dnes je 24.2.2024

Input:

Žádosti o příspěvky aktivní politiky zaměstnanosti a podmínky k uzavření dohody

4.11.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

3.6.6 Žádosti o příspěvky aktivní politiky zaměstnanosti a podmínky k uzavření dohody

JUDr. Zdeňka Leiblová

Žádné příspěvky aktivní politiky zaměstnanosti nejsou nárokové, o všechny se musí žádat.

Místně příslušným pro uzavření dohody o poskytnutí příspěvku je krajská pobočka Úřadu práce, v jejíž evidenci je veden uchazeč o zaměstnání, který bude umísťován.

Obsah žádostí

Žádost o jednotlivé příspěvky musí obsahovat:

  • identifikační údaje právnické nebo fyzické osoby,

  • místo a předmět podnikání,

  • druh příspěvku, o který se žádá.

Doklady k žádosti

K žádosti je nutné doložit doklady osvědčující skutečnosti uvedené v žádosti a doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu.

Příspěvky se poskytují za podmínky, že zaměstnavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky vedené finančním nebo celním úřadem, nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a zaměstnavatel není v prodlení se splácením splátek nebo bylo povoleno posečkání daně. Toto potvrzení si může úřad práce zajistit sám, pokud mu k tomu dá zaměstnavatel písemný souhlas a zprostí za tímto účelem příslušný finanční nebo celní úřad, příslušnou OSSZ nebo příslušnou zdravotní pojišťovnu mlčenlivosti vůči úřadu práce. Prokazuje-li zaměstnavatel splnění podmínky předložením potvrzení sám, nesmí být toto potvrzení starší než 30 dnů přede dnem podání žádosti a údaje v něm musí odpovídat skutečnému stavu ke dni jeho vydání.

Krajská pobočka Úřadu práce může požadovat předložení i jiných dokladů, pokud jsou potřebné k posouzení žádosti.

Dohoda o poskytování příspěvku

Písemná dohoda o poskytnutí příspěvku v rámci aktivní

Nahrávám...
Nahrávám...