dnes je 22.10.2019
Input:

Silniční daň - zálohy na daň, dopady do zákona o daních z příjmů, zaúčtování

1.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

401
Silniční daň – zálohy na daň, dopady do zákona o daních z příjmů, zaúčtování

Jaroslava Pfeilerová

ZÁLOHY NA DAŇ

Poplatník je povinen v průběhu zdaňovacího období platit zálohy na silniční daň, které je nutné vypočítat ve výši 1/12 příslušné roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, ve kterém u jednotlivých vozidel trvala, vznikla nebo zanikla daňová povinnost v rozhodném období. Zálohy jsou splatné v následujících termínech:

 • 15. 4. (rozhodné období leden – březen),

 • 15. 7. (rozhodné období duben – červen),

 • 15. 10. (rozhodné období červenec – září),

 • 15. 12. (rozhodné období říjen – listopad; v roce 2019 pondělí 16. 12.).

Informace související s platbami záloh na silniční daň

 • Pokud dojde ke snížení (nebo naopak ke zvýšení) daňové sazby, zohlední se ve výši zálohy tato snížená (nebo zvýšená) sazba daně. Za vozidla osvobozená od silniční daně se neplatí zálohy, ale do daňového přiznání je nutné je uvést. U vozidel vzniká daňová povinnost počínaje kalendářním měsícem, v němž se vozidlo stalo předmětem daně, a zaniká v měsíci, v němž přestalo být předmětem daně.

 • Zaměstnavatel je v případě platby zálohy na daň za použití vozidla zaměstnance při pracovní cestě povinen platit zálohy na jednotlivá vozidla ve stejném režimu (tj. např. celý rok v denní sazbě). Změnu (např. z denní na roční sazbu) může poplatník provést až v daňovém přiznání.

 • Za vozidla s roční sazbou daně sníženou o 48 % (viz ust. § 6 odst. 10 ZDSIL) je nutné zaplatit pouze jednu zálohu, a to do 15. 12. příslušného roku ve výši 70 % roční daňové povinnosti.

 • V případě, že poplatník uhradí zálohy na daň a po podání daňového přiznání zjistí, že jeho daňová povinnost je nižší, může požádat, aby mu správce daně přeplatek vrátil.

 • Jestliže poplatník zálohy neplatí nebo je platí v nižší částce, než je povinen, vyměří mu správce daně sankci (úrok z prodlení).

 • Poplatník může správce daně požádat o možnost hradit zálohy na silniční daň jinak, než stanoví zákon (např. zálohy na žádost poplatníka snížit nebo i zrušit). Správce daně zváží důvody uvedené žádosti poplatníka a může (ale také nemusí) vyhovět.

 • Celou roční zálohu je možné odvést najednou při první platbě. Tímto způsobem postupují zejména drobní podnikatelé s menší daňovou povinností, aby se nemuseli na povinnost platit zálohu několikrát do roka myslet. Větší subjekty, které mají vyšší daňovou povinnost, obvykle platí zálohy na daň až ve stanovených termínech, neboť finanční prostředky v průběhu roku využívají pro potřeby své činnosti nebo je investují, aby jim přinášely zisk.

SOUVISEJÍCÍ PŘÍKLAD

Příklad 1.

Pan Surý podnikal ve stavebnictví a při výkonu této činnosti využíval tato motorová vozidla:

 • Osobní automobil se zdvihovým objemem motoru 1 400 cm3, který pořídil v únoru 2019 (nejedná se o nové vozidlo). Roční sazba daně činí 2 400 Kč, snížení daně ve vazbě na první registraci vozidla 40 % (960 Kč), roční daňová povinnost 1 440 Kč (2 400 – 960), 1/12 roční daňové povinnosti činí 120 Kč.

 • Nákladní automobil se dvěma nápravami o hmotnosti 3 tuny, který byl používán za období měsíců února – srpna 2019. Roční sazba daně činí 3 600 Kč, snížení daně v závislosti na datu první registrace vozidla činí 25 % (900 Kč), roční daňová povinnost 2 700 (3 600 – 900), 1/12 roční daňové povinnosti činí 225 Kč.

 • Vozidlo zaměstnance, které bylo při pracovních cestách využito 4 dny v měsíci květnu a 6 dnů v měsíci září. Zaměstnavatel zvolil denní sazbu daně (25 Kč).

Výpočet záloh na daň Osobní automobil Nákladní automobil Vozidlo zaměstnance
Za leden, únor a březen 2 x 120 = 240 2 x 225 = 450 0
Za duben, květen a červen 3 x 120 = 360 3 x 225 = 675 4 x 25 = 100
Za červenec, srpen a září 3 x 120 = 360 2 x 225 = 450 6 x 25 = 150
Za říjen a listopad 2 x 120 = 240 0 0
Doplatek do 15. 1. následujícího roku 1 x 120 = 120 0 0
Celkem daňová povinnost 1 320 1 575 250

POSOUZENÍ PŘEDPISU SILNIČNÍ DANĚ PRO ÚČELY DANĚ Z PŘÍJMŮ

Z hlediska zákona o daních z příjmů je správně přiznaná silniční daň daňově účinným nákladem.

Výjimku tvoří případy, kdy daňový subjekt, který daň uhradí, není ze zákona poplatníkem silniční daně.

SOUVISEJÍCÍ PŘÍKLADY

Příklad 2.

Obchodní společnost Delta, s. r. o., v daňovém přiznání za zdaňovací období roku 2019 vyčíslila silniční daň ve výši 35 600 Kč. Do konce roku uhradila na zálohách pouze 25 300 Kč. Do daňových nákladů souvisejících s rokem 2019 společnost uplatnila náklad související se silniční daní ve výši 35 600 Kč. Možnost uplatnění předpisu silniční daně do nákladů pro účely daně z příjmů právnických osob není podmíněna úhradou této daně.

Příklad 3.

Zaměstnavatel vyplácel cestovní náhrady (jízdní výdaje) zaměstnanci panu Novákovi, který k pracovním cestám každý měsíc využíval vlastní automobil. Z technického průkazu vyplývá, že se jedná o vozidlo kategorie N (nákladní vozidlo). Zaměstnavatel za vozidlo v průběhu roku hradil zálohy, vozidlo uvedl v daňovém přiznání a následně také uhradil daň ve výši 3 600 Kč. Tuto částku zaměstnavatel také zahrnul do nákladů pro účely daně z příjmů právnických osob. Uvedený postup však není správný, protože v tomto případě je poplatníkem silniční daně osoba zapsaná v technickém průkazu vozidla jako provozovatel (v popisovaném případě zaměstnanec pan Novák).

Příklad 4.

Zaměstnanec společnosti Gama, s. r. o., pan Holý současně s výkonem závislé činnosti podnikal a v měsících březen, duben, listopad a prosinec 2019 k vlastnímu podnikání využil osobní automobil (zdvihový objem motoru 1 341 cm3) SPZ 21Z135967. Vzhledem k tomu, že pan Holý je v technickém průkazu tohoto vozidla uveden jako jeho držitel, uhradil místně příslušnému správci daně za březen, duben, listopad a prosinec 2019 silniční daň ve výši 800 Kč. (4/12 z roční sazby daně ve výši 2  400 Kč).

Společnost Gama, s. r. o., vyslala pana Holého v průběhu roku 2019 na pracovní cesty v měsících: leden (3x), únor (4x), březen (5x), duben (6x), říjen (4x) a prosinec (4x). Při pracovních cestách pan Holý využil vlastní vozidlo SPZ 21Z135967. Zaměstnavatel bude silniční daň platit pouze za měsíce (leden, únor a říjen), za které již nebyla zaplacena panem Holým:

Leden  3 pracovní cesty (sazba daně 25 x 3 = 75) 
Únor  4 pracovní cesty (sazba daně 25 x 4 =100) 
Březen  5 pracovních cest – silniční daň byla zaplacena držitelem vozidla 
Duben  6 pracovních cest – silniční daň byla zaplacena držitelem vozidla 
Říjen  4 pracovní cesty – (sazba silniční 25 x 4 =100) 
Prosinec  4 pracovní cesty – silniční daň byla zaplacena držitelem vozidla 

Příklad 5.

Obchodní společnost v průběhu roku pořídila pracovní stroj se zvláštní registrační značkou a paní účetní zvažovala, zda nemá za toto vozidlo platit zálohy na silniční daň. Následně paní účetní správně vyhodnotila, že pracovní stroje nejsou silniční vozidla, nejsou předmětem silniční daně a z toho důvodu nebude platit zálohy (ani daň po