dnes je 25.7.2021

Input:

Účetní specifika v souvislosti s COVID-19

17.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.20.1
Účetní specifika v souvislosti s COVID-19

Ing. Daniela Lampová

VYŠLO V ČÍSLE 20/2020

Vzhledem k epidemii koronaviru byla přijata celostátní opatření, která mají mimořádný negativní dopad na ekonomiku a jednotlivé fyzické a právnické osoby. Ke zmírnění těchto dopadů byla přijata některá opatření, která by měla pomoci podnikajícím subjektům tento nepříznivý dopad překlenout.

Tento článek si klade za cíl především shrnout účetní specifika v souvislosti s některými opatřeními, která byla přijata jako reakce na pandemii COVID-19.

Kompenzační bonus OSVČ

Nejvýznamnějším opatřením v oblasti daně z příjmů fyzických osob je výplata daňového bonusu na základě zákona č. 159/2020 Sb. Cílem je prostřednictvím tzv. kompenzačního bonusu zmírnit dopady z negativního zásahu do podnikání jednotlivých subjektů v souvislosti s pandemii koronaviru. Jedná se o OSVČ, jejichž činnost byla v důsledku toho úplně nebo částečně utlumena. Bonus není daňově uznatelným příjmem a nepodléhá sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Kompenzační bonus je vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. V podstatě se tedy jedná o daňový bonus.

Příklad

Podnikatel obdržel na základě žádosti o kompenzační bonus částku 25 000 Kč na běžný účet používaný pro podnikatelskou činnost.

a) Podnikatel vedoucí účetnictví

Text   Částka   MD   DAL  
Kompenzační bonus   25 000   221   491  

221 = peněžní prostředky na účtech

491 = účet individuálního podnikatele

b) Podnikatel nevede účetnictví

V případě vedení daňové evidence bude částka 25 000 Kč zaevidována v peněžním deníku do sloupce jiných příjmů neovlivňujících základ daně z příjmu fyzických osob. V případě uplatňování výdajů paušálem z dosažených příjmů nebude hodnota kompenzačního bonusu do příjmů pro výpočet daně z příjmů započítána.

Datum   Text   Běžný účet   Příjmy neovlivňující základ daně  
20. 4. 2020   Kompenzační bonus   25 000   25 000  

Subjekt kompenzačního bonusu v případě společníka společnosti s ručením omezeným

Subjektem je v tomto případě také fyzická osoba, která je společníkem společnosti s ručením omezeným založené za účelem dosažení zisku. Tuto společnost vlastní nejvíce 2 společníci, kteří nejsou zaměstnáni u jiného subjektu než ve vlastní společnosti a za předchozí zdaňovací období byl dosažen obrat vyšší než 180 000 Kč. Přestože je tento bonus spojen s působením ve společnosti s ručením omezeným, nebude o něm v této společnosti vůbec účtováno, příjemcem je pouze společník této společnosti. Na žádosti o tento kompenzační bonus by měl být uveden soukromý účet společníka. Pokud byl chybně uveden běžný účet společnosti a byly na něj finanční prostředky poukázány, potom je nutno částku zaúčtovat jako závazek vůči společníkům a případně potom může dojít k převodu na běžný soukromý účet společníka.

Text   Částka   MD   DAL  
Kompenzační bonus   25 000   221   365  
Úhrada závazku vůči společníku   25 000   365   221  

221 = peněžní prostředky na účtech

365 = ostatní dluhy ke společníkům obchodní korporace

Ošetřovné OSVČ

Součástí legislativních opatření v souvislosti s epidemií koronaviru v roce 2020 byla i nová právní úprava ošetřovného. Kromě nároku na ošetřovné pro zaměstnance, který je vyplácen běžným způsobem z nemocenského pojištění zaměstnance, bylo ošetřovné schváleno i pro OSVČ. Ale nejde o ošetřovné v pravém slova smyslu, ale o příspěvek v rámci programu ministerstva průmyslu a obchodu. Podle zákona č. 159/2020 Sb., je od daně z příjmů fyzických osob v roce 2020 osvobozen příjem z dotace v rámci dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu „OŠETŘOVNÉ” pro OSVČ.

Příklad

Podnikatelka si požádala o ošetřovné za měsíc duben 2020. Její žádosti bylo vyhověno a na její běžný účet používaný pro podnikatelskou činnost byla poukázána částka ve výši 8 480 Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o dotaci, bude zaúčtováno:

Text   Částka   MD   DAL  
Nárok na ošetřovné   8 480   378   346  
Inkaso dotace na běžný účet   8 480   221   378  
Vyúčtování dotace   8 480   346   648/9  

378 = jiné pohledávky

346 = dotace ze státního rozpočtu

221 = peněžní prostředky na účtech

648/9 = jiné provozní výnosy analyticky odděleny jako nedaňové (v daňovém přiznání bude o tuto dotaci snížen daňový základ)

V případě vedení daňové evidence bude příjem uveden jako ostatní příjem neovlivňující základ daně.

Program Antivirus

V důsledku virové pandemie řada zaměstnavatelů přistoupila ke zkrácení pracovní doby, případně přerušila činnost firmy zcela. Vláda schválila nařízení, podle něhož mají firmy nárok na příspěvek na vyplacené mzdy zaměstnancům. Podle tohoto nařízení jsou firmy rozděleny do dvou skupin. V první skupině jde o zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci jsou v karanténě nebo jim byly uzavřeny provozy. Na náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku mohou zaměstnavatelé obdržet od úřadu práce příspěvek ve výši 80 %, maximálně do 39 000 Kč na jednoho zaměstnance. Ve druhé skupině jsou zaměstnavatelé, jimž byla v důsledku nouzového opatření vlády omezena výroba. Příspěvek náleží ve výši 60 % průměrného výdělku zaměstnance, maximálně 29 000 Kč. V obou případech se jedná o náhradu mzdy včetně zdravotního a sociálního pojištění. Pokud zaměstnavatel splní stanovené podmínky, dostane příspěvek na mzdy od MPSV. Tento příspěvek bude účtován jako dotace. Vypočtené mzdy a odvody sociálního a zdravotního pojištění budou účtovány běžným způsobem.

Příklad

Firma z důvodu nouzového opatření vlády byla nucena omezit výrobu, proto někteří zaměstnanci dostali za neodpracované hodiny náhradu mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku. Celkové hrubé mzdy za březen 2020 byly 84 733 Kč, z toho ZP 7 626 Kč a SP 21 014 Kč. Náhrady za neodpracované hodiny byly 27 620 Kč. Firma zvolila pro žádost na Úřad práce režim Antivirus B, tj. související hospodářské potíže, což je kompenzace ve výši 60 % náhrad mezd. Pro vyúčtování tedy vypočítala náhradu za neodpracované hodiny ve výši 27 620 Kč, z čehož ZP 2 485,80 Kč a SP 6 849,75 Kč. Celkové náhrady jsou v součtu 36 955,55 Kč a z toho 60 % max. 22 173,33 Kč. Na běžný účet firmy byl od MPSV poskytnut příspěvek ve výši 22 174 Kč. Celou operaci zaúčtujeme:

Text   Částka   MD   DAL  
Hrubé mzdy   84 733   521   331  
ZP firma   7 626   524   336  
SP firma   21 014   524   336  
Nárok na dotaci Antivirus   22 174   378   346  
Inkaso dotace na běžný účet   22 174   221   378  
Vyúčtování dotace   22 174   346   648  

521 = mzdové náklady

524 = zákonné sociální pojištění

336 = zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

378 = jiné pohledávky

346 = dotace ze státního rozpočtu

648 = jiné provozní výnosy

Dotace je tedy zaúčtována do výnosů a náklady na mzdy a související odvody nejsou nijak snižovány a celé jsou odvedeny na příslušné úřady.

V daňové evidenci zaměstnavatel zaeviduje poskytnutý příspěvek jako ostatní zdanitelný příjem. Vyplacené mzdy a související odvody jsou evidovány ve výdajích ovlivňujících základ daně.

Dotace na nájemné

COVID – Nájemné – podpora je poskytována ve formě dotace na nájemné. Podmínkou je poskytnutí slevy na nájemném pronajímatelem ve výši 30 % z ceny nájmu za období duben, květen a červen 2020 a uhrazení 50 % z měsíčního nájemného nejpozději den před podáním žádosti o poskytnutí dotace. Využito musí být výhradně na úhradu nájemného za duben, květen a červen 2020, a to bez prodlení po přijetí dotace.

Příklad

80 000 Kč – původní nájem – dotace 50 %, tj. úhrada 40 000 Kč

Sleva 30 % je 24 000 Kč. Aby nájemce mohl čerpat dotaci, musí ve výsledku uhradit 56 000 Kč.

Text   Částka   MD   DAL  
Předpis nájemného   80 000   518   325  
Dodatečná sleva   - 24 000   518   325  
Úhrada 50 % původního nájemného   40 000   325   221  
Nárok na dotaci   40 000   378   346  
Inkaso dotace na běžný účet   40 000   221   378  
Vyúčtování dotace   40 000   346   648  
Doplatek nájemného   16 000   325   221  

518 = ostatní služby

325 = ostatní dluhy

221 = peněžní prostředky na účtech

378 = jiné pohledávky

346 = dotace ze státního rozpočtu

648 = ostatní provozní výnosy

V případě poskytovatele nájmu nevzniká v těchto případech povinnost jakkoliv krátit daňově uznatelné výdaje, ani odpisy, protože nejde z daňového hlediska o bezúplatné plnění. Poskytnutá sleva na nájemném se plně promítne do základu daně, který se o dohodnutou slevu sníží.

Dary od obcí

Některá města a obce poskytovala na základě uzavřené darovací smlouvy určitou částku v případě, že podnikatel měl pronajatou provozovnu, ve které nemohl v době platnosti krizových opatřeních vykonávat svoji činnost. Přesto, že na základě žádosti podnikatele byla poskytnuta ze strany města podle názvu dotace, byl příspěvek poskytnut na základě darovací smlouvy. Pokud je podnikatelskému subjektu poskytnut dar v rámci jeho ekonomické činnosti, je nutno tento dar zaúčtovat do zdanitelných příjmů.

Příklad

Dar od města ve výši 10 000 Kč:

Výše daru (Kč)   Příjem na účet   Výnos  
10 000   221   648  

221 = peněžní prostředky na účtech

648 = jiné provozní výnosy

V daňové evidenci bude tento příjem evidován jako ostatní příjem ovlivňující základ daně.

Bezúplatné dodání ochranných pomůcek

V situaci, kdy existovala povinnost nošení roušky při pobytu mimo domov, v mnoha případech zaměstnavatelé poskytovali na svoje náklady zaměstnancům ochranné roušky, respirátory, případně desinfekční prostředky. V daném případě jde o ochranné pomůcky, které jsou na straně zaměstnavatele daňově uznatelné pro účely daně z příjmů podle § 24 odst. 2 písm. j) ZDP a v souladu se zákoníkem práce.

Poskytnutí těchto prostředků nepředstavuje zdanitelný příjem zaměstnance.

Pro účely DPH lze poskytnutí roušek zaměstnanci posoudit jako poskytnutí zboží související s ekonomickou činností zaměstnavatele. Obecně zde tedy vzniká nárok na odpočet DPH na vstupu (při zohlednění ostatních pravidel pro uplatnění odpočtu). Z titulu jejich bezplatného poskytnutí zaměstnancům není nutné provádět dodanění DPH na vstupu ani krátit nárok na odpočet DPH na vstupu.

V obou případech musí být samozřejmě standardní spojitost s ekonomickou činností, resp. se zdanitelnými příjmy zaměstnavatele, tedy jak z pohledu DPH, tak i z pohledu daně z příjmů.

Příklad

Zaměstnavatel zakoupil 200 ks ochranných

Nahrávám...
Nahrávám...