dnes je 18.7.2024

Input:

Snížení DPH u novin a časopisů od 1. 3. 2017

28.2.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

2017.7.1 Snížení DPH u novin a časopisů od 1. 3. 2017

Ing. Martin Děrgel

S ročním výnosem téměř 350 miliard Kč je daň z přidané hodnoty („DPH”) nejvýznamnější českou daní, na níž stojí financování veřejného sektoru. Jejími přednostmi jsou: univerzálnost (umí zdanit také služby), neutralita (pro plátce není nákladem) a spolehlivost (spotřeba neklesá). Má ale i slabiny: vysoká administrativa, hlavní pravidla určuje „Brusel”, příspěvek k inflaci a možnost podvodů s odpočty (vratkami) daně. Z hlediska plátců DPH je komplikací složitost systému DPH dána množstvím výjimek a zvláštních postupů, existencí tří sazeb daně a častými novelizacemi – za necelých 13 let byl zákon č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů („ZDPH”) novelizován 45 krát. Aktuálně je od 1. března 2017 účinná malá novela snižující sazbu DPH u novin a časopisů z dosavadních 15 % na 10 %. Podívejme se trochu blíže na důvody a dopady této novinky.

Tři sazby DPH

Pokud plátce DPH dodá zboží nebo poskytne službu, které jsou předmětem DPH a nesplňují podmínky osvobození od daně, pak se jedná o zdanitelné plnění a je nutno přiznat odpovídající DPH na výstupu. Tato daň se vypočte jako součin základu daně – což je zpravidla celková úplata (cena) za plnění – a příslušné sazby daně. Praktickou komplikací je, že Česká republika nemá pouze jednu, ale hned tři sazby daně (zestručněno):

ZÁKLADNÍ SAZBA DANĚ 21 %:

 • uplatní se u zdanitelných plnění (dodání zboží a poskytnutí služby) nepodléhajících sníženým sazbám;

PRVNÍ SNÍŽENÁ SAZBA DANĚ 15 %:

 • služby uvedené v příloze č. 2 k ZDPH (např. osobní hromadná doprava, ubytovací a stravovací služby),

 • zboží uvedené v příloze č. 3 k ZDPH (např. potraviny, zvířata, rostliny, voda, zdravotnické prostředky),

 • dovoz uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností uvedených v příloze č. 4 k ZDPH,

 • teplo a chlad,

 • poskytnutí stavebních a montážních prací na dokončené stavbě pro bydlení nebo pro sociální bydlení,

 • poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení,

 • dodání stavby či jednotky pro sociální bydlení a pozemku, na němž je jen stavba pro sociální bydlení;

DRUHÁ SNÍŽENÁ SAZBA DANĚ 10 %:

 • zboží uvedené v příloze č. 3a k ZDPH (např. nezbytně nutná dětská výživa, léky, tištěné knihy).

Vývoj sazeb DPH v České republice  
Změnu přinesl zákon (novela)   Účinnost od   Snížená sazba daně   Základní sazba daně  
č. 588/1992 Sb.   1. 1. 1993   5 %   23 %  
č. 258/1994 Sb.   1. 1. 1995   5 %   22 %  
č. 235/2004 Sb.   1. 5. 2004   5 %   19 %  
č. 261/2007 Sb.   1. 1. 2008   9 %   19 %  
č. 362/2009 Sb.   1. 1. 2010   10 %   20 %  
č. 370/2011 Sb.   1. 1. 2012   14 %   20 %  
č. 500/2012 Sb.   1. 1. 2013   15 %   21 %  
č. 262/2014 Sb.   1. 1. 2015   10 %, 15 %   21 %  

Poznamenejme, že náš národní systém dvou snížených sazeb daně 15 a 10 % je v souladu s možnostmi ponechanými v tomto ohledu státům EU Směrnicí Rady 2006/112/ ES o společném systému DPH, ve znění p.p. Podle článků 98 a 99 totiž členské státy (nemají-li individuální výjimku) mohou uplatňovat jednu či dvě snížené sazby – nesmějí být nižší než 5 % – a to pouze u dodání zboží a poskytnutí služeb uvedených v příloze III. Pro naše účely je podstatné, že v této příloze III zmíněné Směrnice EU o společném systému DPH je také:

 • dodání knih na jakémkoli fyzickém nosiči (včetně brožur, letáků a obdobných tiskovin, dětských obrázkových knížek, náčrtníků či omalovánek, hudebních partitur tištěných či psaných, zeměpisných, vodopisných nebo obdobných map), novin a časopisů, nejsou-li výlučně nebo převážně určeny k propagaci , včetně dodání na výpůjčku knihovnami;”

Snížení DPH u novin a časopisů

Samotná legislativní změna je velmi stručná, jde o zákon č. 33/2017 Sb., kterým se mění ZDPH (dále jen „Novela”) obsahující tři články, v nichž najdeme dva změnové body, jedno přechodné ustanovení a účinnost:

Článek I

 • Bod 1.: V příloze č. 3 ZDPH (tj. z výčtu zboží podléhajícího první snížené sazbě daně 15 %) se vypouštějí slova „noviny a časopisy,” a rovněž vymezení pojmu „noviny” pro účely DPH.

 • Bod 2.: Do přílohy č. 3a ZDPH (tj. do výčtu zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně 10 %) se doplňují slova „noviny a časopisy,” a také vymezení pojmu „noviny” pro účely DPH.

Článek II

 • Pro daňové povinnosti u DPH za zdaňovací období před účinnosti Novely, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije ZDPH, ve znění účinném před účinností Novely.

 • Prakticky řečeno se nově sazba daně 10 % uplatní u dodání novin a časopisů, a u úplat na jejich dodání až počínaje dnem nabytí účinnosti Novely, dřívějších dodání a úplat se netýká.

Článek III

 • Zde se sice dočteme, že tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017, to ale neplatí.

 • Žádný zákon totiž nemůže nabýt účinnosti (závaznosti) dříve, než je vyhlášen ve Sbírce zákonů, k čemuž došlo kvůli nečekaným legislativním průtahům (viz dále) až 14. 2. 2017. Na tyto případy pamatuje § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv. Podle kterého platí, že není-li stanovena účinnost dnem vyhlášení nebo později, nastává až 15. dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, což připadá na 1. březen 2017.

Co znamená

Nahrávám...
Nahrávám...