a sníh. Druhá snížená sazba daně se však u takto vymezené položky od 1. 5. 2020 neuplatní. V příloze č. 3a k zákonu o DPH je uvedeno, že druhé snížené sazbě podléhá zboží, které odpovídá současně kódu nomenklatury celního sazebníku a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy. Ke slovnímu popisu pitná voda je pak v příloze č. 3a k zákonu o DPH přímo uvedeno, že pitnou vodou se pro účely zákona o DPH rozumí pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Takže pouze pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem dle citovaného zákona o vodovodech a kanalizacích podléhá s účinností od 1. 5. 2020 druhé snížené sazbě daně ve výši 10 %.

2. Knihy, brožury, noviny, časopisy, omalovánky aj., včetně zvukového záznamu přednesu jejich obsahu

Druhou položkou zboží, která je zahrnuta do přílohy č. 3a k zákonu o DPH (seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně), je poměrně rozsáhlá položka knih, novin, časopisů atd. Jedná se o zboží, které bylo do 30. 4. 2020 zahrnuto zčásti v příloze č. 3 a zčásti v příloze č. 3a k zákonu o DPH, případně v žádné z těchto příloh, což znamená, že u vymezených položek se uplatňovala první snížená sazba daně ve výši 15 % a u jiných vymezených položek se uplatňovala druhá snížená sazba daně ve výši 10 %, případně sazba daně základní ve výši 21 %. Nově se tak od 1. 5. 2020 u tohoto zboží uplatňuje sazba daně ve výši 10 %, pokud jsou naplněny veškeré podmínky v zákoně o DPH u této položky uvedené. Jedná se o položku vymezenou kódy celního sazebníku 4901 – 4905, 4911 a 8523 s následujícím slovním vymezením:

Knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny, časopisy, periodika, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení, omalovánky, hudebniny a kartografické výrobky, včetně zvukového záznamu přednesu jejich obsahu, pokud:

  • jsou obsaženy na hmotném nosiči a

  • nejde o zboží, u kterého reklama představuje více než 50 % obsahu nebo které výlučně nebo převážně sestává z hudebního zvukového obsahu nebo audiovizuálního obsahu.

Reklamou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí reklama podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.

I zde samozřejmě platí, že kódem nomenklatury celního sazebníku se rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku ve znění platném k 1. 1. 2018 a druhé snížené sazbě daně podléhá zboží, které odpovídá současně kódu nomenklatury celního sazebníku a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy.

Z uvedeného textu je zřejmé, že s účinností od 1. 5. 2020 se druhá snížená sazba daně ve výši 10 % uplatní na výše vymezené zboží obsažené na jakémkoli hmotném nosiči (např. papír, CD, DVD), pokud nejde o zboží, u kterého reklama představuje více než 50 % obsahu nebo které výlučně nebo převážně sestává z hudebního zvukového obsahu nebo audiovizuálního obsahu. Jedná se tedy např. o tištěné knihy, noviny či časopisy, u kterých reklama nečiní více než 50 % obsahu či klasické audioknihy, u kterých také reklama nemůže činit více než 50 % obsahu a rovněž nesmí převažovat hudební či audiovizuální obsah. Ke snížení sazeb daně tak nedojde např. u CD či DVD výhradně nebo převážně s filmem či hudbou.

Snížení sazeb DPH u služeb

Jelikož v příloze č. 2a k zákonu o DPH (seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně) jsou položky vymezeny kódy CZ-CPA a dále slovním popisem služby, lze pro celý následující text uvést, že kódem CZ-CPA se rozumí kód klasifikace produkce CZ-CPA platné k 1. 1. 2008 a druhé snížené sazbě daně podléhají služby, které odpovídají současně tomuto číselnému kódu a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy.

Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí

Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi

V případě úpravy a rozvodu vody prostřednictvím sítí se jedná o službu vymezenou kódem CZ-CPA 36.00.2. Dle klasifikace produkce CZ-CPA je pod kódem 36.00.2 uveden shodný text – Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí s tím, že zahrnuje např. čištění vody pro účely její dodávky, úpravu vody pro průmyslové a jiné účely, distribuci vody prostřednictvím sítí, provoz zavlažovacích kanálů a údržbu vodoměrů (nikoli však jejich instalaci a odečet). Jedná se o položku tzv. "vodného", které zahrnuje jak platbu za vodu dodanou prostřednictvím vodovodu, tak náklady na její dodání. Jelikož pitná voda dodávaná prostřednictvím vodovodu spadá od 1. 5. 2020 do druhé snížené sazby daně a úpravu a rozvod vody nelze od jejího dodání oddělit, spadá od 1. 5. 2020 vymezená úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí rovněž do druhé snížené sazby daně ve výši 10 %.

Pozn. Olgy Holubové:

Vzhledem k pravidlu výkladu příloh, které je v zákoně o DPH výslovně uvedeno a podle něhož druhé snížené sazbě daně podléhají jen ty služby, které odpovídají současně tomuto číselnému kódu a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy, se nabízí výklad, že z množiny služeb uvedené pod kódem 36.00.2 se do druhé snížené sazby dostávají pouze ty, které jsou výslovně uvedeny v textové části přílohy. To splňuje úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí, nikoli například provoz zavlažovacích kanálů či údržba vodoměrů. Výklad, který uvedla autorka, není dle mého názoru v souladu s výše uvedeným zákonným pravidlem, jakkoli jej v současnosti a pravděpodobně i do budoucna zastává GFŘ. Navíc se v důsledku tohoto výkladu dostanou do druhé snížené sazby daně i služby, které se vztahují k dodávkám vody, jež není pitná, což je naprosto nesystémové, jestliže samo dodání této "nepitné vody" zůstává v první snížené sazbě, a což může způsobit zvýšenou administrativní náročnost jejím dodavatelům.

Položka kódu CZ-CPA 37 je v klasifikaci produkce CZ-CPA textově vymezena jako Služby související s odpadními vodami. Je dále členěna na podpoložku 37.00.1 Kanalizační služby a 37.00.2 Splaškový kal. Podpoložka Kanalizační služby je dále členěna na Odvádění a čištění odpadních vod pod kódem 37.00.11 a čištění žump a septiků pod kódem 37.00.12. U podpoložky Odvádění a čištění odpadních vod je uvedeno, že zahrnuje odvádění odpadních vod obvykle za použití zařízení, jako jsou odpadní potrubí, kanalizace nebo trativody, úpravu odpadních vod prostřednictvím fyzikálních, chemických a biologických procesů jako ředění, cezení, filtrování, sedimentace atd., a údržbu a čištění kanalizace a trativodů včetně výztuh kanalizace. U podpoložky Čištění žump a septiků je uvedeno, že zahrnuje vyprazdňování a čištění žump a septiků a servis chemických toalet.

V případě podpoložky kódu CZ-CPA 37.00.11 nazvané Odvádění a čištění odpadních vod zřejmě nebude pochyb o tom, že vyhovuje jak vymezením kódem CZ-CPA, tak slovním vymezením textu v příloze č. 2a k zákonu o DPH a od 1. 5. 2020 podléhá druhé snížené sazbě daně. Odpovídá tomu i text uvedený v důvodové zprávě, že se má jednat o stočné, které je úplatou za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi. Osobně se domnívám, že tomuto textu odpovídá i druhá podpoložka kódu CZ-CPA 37.00.12 nazvaná Čištění žump a septiků. Pokud by textovému vymezení z přílohy č. 2a k zákonu o DPH Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi měla odpovídat pouze podpoložka kódu CZ-CPA 37.00.11, byla by tímto kódem jistě vymezena i přímo v příloze č. 2a k zákonu o DPH. Nicméně nezbude než na podrobnější vymezení vyčkat očekávané informace GFŘ k dané problematice. S jistotou lze zatím říci, že odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi dle kódu klasifikace CZ-CPA 37, odpovídající textovému vymezení v příloze č. 2a k zákonu o DPH, podléhá od 1. 5. 2020 druhé snížené sazbě daně ve výši 10 %.

Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech – mytí oken

Položka Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech je vymezena kódem CZ-CPA 81.21.10. Dle klasifikace produkce CZ-CPA položka 81.21.10 zahrnuje Všeobecný úklid budov, tedy úklid a údržbu bytových prostor nebo komerčních, administrativních a průmyslových budov. Zde je však ze slovního popisu služby uvedeného v textové části přílohy č. 2a k zákonu o DPH zcela zřejmé, že o úklid komerčních, administrativních a průmyslových budov se nejedná. Druhé snížené sazbě DPH ve výši 10 % tak od 1. 5. 2020 podléhá pouze čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech. Přitom je dále v příloze č. 2a k zákonu o DPH uvedeno, že za služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech se pro účely zařazení do příslušné sazby DPH považuje úklid v obytném prostoru nebo rodinném domě, a dále také úklid společných prostor bytového domu.

Položka Služby mytí oken prováděné v domácnostech je vymezena kódem 81.22.11. Dle klasifikace produkce CZ-CPA položka 81.22.11 zahrnuje Služby mytí oken, a to včetně jiných než bytových budov. I zde je však ze slovního popisu služby uvedeného v textové části přílohy č. 2a k zákonu o DPH zcela zřejmé, že se o mytí oken mimo domácnosti nejedná. Druhé snížené sazbě DPH ve výši 10 % tak od 1. 5. 2020 podléhá pouze mytí oken prováděné v domácnostech. Přitom je dále v příloze č. 2a k zákonu o DPH uvedeno, že za služby mytí oken prováděné v domácnostech se pro účely zařazení do příslušné sazby DPH považuje úklid v obytném prostoru nebo rodinném domě, a dále také úklid společných prostor bytového domu.

Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany

Tato položka je vymezena kódy 88.10 a 88.91. Dle klasifikace produkce CZ-CPA položka 88.10 zahrnuje Sociální služby bez ubytování pro seniory a zdravotně postižené občany a zahrnuje širokou škálu sociálních služeb včetně asistenčních a služeb center denní péče. Slovním popisem služby v příloze č. 2a k zákonu o DPH je však uplatnění druhé snížení sazby daně zúženo pouze na péči domácí. Stejně tak položka 88.91 je dle klasifikace produkce CZ-CPA vymezena šířeji a zahrnuje Služby denní péče o děti také ve školkách a jiných denních dětských zařízeních, avšak dle slovního popisu v příloze č. 2a k zákonu o DPH se má jednat pouze o domácí péči. Druhé snížené sazbě daně ve výši 10 % tak od 1. 5. 2020 podléhají pouze služby domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany.

Opravy obuvi a kožených výrobků, opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků

U těchto položek vymezených kódy 95.23 a 95.29.11 je textové vymezení v klasifikaci produkce CZ-CPA i v příloze č. 2a k zákonu o DPH totožné, pouze u položky Opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků je v klasifikaci CZ-CPA navíc uvedeno, že se jedná o opravy a úpravy převážně pro domácnost. Nejedná se tak o úpravy oděvů ve výrobním procesu. Bližší vymezení v klasifikaci produkce uvedeno není, jelikož toto obecné vymezení služeb je dostačující. Uvedenými kódy vymezené opravy obuvi a kožených výrobků a opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků podléhají od 1. 5. 2020 rovněž druhé snížené sazbě daně ve výši 10 %.

Opravy jízdních kol

Rovněž tato položka pod kódem 95.29.12 je v klasifikaci produkce CZ-CPA i v příloze č. 2a k zákonu o DPH v textovém vymezení naprosto shodná. Žádné bližší vymezení v klasifikaci produkce CZ-CPA bohužel uvedeno není. Zde pak nastává otázka, zda mimo klasická jízdní kola půjde rovněž také o elektrokola, koloběžky nebo třeba o elektrokoloběžky. Osobně se domnívám, že pokud jsou v položce celního sazebníku 8712 00 uvedena jízdní kola a jiná kola bez motoru a pak v položce 8711 jízdní kola vybavená pomocným motorem, pak se v obou případech, tedy u běžných jízdních kol i elektrokol, jedná o jízdní kola. Koloběžky naopak slovnímu vymezení jízdní kola neodpovídají. Jde však o osobní názor a nezbude než na podrobnější vymezení vyčkat očekávané informace GFŘ k dané problematice. Nelze než uzavřít danou problematiku s tím, že opravy jízdních kol od 1. 5. 2020 podléhají druhé snížené sazbě daně ve výši 10 %, a skutečnost, zda toto vymezení dopadá i na koloběžky či elektrokoloběžky, ale také např. na tříkolky, zatím zřejmá není.

Kadeřnické a holičské služby

Vymezující kód CZ-CPA 96.02 je v klasifikaci produkce CZ-CPA vymezen textem Kadeřnické, kosmetické a podobné služby. Zde však textové vymezení v příloze k zákonu o DPH snad nikoho nenechá na pochybách, že se jedná výhradně o kadeřnické a holičské služby, tedy úpravu vlasů a vousů. Kosmetické služby naopak v příloze č. 2a k zákonu a DPH slovně vymezeny nejsou, přesun do druhé snížené sazby daně se jich tudíž

Nahrávám...
Nahrávám...