dnes je 17.7.2024

Input:

Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu a v plném rozsahu

30.9.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 17 minut

901
Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu a v plném rozsahu

prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc.

 • Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu

 • Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném a v plném rozsahu

Sestavení Výkazu zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty podává utříděny přehled o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření v požadovaném členění.

Výkaz zisku a ztráty může být sestaven v plném nebo ve zkráceném rozsahu dvěma možnými způsoby:

 1. Uspořádání položek nákladů a výnosů v druhovém členění
 2. Uspořádání položek nákladů a výnosů v účelovém členění.
Výkaz zisku a ztráty
v plném rozsahu 
Výkaz zisku a ztráty
ve zkráceném rozsahu 
Výkaz zahrnuje všechny položky ve stanoveném pořadí uvedené v příloze č. 2 nebo 3 Vyhlášky č. 500/2002 Sb.  Výkaz zahrnuje pouze položky uvedené v příloze č. 2 nebo 3 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. označené římskými číslicemi, písmeny a výpočtové položky. 

Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu mohou sestavovat malé nebo mikro účetní jednotky, které nejsou obchodní společností a nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. To znamená, že ve zkráceném rozsahu nemohou sestavovat výkaz zisku a ztráty žádné obchodní společnosti, bez ohledu na kategorii nebo na povinnost auditu.

Dále platí následující pravidla (platí pro výkaz zisku a ztráty v plném i zjednodušeném rozsahu):

 • podrobnější členění položek lze provést za podmínky, že zůstane zachováno stanovené uspořádání;

 • položky označené arabskou číslicí mohou být sloučeny v případě, že nejde o významnou částku ve vztahu k povinnosti věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, nebo pokud jejich sloučení přispívá k větší srozumitelnosti informace; v tom případě pak sloučené položky musí být uvedeny jednotlivě v příloze;

 • každá z položek výkazu zisku a ztráty obsahuje též informaci o výši této položky za bezprostředně předcházející účetní období;

 • v případě, že informace uváděné za minulé účetní období nejsou srovnatelné, upraví se informace za minulé účetní období s ohledem na významnost a tato úprava se popíše v příloze, stejně jako případné ponechání nesrovnatelných informací s odůvodněním;

 • účetní jednotky, kterým vznikne povinnost vést účetnictví nebo vstoupí do likvidace v běžném účetním období a účetní jednotky v úpadku, za minulé účetní období údaje neuvádějí;

 • položky v nulové výši za minulé i běžné účetní období se neuvádějí;

 • položky se uvádějí v peněžních jednotkách české měny v celých tisících Kč;

Struktura výkazu zisku a ztráty v druhovém členění:

  Položka  Běžné období  Minulé období 
I.  Tržby za prodej výrobků a služeb     
II.  Tržby za prodej zboží     
A.  Výkonová spotřeba     
A.1.  Náklady vynaložené na prodané zboží     
A.2.  Spotřeba materiálu a energie     
A.3.  Služby     
B.  Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/–)     
C.  Aktivace (–)     
D.  Osobní náklady     
D.1.  Mzdové náklady     
D.2.  Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady     
  D.2.1.  Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění     
  D.2.2.  Ostatní náklady     
E.  Úpravy hodnot v provozní oblasti     
E.1.  Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku     
  E.1.1.  Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé     
  E.1.2.  Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné     
E.2.  Úpravy hodnot zásob     
E.3.  Úpravy hodnot pohledávek     
III.  Ostatní provozní výnosy     
III.1.  Tržby z prodaného dlouhodobého majetku     
III.2.  Tržby z prodaného materiálu     
III.3.  Jiné provozní výnosy     
F.  Ostatní provozní náklady     
F.1.  Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku     
F.2.  Prodaný materiál     
F.3.  Daně a poplatky     
F.4.  Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období     
F.5.  Jiné provozní náklady     
Provozní výsledek hospodaření (+/–)     
IV.  Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly     
IV.1.  Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba     
IV.2.  Ostatní výnosy z podílů     
G.  Náklady vynaložené na prodané podíly     
V.  Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku     
V.1.  Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládaná nebo ovládající osoba     
V.2.  Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku     
H.  Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem     
VI.  Výnosové úroky a podobné výnosy     
VI.1.  Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba     
VI.2.  Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy     
I.  Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti     
J.  Nákladové úroky a podobné náklady     
J.1.  Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba     
J.2.  Ostatní nákladové úroky a podobné náklady     
VII.  Ostatní finanční výnosy     
K.  Ostatní finanční náklady     
Finanční výsledek hospodaření (+/–)     
Q.  Daň z příjmů za běžnou činnost     
**  Výsledek hospodaření před zdaněním (+/–)     
L.  Daň z příjmů     
L.1.  Daň z příjmů splatná     
L.2.  Daň z příjmů odložená (+/–)     
**  Výsledek hospodaření po zdanění (+/–)     
M.  Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/–)     
***  Výsledek hospodaření za účetní období (+/–)     
Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.    

Zkrácený výkaz zisku a ztráty v druhovém členění:

  Položka  Běžné období  Minulé období 
I.  Tržby za prodej výrobků a služeb     
II.  Tržby za prodej zboží     
A.  Výkonová spotřeba     
B.  Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/–)     
C.  Aktivace (–)     
D.  Osobní náklady     
E.  Úpravy hodnot v provozní oblasti     
III.  Ostatní provozní výnosy     
F.  Ostatní provozní náklady     
Provozní výsledek hospodaření (+/–)     
IV.  Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly     
G.  Náklady vynaložené na prodané podíly     
V.  Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku     
H.  Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem     
VI.  Výnosové úroky a podobné výnosy     
I.  Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti     
Nahrávám...
Nahrávám...