dnes je 17.6.2024

Input:

Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) - účelové členění

18.1.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) – účelové členění

Ing. Pavla Strakošová

Právní úprava
Právní úprava:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ), ve znění pozdějších předpisů – zejména:

  • Část třetí – Účetní závěrka (§ 18 až 23)

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb. (PVZÚ), ve znění pozdějších předpisů

Popis operace:

Účetní jednotky mohou sestavit výkaz zisku a ztráty v účelovém členění. Výkaz zisku a ztráty v účelovém členění a výkaz zisku a ztráty v členění podle druhů se liší pouze v provozní oblasti (oblast finanční zůstává v podstatě shodná). Základní hlediska členění provozních nákladů a výnosů:

 1. druhové členění provozních nákladů a výnosů,
 2. účelové členění provozních nákladů a výnosů.

Při druhovém členění provozních nákladů se veškeré nákladové druhy (spotřeba materiálu, osobní náklady, náklady na energii, odpisy atd.) účtují na vrub konkrétních nákladových účtů; ty náklady, které souvisí s výrobou (s výkony) se v nákladech ponechají, ale současně se zaznamená snížení nákladů prostřednictvím účtů skupiny 58x – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace.

V případě účelového členění nákladů:

Náklady, které souvisí s výrobou výrobků (zakázek), se neúčtují na vrub konkrétních nákladových účtů, ale účtují se přímo na rozvahový účet (12x – Zásoby vlastní výroby); dokončené výkony se rozvahově převedou na sklad. Teprve realizované (prodané) výkony se účtují na vrub nákladů, které se poměřují s výnosy. Při členění nákladů podle účelu tedy nenastává problém nesrovnatelnosti mezi výnosy a náklady. Výnosy a náklady se vztahují k prodaným výkonům (výrobkům, službám). Z toho důvodu se při účelovém členění nákladů v provozní oblasti nepoužívají účty 58x – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace.

Další náklady – odbytové náklady, správní náklady se účtují vždy na vrub nákladů.

 • Odbytové náklady zahrnují zejména provize a mzdy prodejců, reklamu, cestovné a další služby, odpisy prodejního zařízení a inventáře a další odbytové náklady.

 • Správní náklady zahrnuje zejména platy ředitelství, odpisy kancelářského zařízení, odpisy kancelářských budov, pojistné a další administrativní náklady.

Pokud budeme ve výrobním podniku účtovat o nákladech podle účelu, potom je třeba druhové náklady rozdělit vždy na:

 • náklady související s výrobou,

 • náklady odbytové (spojené s prodejem výrobků),

 • náklady správní (administrativní).

Směrná účtová osnova pro podnikatele uvedená ve vyhlášce pro podnikatele respektuje druhové členění nákladů. Vyhláška pro podnikatele stanoví, že v případě sestavování výkazu zisku a ztráty v účelovém členění, není povinností dodržet členění v účtových skupinách 50 až 55 a 60 až 64; členění je možné přizpůsobit výkazu. Na základě tohoto ustanovení nejsou dále ve výkazu zisku a ztráty v účelovém členění v provozní oblasti uvedeny konkrétní účty.

Část provozní:

   Běžné období  Minulé období  
I. Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb         
A. Náklady prodeje (včetně úprav hodnot)         
* Hrubý zisk nebo ztráta        
B. Odbytové náklady (včetně úprav hodnot)        
C. Správní náklady (včetně úprav hodnot)        
II. Ostatní provozní výnosy         
D. Ostatní provozní náklady         
* Provozní výsledek hospodaření        

Další struktura výkazu se od výkazu zisku a ztráty v členění podle druhů neliší.

Část finanční a celkový výsledek hospodaření (ve zkráceném rozsahu):

   Běžné období 
III. Výnosy z DFM – podíly  66x  
E. Náklady vynaložené na prodané podíly  561  
IV. Výnosy z ostatního DFM  66x  
F. Náklady související s ostatním DFM  56x  
V. Výnosové úroky a podobné výnosy  66x  
G. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti  57x  
H. Nákladové úroky a podobné náklady  562  
VI. Ostatní finanční výnosy  66x, 698  
I. Ostatní finanční náklady  56x, 598  
* Finanční výsledek hospodaření (+/–)  (∑ IV. až VII.) – (∑ G. až K.)  

DFM=dlouhodobý finanční majetek

Podrobnější členění některých položek u výkazu v plném rozsahu je obdobné jako u výkazu v druhovém členění.

Závěrečná část výkazu zisku a ztráty – druhové členění v plném rozsahu:

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/–)  
J. Daň z příjmů  
J.1.  Daň z příjmů splatná  
J.2.  Daň z příjmů odložená (+/–)  
** Výsledek hospodaření po zdanění (+/–)  
K. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/–)  
***Výsledek hospodaření za účetní období (+/–)  
*Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI.  

Na jednoduchém příkladu porovnáme výkaz zisku a ztráty podle druhů a podle účelu v provozní oblasti.

Příklad
Příklad 1:

Společnost se zabývá výrobou drobného dřevěného nábytku na zakázku.

Vnitřní pravidla společnosti:

 • účtuje a vykazuje provozní náklady podle druhů;

 • neúčtuje o rozpracované výrobě ani o polotovarech; drobný nábytek, který vyrábí, zhotoví zpravidla během několika hodin, čili účtuje pouze o hotových výrobcích;

 • oceňuje hotové výrobky na úrovni přímých nákladů na zakázku (přímý materiál a přímé mzdy);

 • o zásobách se účtuje průběžně způsobem A.

Celkové náklady na výrobu zahrnují:

 • Spotřebovaný materiál – dřevo a ostatní – při výrobě: 158 400 Kč.

 • Osobní náklady při výrobě: hrubá mzda 240 000 Kč + pojistné z mezd 81 600 Kč.

Předpokládejme, že společnost polovinu vyrobeného nábytku z uvedené zakázky prodala ještě v měsíci jeho vyrobení, druhou polovinu hotového nábytku uskladnila a prodala ji až následující měsíc. Pro zjednodušení si zatím vymezíme, že nejsou jiné náklady ani výnosy.

Postup účtování při druhovém členění nákladů:

Nahrávám...
Nahrávám...