dnes je 30.10.2020

Input:

Souhrnné hlášení

30.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Souhrnné hlášení

Mgr. Radmila Kulková

Evidence plnění

Plnění, která jsou uskutečňována v rámci EU, jsou pod drobnohledem – kontroluje se, zda osoba přijímající plnění splnila svou daňovou povinnost. Za tímto účelem je zavedena povinnost podávat tzv. souhrnné hlášení.

Právní úprava

Právní úprava

Základní pravidla pro zpracování souhrnného hlášení jsou uvedena v § 102 ZDPH.

Výklad

Vysvětlíme si postupně, jaká plnění uvádíme v souhrnném hlášení (1.), zdůrazníme novinku od 1. 9. 2020 (část 2.), dále kdo má povinnost podat souhrnné hlášení (3.) a způsob podání (4.), následné souhrnné hlášení (5.).

K textu je také připojeno vzorové souhrnné hlášení za kalendářní měsíc září 2020 (6.).

1. TYP PLNĚNÍ

Podávání souhrnného hlášení se dotýká následujících plnění:

  • dodávání zboží do EU,

  • přemístění zboží plátcem z tuzemska do jiného členského státu,

  • dodávání zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu v třístranném obchodu podle § 17 ZDPH,

  • poskytování služby v režimu přeshraničního reverse charge – s výjimkou služeb, které jsou v jiném členském státě osvobozeny od daně,

  • přemístění zboží plátcem v režimu skladu z tuzemska do jiného členského státu.

Rada
Evidence formou povinného podávání souhrnného hlášení byla již od roku 2010 výrazně rozšířena o vykazování poskytování služeb v EU.

Tato plnění se v souhrnném hlášení vykazují pod kódem 3. Kód plnění „0” se použije pro označení dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě, kód plnění „1” při přemístění zboží plátcem z tuzemska do jiného členského státu a kód plnění „2” při dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu.

Rada
S účinností od 1. 1. 2016 bylo nově do zákona o DPH zavedeno tzv. kontrolní hlášení.

V případě tohoto typu hlášení existuje sice určitá paralela se souhrnným hlášením, nicméně kontrolní hlášení je jednak více podrobné, má širší záběr i co do subjektů, kteří ho musí podávat, a hlavně se zaměřuje na vykazování výhradně tuzemských plnění. Izolovaně z pohledu tohoto textu k souhrnnému hlášení je nejpodstatnější to, že kontrolní hlášení jakkoli nenahrazuje funkci souhrnného hlášení a souhrnné hlášení tak bude podáváno samostatně. Plátci může v rámci jednoho měsíce běžně vzniknout povinnost podat jak souhrnné hlášení, tak kontrolní hlášení. V každém z nich bude vykazovat jiný typ plnění.

2. NOVELA 2020

Novelou ZDPH účinnou od 1. 9. 2020 byla nově zavedena povinnost vykazovat v souhrnném hlášení i specifický případ přemístění zboží do JČS a to přemístění v tzv. režimu skladu („call-off stock” režim).

Zjednodušený režim skladu tato novela zákona o DPH zavádí v rámci implementace pravidel směrnice EU k DPH a upravuje jej v ustanovení § 18 ZDPH. Jednou z podmínek tohoto režimu je povinnost prodávajícího uvést v souhrnném hlášení daňové identifikační číslo kupujícího v jiném členském státě. Tato plnění se v souhrnném hlášení vykazují v novém oddílu C.

Příklad
V části C souhrnného hlášení se mj. vyplňuje kód záznamu, který může mít číselnou hodnotu 1 – 3:
1 – přeprava zboží do skladu pro předpokládaného pořizovatele,
2 – úplné nebo částečné vrácení zboží dodavateli nebo oprava chyby (viz část pátá),
3 – změna předpokládaného pořizovatele u části nebo veškerého zboží (DIČ původního předpokládaného pořizovatele musí být uvedeno spolu s DIČ nového předpokládaného pořizovatele).

Kód 1  se užije v případě přepravy zboží do skladu, který je umístěn v jiném členském státě. V okamžiku přepravy musí být známo DIČ předpokládaného pořizovatele a musí být vykázáno v souhrnném hlášení.  
Kód 2  je pro případy, kdy dojde k vrácení části nebo veškerého zboží dodavateli a jeho přepravě zpět do státu dodavatele. Kód 2 se rovněž užije v případě opravy chyby.  
Kód 3  se užije v případě změny předpokládaného pořizovatele u části nebo veškerého zboží. V takovém případě se vykáže země a DIČ původního i nového předpokládaného pořizovatele.  

Pozor!
Kód státu se v řádku uvádí pouze jednou, protože stát nového a původního předpokládaného pořizovatele musí být stejný.

Období vykázání přemístění v SH

Dodavatel vykáže přemístění zboží do skladu v JČS v souhrnném hlášení za období (za kalendářní měsíc), kdy k přepravě došlo. V okamžiku převzetí zboží předpokládaným pořizovatelem dojde k dodání zboží a dodavatel jej vykáže standardním způsobem v Souhrnném hlášení jako intrakomunitární dodání.

3. KDO MÁ POVINNOST PODÁVAT SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ

Pokud jde o adresáty povinnosti podat souhrnné hlášení, těmito jsou jednak plátci, resp. plátci DPH a jednak identifikovaná osoba.

Pozor!
Plátce má povinnost podat hlášení tehdy, pokud uskutečnil výše uvedená plnění, resp. pokud mu vznikla povinnost tato plnění přiznat v daňovém přiznání (přiznání dodání zboží do jiného členského sátu, přemístění zboží z tuzemska do jiného členského státu, dodání zboží kupujícímu v rámci třístranného obchodu, poskytnutí služby podle základního pravidla s místem plnění v jiném členském státě a konečně přiznání přemístění zboží do jiného členského státu v režimu skladu).

Identifikovaná osoba (tj. osoba povinná k dani, která však plní pouze určité povinnosti ne vždy shodné jako „plnohodnotný” plátce DPH) nepodává souhrnné hlášení ve všech případech jako plátce, hlášení musí podat pouze, pokud jí vznikla povinnost přiznat poskytnutí služby či služeb podle základního pravidla s místem plnění v jiném členském státě. Souhrnné hlášení k tomuto pak podává vždy do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém službu poskytla.

Termíny

Od roku 2010 se souhrnné hlášení podává v zásadě vždy za kalendářní měsíc. Podává se pak v lhůtě do 25 dnů po skončení dotčeného kalendářního měsíce.

Rada
Existuje jedna výjimka pro plátce, kteří uskuteční pouze a jen výše uvedené služby: pak je termín pro souhrnné hlášení shodný s lhůtou pro podání daňového přiznání a souhrnné hlášení se podává za období shodné se zdaňovacím období plátce.

Příklad
Společnost Alfa je čtvrtletním plátcem DPH a poskytuje jen služby s přenosem daňové