dnes je 24.5.2024

Input:

Zdanitelná plnění na dlouhodobé bázi - změny od 1. 4. 2019

25.6.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

2019.13.1
Zdanitelná plnění na dlouhodobé bázi – změny od 1. 4. 2019

Ing. Jiří Vychopeň

VYŠLO V ČÍSLE 13/2019

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDPH"), obsaženou v části třetí zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, došlo s účinností od 1. 4. 2019 ke změně také v pravidlech pro stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění na dlouhodobé bázi s místem plnění v tuzemsku. Pro účely ZDPH se plněním na dlouhodobé bázi rozumí plnění poskytované po dobu delší než 12 měsíců.

Podle článku 64 odst. 2 Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty, mohou členské státy stanovit, že v některých případech se dodávání zboží a poskytování služeb, která probíhají po určitou dobu, považují za uskutečněná alespoň jednou ročně.

V souladu s uvedeným článkem je již od 1. 1. 2010 stanoveno u plnění uvedených v § 24 odst. 4 a § 24a odst. 4 ZDPH, že jsou-li tato plnění poskytována po dobu delší než 12 měsíců a během tohoto období nedojde k přijetí úplaty s povinností přiznat plnění, považuje se plnění za uskutečněné posledním dnem každého kalendářního roku. Toto pravidlo se vztahuje na:

  • poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku s místem plnění v tuzemsku podle § 9 odst. 1 ZDPH, je-li osobou povinnou přiznat daň příjemce plnění, a poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko podle § 9 odst. 1 ZDPH, na které se vztahuje povinnost podat souhrnné hlášení,

  • dodání zboží s instalací nebo montáží s místem plnění v tuzemsku, je-li osobou povinnou přiznat daň příjemce plnění, a dodání zboží s instalací nebo montáží s místem plnění mimo tuzemsko,

  • dodání zboží soustavami nebo sítěmi s místem plnění v tuzemsku, je-li osobou povinnou přiznat daň příjemce plnění, a dodání zboží soustavami nebo sítěmi s místem plnění mimo tuzemsko.

Příklad

Příklad 1.

Slovenský advokát registrovaný k dani na Slovensku, poskytoval v době od 1. 2. 2018 do 30. 4. 2019 právní službu českému plátci. Dohodnutá odměna za uvedenou službu byla slovenskému advokátovi uhrazena při ukončení služby dne 30. 4. 2019. Vzhledem k tomu, že se jednalo o službu s místem plnění mimo tuzemsko podle § 9 odst. 1 ZDPH poskytovanou osobou neusazenou v tuzemsku po dobu delší než 12 měsíců, byl podle § 24 odst. 1 a 4 ZDPH ve spojení s § 108 odst. 1 písm. c) ZDPH bodu 1. český plátce povinen přiznat v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období roku 2018 příslušnou část přijaté služby jako zdanitelné plnění za období od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2018.

Příklad

Příklad 2.

Český advokát, měsíční plátce DPH, poskytoval v době od 1. 2. 2018 do 30. 4. 2019 v tuzemsku právní službu slovenskému podnikateli registrovanému k dani na Slovensku. Dohodnutá odměna za uvedenou službu byla advokátovi uhrazena při ukončení služby dne 30. 4. 2019. Vzhledem k tomu, že se jednalo o službu poskytovanou po dobu delší než 12 měsíců, na kterou se podle § 102 odst. 1 písm. d) ZDPH vztahuje povinnost podat souhrnné hlášení, byl podle § 24a odst. 4 ZDPH advokát povinen přiznat v daňovém přiznání za měsíc prosinec 2018 příslušnou část poskytované služby jako plnění za období od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2018.

Pozor!
Od 1. 7. 2017 je v § 21 odst. 8 ZDPH stanoveno pravidlo, podle kterého se při poskytování zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku po dobu delší než 12 měsíců považuje toto zdanitelné plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém bylo poskytování tohoto plnění započato.

Znamená to, že pokud je uskutečňováno zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, jehož poskytování trvá déle než 12 měsíců, dochází podle výše uvedeného pravidla k fikci uskutečnění zdanitelného plnění nejpozději k 31. 12. každého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém bylo započato poskytování tohoto plnění; plátce ale může přiznat uskutečnění tohoto zdanitelného plnění kdykoliv dříve (např. měsíčně, čtvrtletně).

Uvedené pravidlo se týká zejména poskytování právní služby, poradenských služeb, reklamních služeb apod.

V období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2017 platilo, že výše uvedené pravidlo se nepoužije v případech podle odstavce 4 písm. b) ZDPH, tj. v případech, kdy se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem odečtu z měřicího zařízení, popřípadě dnem zjištění skutečné spotřeby při dodání tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody, odstranění odpadních vod a telekomunikační služby,

Nahrávám...
Nahrávám...