dnes je 18.7.2024

Input:

Výkon práce zároveň na území více států

20.4.2012, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

10.7.2 Výkon práce zároveň na území více států

Ing. Marta Ženíšková

Zaměstnanec může vykonávat zaměstnání na území více států pro jednoho zaměstnavatele nebo pro více zaměstnavatelů anebo může v jiném státě zároveň podnikat. V takovém případě podléhá zaměstnanec předpisům státu, v němž má bydliště, s výjimkou

  • souběhu zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti, neboť ze samostatné výdělečné činnosti je pojištěn v tom státě, v němž je pojištěn jako zaměstnanec,

  • výkonu práce pro jednoho zaměstnavatele na území více států, z nichž ani jeden není státem, v němž zaměstnanec bydlí. Zaměstnanec podléhá předpisům toho státu, v němž má sídlo zaměstnavatel.

Ohlašovací povinnost

Zaměstnanec, který vykonává zaměstnání na území více států, je povinen tuto skutečnost oznámit příslušné instituci ve státě, v němž má bydliště. Bydlí-li zaměstnanec v ČR, oznamuje OSSZ souběžný výkon zaměstnání nebo souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti. ČSSZ určí, který stát je pro něho příslušný k provádění pojištění. Je li příslušná Česká republika, předá OSSZ zaměstnanci formulář A1, kterým mu potvrzuje příslušnost k českým předpisům.

Příklad
Příklady:
  1. Zaměstnanec bydlí v ČR, pracuje v pracovním poměru ve společnosti s ručením omezeným se sídlem v Chebu. Pracuje v pondělí až ve čtvrtek, v pátek až v neděli pracuje v pracovním poměru v obchodním domě v Německu.

    Zaměstnanec musí oznámit OSSZ, že pracuje v ČR a v Německu. Od OSSZ obdrží formulář A1, který předloží německému zaměstnavateli. Německému nositeli pojištění zašle ČSSZ jednu kopii formuláře A1. Zaměstnanec podléhá českým předpisům, poněvadž v ČR bydlí. Německý zaměstnavatel musí plnit povinnosti v ČR jako český zaměstnavatel (musí se přihlásit na českém tiskopise u Pražské správy sociálního zabezpečení, detašovaného pracoviště Praha 8, do rejstříku zaměstnavatelů, musí přihlásit na českém tiskopise zaměstnance do rejstříku zaměstnanců, musí platit pojistné podle českých předpisů, musí předkládat na předepsaném tiskopise a ve stanovené lhůtě přehled o pojistném a vyměřovacích základech atd.).

  2. Akciová společnost se sídlem v Hodoníně zaměstnala Slováka s bydlištěm
Nahrávám...
Nahrávám...