dnes je 31.7.2021

Input:

Sazby daně z příjmů

9.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Sazby daně z příjmů

Ing. Jan Ambrož

Daňová povinnost

Poplatník daně z příjmů, ať už fyzických nebo právnických osob, hodnotí podávaná daňová přiznání zcela jednoznačně podle výše své daňové povinnosti. Tu ovlivní nejvíce „výsledek poplatníka” a konstrukce základu daně FO (PO), ale také sazby daně, které rozebíráme v tomto článku.

Právní úprava

Právní úprava

Sazbám daně z příjmů se věnuje zákon o daních z příjmů v §§ 16 až 16ab ZDP pro fyzické osoby, § 21 pro právnické osoby. Pro srážkovou daň jsou procentní sazby uvedeny v § 36.

Konstrukce daňové povinnosti

Na úvod bychom si měli doplnit, že částka daně, kterou je povinen poplatník odvést do státního rozpočtu, není jen prostým násobkem upraveného a zaokrouhleného základu daně a dané procentní sazby. Konečná daň může být nižší, viz například Slevy na dani z příjmů.

Novela 2021

Pro fyzické osoby je rok 2021 přelomový, neboť došlo k zásadním změnám při stanovení základu daně u závislé činnosti zrušením superhrubé mzdy, nahrazení tzv. solidární daně novou progresivní sazbou daně!

Výklad

Nejdříve si vysvětlíme zdanění fyzických osob (první část), následuje krátký komentář k právnickým osobám ve druhé kapitole a doplnění ke srážkové dani v části třetí.

Používáme pojem sazby daně, jiný: „zvláštní sazby daně” je v běžné praxi klasifikován na případy využití „srážkové daně”, rozebrané v samostatném článku. Nezabýváme se také výjimkami typu 12% sazby při testování podmínek osvobození od daně u právnických osob podle § 19 odst. 9 bod 4. ZDP nebo sazbou „0” u odstavce jedenáctého aj.

1. Fyzické osoby

Pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob aplikujeme od 1. ledna 2021 dvě sazby daně podle § 16 ZDP, a to k části základu daně:

  • do 48násobku průměrné mzdy sazbu 15 %,

  • nad tuto hranici vyšší sazbu 23 %.

Základna

Každého poplatníka právem zajímá, jaká bude částka daně z příjmů. Proto musíme znovu zdůraznit, že výše zmíněnou procentní sazbou vynásobíme základnu.

Zjištěný základ daně totiž snižujeme o daňové úlevy, u fyzických osob hovoříme o nezdanitelné části základu daně a také úpravu nabízí o odčitatelné položky od základu daně. Provádíme zaokrouhlení na celá sta Kč dolů.

Příklad
Příklad 1.

Pan Novotný vykáže za rok 2021 po všech korekcích následující dílčí základy daně.

Dílčí základy daně Částka 
Zaměstnání – § 6 240 000 
Samostatná činnost – § 7 100 000 
Kapitálové příjmy – § 8 20 000 
Pronájmy – § 9 200 000 
Ostatní příjmy – § 10 40 000 
Celkem 600 000 

Daň z příjmů je ve výši 90 000 Kč, neboť uplatníme 15% sazbu daně. Pokud má Novotný pouze jednu základní slevu na dani (nyní v roce 2021 zvýšenou na částku 27 840 Kč), jeho daň je 62 160 Kč.

Rada
Kdyby pan Novotný vykázal z podnikání (§ 7 ZDP) daňovou ztrátu, například 200 000 Kč, snížil by si celkový základ daně, který by činil 300 000 Kč a daň je výrazně nižší. Tato varianta je zde možná, neboť právo zohlednit aktuální ztrátu je umožněno pro dílčí základy daně v § 7 až 10, tj. u pana Novotného je dostatečné plus.

Progresivní zdanění

Nastává automaticky, pokud je překročeno teoretické finanční kritérium výše uvedené, pro kalendářní rok 2021 se jedná o částku 1 701 168 Kč. Za jeden kalendářní měsíc jde o hodnotu 141 764 Kč.

Příklad
Příklad 2.

Předpokládejme, že pan Novák bude mít za celý kalendářní rok 2021 vyšší příjmy, proto na část základu daně musí aplikovat progresivní 23% sazbu daně.

Podklady Částka Daň 
Celkový základ daně 2 400 000 x 
Základní 15 % sazba 1 701 168 255 175 
Progresivní 23% sazba 698 832 160 731 
Celkem daň x 415 906 

Daň z příjmů je před uplatněním slev na dani ve výši 415 906 Kč.

Srážková daň

V praxi nesmíme zapomenout na institut srážkové

Nahrávám...
Nahrávám...