dnes je 24.5.2024

Input:

Služby vztahující se k nemovitým věcem umístěným v EU

12.10.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 17 minut

Služby vztahující se k nemovitým věcem umístěným v EU

Ing. Dagmar Fitříková

Zákon o DPH používá v řadě ustanovení pojem „nemovitá věc”, který není pro účely DPH speciálně definován. Vymezení nemovitých věcí je obsaženo v příslušných ustanoveních NOZ. Služby vztahující se k nemovitým věcem (dále také nemovitostem) patří do kategorie služeb, u kterých se při stanovení místa plnění neuplatní základní pravidlo uvedené v § 9 odst. 1 a 2 ZDPH, ale pravidlo vymezené v § 10 ZDPH. Jedná se o výjimku ze základního pravidla. Mezi služby vztahující se k nemovitostem lze zařadit nejen stavební práce spojené s výstavbou nemovitostí, ale i stavební práce, které mají charakter údržby, opravy a rekonstrukce. V § 10 ZDPH jsou jako služby vztahující se k nemovitostem přímo uvedeny služby znalce, odhadce a realitní kanceláře, služby ubytovací, udělení práv na užívání nemovitosti a služby při přípravě a koordinaci stavebních prací, jako jsou zejména služby architekta a stavebního dozoru. Dle výkladu MF ČR patří do kategorie služeb vztahujících se k nemovitostem i zemědělské a lesnické práce vztahující se k půdě (pozemky patří do kategorie nemovitých věcí), jako jsou sklizňové práce, setí, orba, těžba dřeva atd. Samotné zpracování vytěženého dřeva se již posuzuje jako práce na movité věci.


§ 4 odst. 1 písm. m), § 4 odst. 4, § 6h, § 6i, § 9, § 10, § 14 odst. 1, § 21, § 24, § 24a, § 27, § 29, § 43, § 45, § 72, § 102 a § 104 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NOZ),

Zákon č. 222/2004 Z. z., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen slovenský ZDPH).

Místo plnění u služeb vztahujících se k nemovitým věcem

U služeb vztahujících se k nemovitým věcem se místo plnění podle § 10 ZDPH určí ve státě, kde se nemovitost nachází, a to bez ohledu na skutečnost, kdo je v pozici příjemce či poskytovatele služby. Do kategorie služeb vztahujících se k nemovitým věcem patří i služby ubytovací a udělení práv na užívání nemovité věci (což může být například nájem nemovité věci). Pravidlo uvedené v § 10 ZDPH, pro určení místa plnění v případě služeb, které patří do kategorie služeb vztahujících se k nemovité věci, je v zásadě jednoduché a váže se na místo, kde se předmětná nemovitá věc nachází. Pro splnění povinností poskytovatele služby vyplývajících ze ZDPH platného v ČR není rozhodující, komu je služba poskytnuta. Tato skutečnost je však velmi důležitá pro posouzení skutečnosti, zda českému plátci – poskytovateli služby vznikla registrační povinnost a s tím související povinnost přiznat DPH platnou v jiné členské zemi, pokud se nemovitost nachází v jiné členské zemi EU.


Česká stavební firma, plátce, provádí stavební práce pro osobu se sídlem v Polsku. Jedná se o rekonstrukci podzemních garáží, které jsou v majetku polské firmy a nacházejí se v Polsku. Místo plnění se určí podle § 10 ZDPH mimo tuzemsko, protože podzemní garáže (nemovitost) se nacházejí v Polsku, tj. mimo ČR. Poskytovatel služby – plátce registrovaný k DPH v ČR přenese povinnost přiznat daň na výstupu na příjemce služby, osobu registrovanou k DPH v Polsku.


Česká stavební firma, plátce, provádí stavební práce pro fyzickou osobu, podnikatele se sídlem na Slovensku, který není dosud registrován k DPH na Slovensku. Jedná se o stavební práce realizované v budově umístěné v Bratislavě, kterou slovenský podnikatel používá k realizaci svých podnikatelských aktivit na Slovensku. Místo plnění se podle § 10 ZDPH určí na Slovensku, tj. mimo tuzemsko, protože budova, na které jsou práce provedeny, je umístěna na Slovensku, tj. mimo ČR. Poskytovatel služby – český plátce přenese povinnost přiznat daň na výstupu na příjemce služby bez ohledu na skutečnost, zda ke dni poskytnutí služby disponuje příjemce služby DIČ přiděleným pro účely uskutečňování DPH v rámci obchodování mezi členskými státy EU.


Česká stavební firma, plátce, provádí stavební práce na rodinném domě pro slovenského občana. Místo plnění se i v tomto případě určí podle § 10 ZDPH mimo tuzemsko, protože rodinný dům, na kterém jsou stavební práce provedeny, je umístěn na Slovensku, tj. mimo ČR. Poskytovatel služby – český plátce v tomto případě není oprávněn přenést povinnost přiznat daň na výstupu na příjemce služby, protože se nejedná o osobu povinnou k dani. Český plátce je povinen se registrovat k DPH na Slovensku a zde mu vznikne povinnost přiznat daň v souvislosti s poskytnutím stavebních prací.

Český plátce poskytuje služby vztahující se k nemovité věci umístěné v EU

V pozici poskytovatele služby je český plátce a nemovitá věc, ke které se služby vztahují, se nachází v jiné členské zemi. Český plátce realizuje z pohledu DPH poskytnutí služby ve smyslu § 14 odst. 1 ZDPH s místem plnění mimo tuzemsko.

V pozici příjemce služby, pokud se jedná o služby vztahující se k nemovité věci, která se nachází v jiné členské zemi EU, může být kdokoliv (jiný český subjekt, osoba registrovaná nebo neregistrovaná v EU atd.). Z pohledu českého ZDPH se vždy bude jednat o poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko.

Takto poskytnutá služba není předmětem daně v tuzemsku, ale plátce je povinen údaje o poskytnuté službě uvádět v daňovém přiznání k DPH (§ 24a ZDPH).

Z hlediska určení místa plnění je v případě služeb vztahujících se k nemovité věci důležité pouze místo, kde se nemovitost nachází, popř. místo, kde se nemovitost bude nacházet, pokud jsou např. poskytovány projekční práce vztahující se k nemovitosti, jejíž výstavba má být teprve realizována, ale přitom je známo místo, kde se nemovitost bude nacházet. Tuzemský plátce, který předmětné služby poskytuje, neuplatní českou daň na výstupu v případě, že se jedná o služby vztahující se k nemovitosti, která se nachází v jiné členské zemi, tj. mimo tuzemsko. Služby vztahující se k nemovitosti umístěné mimo tuzemsko se v souhrnném hlášení neuvádí, protože místo plnění není v těchto případech stanoveno podle základního pravidla, tj. podle § 9 odst. 1 ZDPH.


Česká projekční kancelář, plátce, realizovala pro osobu registrovanou k DPH v EU projekční práce týkající se výstavby výrobní haly. Výstavba projektovaného objektu bude provedena na Slovensku. Místo plnění se určí podle § 10 ZDPH mimo tuzemsko, protože výstavba výrobní haly (nemovitosti) bude realizována na Slovensku. Pro splnění povinností poskytovatele služby vyplývajících ze ZDPH platného v ČR není důležité, komu je služba poskytnuta. Skutečnost, komu je předmětná služba poskytnuta, je však důležitá pro posouzení toho, zda poskytovateli služby – českému plátci vznikne povinnost registrovat se na Slovensku k DPH a přiznat a zaplatit v této zemi příslušnou DPH. Vzhledem k tomu, že předmětná služba byla v tomto případě poskytnuta osobě povinné k dani se sídlem na Slovensku, dojde k přenesení povinnosti přiznat daň na výstupu u takto poskytnuté služby z poskytovatele služby na příjemce služby. Osobou, která je povinna přiznat na Slovensku daň, je příjemce služby osoba registrovaná k DPH na Slovensku.


Česká projekční kancelář, plátce, realizovala pro jiného podnikatele se sídlem na Slovensku projekční práce týkající se rekonstrukce sídla firmy. Příjemce služby je na Slovensku registrován k dani z příjmů, ale není registrován k DPH. Rekonstruovaný objekt se nachází na Slovensku. Místo plnění se podle § 10 ZDPH určí v jiné členské zemi, tj. mimo tuzemsko, protože sídlo firmy, příjemce služby, se nachází na Slovensku, tj. mimo tuzemsko. Pro splnění povinností poskytovatele služby vyplývajících ze ZDPH v ČR není důležité, komu je služba poskytnuta. Skutečnost, komu je předmětná služba poskytnuta, je však důležitá pro posouzení toho, zda poskytovateli služby – českému plátci daně vznikne povinnost registrovat se na Slovensku k DPH a přiznat a zaplatit v této zemi příslušnou DPH. Ve shodě s úpravou obsaženou ve slovenském právním předpise upravujícím oblast DPH (slovenský ZDPH) dojde i v tomto případě k přenesení povinnosti přiznat daň z českého poskytovatele služby na příjemce – slovenského podnikatele.


Česká projekční kancelář, plátce, realizovala pro slovenského občana projekční práce týkající se výstavby rodinného domu. Výstavba projektovaného objektu bude provedena na Slovensku. Místo plnění se určí podle § 10 ZDPH mimo tuzemsko, protože rodinný dům (nemovitost) se bude stavět na Slovensku. Pro splnění povinností poskytovatele služby v ČR není důležité, komu je služba poskytnuta. Skutečnost, komu je předmětná služba poskytnuta, je však důležitá pro posouzení toho, zda poskytovateli služby – českému plátci daně vznikne povinnost registrovat se na Slovensku k DPH a přiznat a zaplatit v této zemi příslušnou DPH. Na rozdíl od předchozích dvou případů v tomto případě k přenesení daňové povinnosti z poskytovatele na příjemce nemůže dojít. Český plátce je povinen se registrovat k DPH na Slovensku a zde přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty na výstupu z ceny sjednané za realizaci projektové dokumentace rodinného domu.


Česká projekční kancelář, plátce, realizovala pro jiného českého plátce projekční práce týkající se rekonstrukce nemovitosti umístěné na Slovensku. Příjemce služby, český plátce, je na Slovensku registrován k DPH a má na Slovensku provozovnu. Rekonstruovaný objekt se nachází na Slovensku. Místo plnění se určí podle § 10 ZDPH mimo tuzemsko, protože nemovitost, které se projekční práce týkají, se nachází na Slovensku. V tomto případě vznikne povinnost přiznat slovenskou DPH příjemci služby – českému plátci, který je současně registrován k DPH na Slovensku a má zde umístěnou i provozovnu, které je příjemcem takto poskytnuté služby. V tomto případě dojde k přenesení povinnosti přiznat daň z českého poskytovatele služby na příjemce služby – českého plátce, který je registrován k DPH nejen v ČR, ale i na Slovensku a na Slovensku má provozovnu.


Česká projekční kancelář, plátce, realizovala pro jiného českého plátce projekční práce týkající se rekonstrukce nemovitosti umístěné na Slovensku. Příjemce služby, český plátce, je na Slovensku registrován k DPH a má na Slovensku provozovnu. Rekonstruovaný objekt se nachází na Slovensku. Místo plnění se určí podle § 10 ZDPH mimo tuzemsko, protože nemovitost, které se projekční práce týkají, se nachází na Slovensku. V tomto případě vznikne povinnost přiznat slovenskou DPH příjemci služby – českému plátci, který je současně registrován k DPH na Slovensku a má zde umístěnou i provozovnu, které je příjemcem takto poskytnuté služby. V tomto případě dojde k přenesení povinnosti přiznat daň z českého poskytovatele služby na příjemce služby – českého plátce, který je registrován k DPH nejen v ČR, ale i na Slovensku a na Slovensku má provozovnu.


Česká projekční kancelář, plátce, realizovala pro jiného českého plátce projekční práce týkající se rekonstrukce nemovitosti umístěné na Slovensku. Příjemce služby, český plátce, není na Slovensku registrován k DPH a nemá zde provozovnu. Rekonstruovaný objekt se

Nahrávám...
Nahrávám...