dnes je 24.5.2024

Input:

Uplatnění daně z přidané hodnoty u vývozu zboží od 1. 4. 2019

8.8.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 9 minut

2019.17.2
Uplatnění daně z přidané hodnoty u vývozu zboží od 1. 4. 2019

Ing. Zdeněk Kuneš

VYŠLO V ČÍSLE 17/2019

Základní definice

Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen "zákon o DPH" nebo "ZDPH") se vývozem zboží rozumí výstup zboží z území Evropské unie na území třetí země.

Vývozcem se rozumí osoba usazená na celním území EU, která má v okamžiku, kdy je přijímáno prohlášení, uzavřenu smlouvu s příjemcem ve třetí zemi a je oprávněna určit, že má být zboží dopraveno do místa určení mimo celní území EU, dále se vývozcem rozumí soukromá osoba přepravující zboží, jež má být vyvezeno, jestliže se toto zboží nachází v jejím osobním zavazadle nebo se vývozcem rozumí v jiných případech osoba usazená na celním území EU, která je oprávněna určit, že má být zboží dopraveno do místa určení mimo celní území EU.

Deklarantem se podle celních předpisů rozumí osoba, která podává celní prohlášení nebo jiné oznámení vlastním jménem. Deklarantem se rozumí také osoba, jejímž jménem je toto prohlášení nebo oznámení podáno.

Vývoz zboží tak může být uskutečněn vlastníkem zboží, který jedná při vývozu zboží vlastním jménem, nebo může být vývoz zboží uskutečněn přímým zástupcem nebo nepřímým zástupcem.

Přímý zástupce jedná při vývozu zboží jménem a ve prospěch zastoupeného, nepřímý zástupce jedná vlastním jménem ve prospěch zastoupeného.

Celním prohlášením se rozumí úkon, jímž osoba předepsanou formou a způsobem projevuje vůli, aby bylo zboží propuštěno do určitého celního režimu. Celní prohlášení pro vývoz zboží se podává prostřednictvím elektronického zpracování dat. Písemně se podává jen ve výjimečných případech.

Celní prohlášení lze ve zvláštních případech podat také jinými způsoby, a to zejména ústně nebo úkonem považovaným za celní prohlášení.

Tisková sestava celního prohlášení podaného metodou elektronického zpracování dat při vývozu zboží či pasívním zušlechťovacím styku je většinou označena jako vývozní doprovodný doklad.

Specifickou formou podání celního prohlášení je ústní celní prohlášení, které je vždy vymezeno pro určitý celní režim a pro konkrétní zboží. Nejčastějším zbožím, na které lze podat ústní celní prohlášení, je zboží obchodní povahy za předpokladu, že jeho hodnota nepřesahuje 1 000 EUR nebo jeho čistá hmotnost nepřesahuje 1 000 kg. Ústní celní prohlášení se prakticky provádí ústním sdělením základních údajů o vyváženém zboží pracovníkovi celního úřadu výstupu zboží z území EU.

Za celní prohlášení je možno také považovat tzv. úkon, kterým lze také učinit propuštění zboží do režimu vývozu. Celní prohlášení podané úkonem se vztahuje zejména na listovní zásilky či zboží v poštovních zásilkách, jehož hodnota nepřevyšuje 1 000 EUR.

Zbožím v poštovních zásilkách se rozumí pouze zboží, které je obsaženo v poštovním balíku nebo poštovní zásilce a které je přepravováno provozovatelem poštovních služeb nebo na jeho odpovědnost v souladu s ustanovením Úmluvy Světové poštovní unie. Úkonem se prakticky rozumí výstup zboží v poštovní zásilce z území EU.

V případech, kdy není podáno celní prohlášení nebo prohlášení o zpětném vývozu jakožto prohlášení před výstupem zboží, podává se u celního úřadu výstupu elektronicky výstupní souhrnné celní prohlášení, které v dané lhůtě informuje celní orgány o tom, že zboží má opustit celní území EU.

Výstupní souhrnné celní prohlášení podává dopravce, vývozce nebo odesílatel nebo jiná osoba, jejímž jménem nebo na jejíž účet dopravce jedná, nebo každá osoba, která je schopna dotčené zboží předložit nebo zajistit jeho předložení celnímu úřadu výstupu.

Výstupní souhrnné celní prohlášení se podává také na zboží, na které bylo podáno ústní celní prohlášení pro vývoz zboží či zpětný vývoz.

Povinnosti podat toto výstupní souhrnné celní prohlášení nemají provozovatelé poštovních služeb, kteří přepravují zboží v poštovních zásilkách.

Vybraným celním prohlášením přidělují celní orgány referenční číslo MRN. Celní orgány oznámí deklarantovi přijetí celního prohlášení, poskytnou mu pro celní prohlášení číslo MRN a oznámí mu datum jeho přijetí. Referenční číslo MRN nepřidělují celní orgány v případech, kdy je podáno celní prohlášení ústně nebo úkonem považovaným za celní prohlášení.

Uskutečnění vývozu zboží

Vývoz zboží je uskutečněn, pokud je zboží propuštěno do celního režimu vývozu, pasivního zušlechťovacího styku nebo vnějšího tranzitu nebo bylo zpětně vyvezeno.

Podle zákona o DPH vzniká povinnost přiznat uskutečnění vývozu zboží dnem výstupu zboží z území Evropské unie.

Na základě jednání Koordinačního výboru KDP byl v příspěvku č. 492/25.01.17 přijat závěr, že lze v souladu se směrnicí Rady připustit, že na daňový doklad lze jako okamžik uskutečnění plnění uvést datum, kdy došlo k dodání zboží podle § 21 zákona o DPH.

Daňový doklad musí obsahovat jeden konkrétní den, a sice den výstupu zboží z území Evropské unie nebo den dodání.

Výstup zboží z území Evropské unie je vývozce povinen prokázat rozhodnutím celního úřadu o vývozu zboží do třetí země. Rozhodnutí celního úřadu o vývozu zboží je podáváno pouze elektronicky.

Rozhodnutí o propuštění zboží do režimu vývozu musí obsahovat potvrzení celního úřadu o výstupu zboží z EU. Celní správa ČR elektronicky podepisuje a potvrzuje skutečný výstup zboží a zprávu elektronicky zasílá až poté, co celní správa výstupu informuje o výstupu zboží elektronicky celní úřad vývozu. Pokud však rozhodnutí celního úřadu o vývozu zboží potvrzení o výstupu zboží neobsahuje, může plátce doložit výstup zboží jiným způsobem.

V případech, kdy lze podat ústní celní prohlášení pro vývoz zboží, má plátce možnost výstup zboží prokázat jinými důkazními prostředky.

Celní prohlášení pro vývoz je možné podat ústně pro zboží obchodní povahy, pokud jeho hodnota nepřesahuje 1 000 EUR nebo jeho čistá hmotnost

Nahrávám...
Nahrávám...