dnes je 17.7.2024

Input:

Výdělečná činnost občanů ČR v zemích EU

15.8.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

10.6.8 Výdělečná činnost občanů ČR v zemích EU

Ing. Antonín Daněk

Pokud má český občan v úmyslu vycestovat do jiného členského státu za účelem získání zaměstnání, je českým pojištěncem do okamžiku, kdy práci v členské zemi získá. V případě potřeby může do doby získání zaměstnání čerpat zdravotní péči v této zemi na základě EHIC, který mu vystavila česká zdravotní pojišťovna.

Zahájení činnosti v zahraničí

Jakmile český pojištěnec začne v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, podléhá právním předpisům příslušného státu. Stává se pojištěncem státu, ve kterém pracuje, a je mu vystaven místní doklad o nároku na zdravotní péči. V této souvislosti pak přestává být českým pojištěncem a ztrácí nárok na zdravotní péči z titulu EHIC (viz Plnění oznamovací povinnosti u cizinců), vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zahájení výkonu výdělečné činnosti v členském státě je český občan povinen oznámit v zákonné 8denní lhůtě své dosavadní české zdravotní pojišťovně a současně vrací vystavený EHIC. Pokud je tedy českému občanovi jednoznačně známo, od kterého data začne vykonávat výdělečnou činnost v jiném členském státě, odhlásí se od tohoto data z českého systému zdravotního pojištění. Jestliže již výdělečnou činnost v tomto státě zahájil, musí tuto skutečnost oznámit dodatečně (a neprodleně).

Ukončení činnosti v zahraničí

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě EU oznamuje český občan své české zdravotní pojišťovně, že již opět podléhá českým právním předpisům v oblasti zdravotního pojištění. Současně dokládá dobu pojištění v příslušném státě tak, aby po něm nemohlo být požadováno doplacení pojistného za pojištěním nepokryté období.

Na základě výše uvedeného požaduje česká zdravotní pojišťovna po pojištěnci, navrátivším se ze zahraničí předložení příslušného dokladu, kterým může být v duchu koordinačních pravidel Evropské unie například:

  • Formulář E 104 – Tento formulář je vydáván po skončení zaměstnání a potvrzuje dobu pojištění, zaměstnání nebo bydlení v příslušném členském státě. Předložením tohoto formuláře pojištěnec v podstatě deklaruje svůj návrat do ČR natrvalo, neboli naopak, tento formulář nemůže pojištěnec mít, pokud je nadále výdělečně činný ve smyslu výše uvedených Nařízení.

  • Formulář E 205 – Pro účely příslušnosti k právním předpisům akceptují zdravotní pojišťovny i tento formulář, který potvrzuje historický průběh pojištění v konkrétním státě. Tento formulář je zpravidla vydáván institucí sociálního zabezpečení daného státu a jsou v něm pro každý rok rozepsána období, ve kterých trvalo pojištění.

  • Formulář E 301 (přenositelný dokument U1) – Potvrzení se týká dob pojištění, které budou brány v úvahu pro poskytování dávek v nezaměstnanosti. Formulář vydává příslušný úřad práce nebo instituce, u které byla nezaměstnaná osoba předtím pojištěna.

  • Formuláře P 45 a P 60 – Tyto formuláře slouží ve Velké Británii a v Irsku pro vrácení daně cizincům a vymezují období výdělečné činnosti. Formulář P 45 je

Nahrávám...
Nahrávám...