dnes je 22.10.2019
Input:

Silniční daň - úvod do problematiky

1.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

101
Silniční daň – úvod do problematiky

Jaroslava Pfeilerová

ÚVOD

Silniční daň je přímá majetková daň, její výnosy jsou na rozdíl od daně z příjmů nebo daně z přidané hodnoty malé (tvoří cca jedno procento příjmů státního rozpočtu) a z toho důvodu lze tuto daň označit za doplňkovou. Ale i s touto problematikou je potřebné se podrobně seznámit, protože  případné nesprávné odvedení silniční daně může mít pro poplatníka nepříjemné finanční důsledky v podobě sankcí stanovených daňovým řádem v ustanoveních §§ 252 až 253 DŘ.

Silniční daň upravuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční (dále jen ZDSIL). Tento právní předpis je členěn následujícím způsobem:

 • Předmět daně

 • Osvobození od daně

 • Poplatníci daně

 • Základ daně

 • Sazby daně

 • Vznik a zánik daňové povinnosti, splatnost, placení a zaokrouhlování daně a záloh na daň

 • Sleva na dani

 • Zdaňovací období

 • Ustanovení zmocňovací, závěrečná a zrušovací

 • Daňové přiznání

PŘEDMĚT SILNIČNÍ DANĚ

V první řadě je nutné správně posoudit, zda jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, předmětem silniční daně. Podle ustanovení § 2 ZDSIL se jedná o:

A. Vozidla registrovaná a provozovaná v ČR, která jsou používaná:

 • fyzickými osobami v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti,

 • právnickými osobami k činnostem, ze kterých plynou příjmy podléhající dani z příjmů. Uvedené pravidlo platí pro podnikající i pro nepodnikající osoby. To znamená, že dani silniční nepodléhají vozidla, která jsou využívaná k činnosti veřejně prospěšného poplatníka, pokud související příjmy nepodléhají dani z příjmů právnických osob.

Osoba vlastníka nemá na skutečnost, zda vozidlo je či není předmětem silniční daně, žádný vliv. Důležitá je skutečnost, že konkrétní vozidlo je využíváno k výše uvedeným činnostem.

B. Nákladní automobily registrované a provozovaná v ČR s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny. Tato vozidla jsou předmětem daně vždy, a to bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou používána v souvislosti s podnikáním

Naopak předmětem daně nejsou speciální pásové automobily a zemědělské a lesnické traktory a také vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka. Jedná se např. o případy, kdy je vozidlu pro účely převozu přidělena tzv. papírová značka, která platí pouze několik dnů. Tato vozidla budou předmětem silniční daně až od měsíce, kdy jim bude přidělena tzv. trvalá SPZ.

Při posouzení, zda vozidlo je či není předmětem daně, je vždy nutné vycházet ze zařazení příslušného vozidla tak, jak je zapsáno v technickém průkazu vozidla.

Silniční daň je posuzována s přesností na kalendářní měsíce. To znamená, že pokud vozidlo do 3,5 tuny není v některých měsících využíváno k podnikání, nemusí být silniční daň uhrazena. Postačí však, aby vozidlo bylo k podnikání využito jen jeden den v měsíci, a daň je nutné uhradit za celý tento měsíc.

REGISTRACE VOZIDLA

Jednou z podmínek nutných pro to, aby bylo vozidlo předmětem daně, je registrace vozidla. Není-li vozidlo v ČR registrováno, nemůže se stát předmětem daně.

V souladu s ust. § 23 vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel se registrační značky člení na standardní a zvláštní:

a) standardní značky jsou určeny pro:

 1. všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla,
 2. všechna zvláštní motorová vozidla,
 3. vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je fyzická nebo právnická osoba požívající diplomatickou imunitu a výsady podle mezinárodní smlouvy,
 4. vozidla odhlášená k trvalému vývozu do zahraničí,

b) zvláštní značky:

 1. pro jízdu z místa prodeje,
 2. pro manipulační provoz,
 3. pro zkušební účely,
 4. pro historická vozidla, kterým byl vydán průkaz historického vozidla,
 5. pro sportovní vozidla, kterým byl vydán průkaz sportovního vozidla,
 6. k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu.

ČLENĚNÍ VOZIDEL

Pro správné vymezení předmětu silniční daně musíme správně určit druh a kategorii konkrétních vozidel. Rozdělení silničních vozidel a zvláštních vozidel do kategorií (včetně dalšího členění a technického popisu), bylo do konce roku 2014 uvedeno v příloze zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Od roku 2015 jsou kategorie silničních a zvláštních vozidel vymezeny v příloze č. 2 Vyhlášky č. 341/2014 Sb. ze dne 19. prosince 2014, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Velmi stručně lze uvést, že silniční vozidla a zvláštní vozidla se rozdělují do základních kategorií L, M, N, O, S, T, R, S, a Z.

SOUVISEJÍCÍ PŘÍKLADY

Příklad 1.

Pan Horák vykonával podnikatelskou činnost v oblasti stavební činnosti, při které využíval osobní vozidlo. Výdaje související s tímto vozidlem podnikatel uplatňoval pro účely daně z příjmů do daňových výdajů (odpisy, opravy, náhradní díly, pojistky apod.). Dne 15. května pan Horák vozidlo pronajal svému obchodnímu partnerovi, který jej využíval k podnikání na území Německa. Dne 15. prosince pan Horák pronájem ukončil a vozidlo opět využíval pro vlastní podnikání na území ČR. Za období červen až listopad vozidlo nepodléhalo silniční dani (a to z toho důvodu, že nebylo provozováno na území ČR).

Příklad 2.

Paní Novosadová při své podnikatelské činnosti využívala osobní automobil. Domnívala se, že pokud do daňových nákladů pro účely daně z příjmů nezahrne položky související s tímto vozidlem, nebude muset platit silniční daň. Tento názor však není správný, protože pokud je vozidlo používáno k podnikání, je vždy předmětem silniční daně. Skutečnost, že související náklady nebyly uplatněny do nákladů pro účely daně z příjmů, není rozhodující.

Příklad 3.

Podnikatel pan Holík měl v obchodním majetku zahrnuto osobní vozidlo Škoda Fabia, které v roce 2019 k vlastnímu podnikání využil pouze v období od 15. 1. do 16. 3. a od 2. 7 do 17. 9. Pan Holík bude platit silniční daň za měsíce: leden, únor, březen, červenec, srpen a září 2019. V ostatních měsících, kdy vozidlo nebylo využito k podnikání, nepodléhá silniční dani.

Příklad 4.

Podnikatel pan Nový si dne 28. 9. 2019 pořídil nové vozidlo, které od prvního dne využíval k podnikání. Vozidlu byla po jeho nákupu pro účely převozu přidělena tzv. papírová značka. Dne 2. 10. 2019 pan Nový vozidlo registroval. I když bylo toto vozidlo využito k podnikání již v září, podléhalo silniční dani až od měsíce října, kdy bylo registrováno.

Příklad 5.

Společnost Nova, s. r. o., evidovala ve svém obchodním majetku nákladní automobil o hmotnosti 13 tun. Přestože bylo toto vozidlo k podnikání využíváno pouze v některých měsících, bylo předmětem silniční daně po celý rok.

Příklad 6.

Veřejně prospěšná společnost využívala k výkonu „hlavní činnosti” osobní automobil Škoda Octavia. Vzhledem k tomu, že u těchto organizací podléhá silniční dani pouze vozidlo, které je využíváno k činnostem, které podléhají dani z příjmů právnických osob, musela ekonomka organizace sledovat příjmy a s nimi související výdaje. Organizace nepředpokládala, že dosáhne zdanitelných příjmů a z toho důvodu požádala správce daně o zrušení povinnosti platit zálohy na silniční daň.

Příklad 7.

Společnost Gama, s. r. o., pořídila pracovní vozidlo, které využívala při výkonu své podnikatelské činnosti. Vozidlo není předmětem silniční daně a nebude ani uvedeno v daňovém přiznání.

POPLATNÍCI SILNIČNÍ DANĚ

V souladu s ustanovením § 4 ZDSIL je poplatníkem silniční daně osoba (právnická nebo fyzická), která je zapsaná v technickém průkazu vozidla jako provozovatel