dnes je 27.5.2024

Input:

Změny sazeb DPH v roce 2020

31.3.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 13 minut

2020.7.2
Změny sazeb DPH v roce 2020

Ing. Zdeněk Kuneš

VYŠLO V ČÍSLE 7/2020

Článek se zabývá problematikou změn sazeb daně z přidané hodnoty v roce 2020.

Jedná se o změnu sazby daně při dodání tepla od 1. ledna 2020 z 15 % na 10 % a o změny provedené zákonem č. 256/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, (dále jen "ZDPH"), kterými se s účinností od 1. května 2020 snižují sazby daně na 10 %.

Změna sazby daně u tepla a chladu

Podle § 47 odst. 3 ZDPH se s účinností od 1. ledna 2020 u tepla a chladu uplatňuje druhá snížená sazba daně 10 %.

GFŘ vydalo k uplatňování sazeb DPH u tepla a chladu od 1. 1. 2020 informaci č. j. 100087/19/7100-20116-050822.

Pro plátce, který dodával v roce 2019 teplo nebo chlad, je důležitý správný způsob výpočtu při vyúčtování dodávek roku 2019.

Při dodání tepla a chladu je datum uskutečnění podle § 21 odst. 4 písm. b) ZDPH dnem odečtu z měřících zařízení, případně dnem zjištění skutečné spotřeby.

Plátce, který v roce 2019 dodával teplo a chlad, přijímal na tato dodání zálohy. Při přijetí těchto záloh byl povinen přiznat daň v sazbě daně 15 %.

Při změnách sazeb daně se pro vyúčtování záloh použije ustanovení § 37a, podle kterého se stanoví základ daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění.

Pokud vznikla plátci povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění, stanoví se podle § 37a odst. 1 ZDPH základ daně při uskutečnění zdanitelného plnění jako rozdíl mezi základem daně za celkové plnění a součtem základů daně z úplat, přijatých před uskutečněním zdanitelného plnění.

Z § 37a odst. 2 písm. a) vyplývá, že pokud je tento rozdíl kladný, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění sazba daně a kurz pro přepočet cizí měny na českou měnu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud je tento rozdíl záporný, uplatní se podle § 37a odst. 2 písm. b) při uskutečnění zdanitelného plnění sazba daně a kurz pro přepočet cizí měny na českou měnu, které byly uplatněny při přiznání daně z úplaty přijaté přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

Plátce, který bude v roce 2020 vyúčtovávat dodání tepla za rok 2019, bude postupovat tak, že v případě doplatku uplatní novou sazbu daně 10 %, v případě vrácení přeplatku uplatní sazbu daně 15 %.

Plátcům se může zdát divné, že se v případě doplatku u tepla a chladu spotřebovaného v roce 2019 uplatní nová sazba daně 10 %. Důvodem je skutečnost, že tato úprava byla v zákonu o DPH provedena v době, kdy se sazby DPH navyšovaly. Nyní dochází ke snížení sazeb daně a výpočet zůstal stejný. Jedná se tedy pouze o matematickou kalkulaci.

Příklad

Plátce poskytuje teplo, u kterého se uplatní první snížená sazba daně 15 %. Na dodání tepla požaduje od odběratele měsíčně placení zálohy. Za rok 2019 obdržel zálohy 80 000 Kč.

Záloha je vždy včetně daně, výpočet daně provedl shora: 80 000 – (80 000 : 1,15) = 10 435 Kč, základ daně 69 565 Kč.

S účinností od 1. 1. 2020 byla snížena sazba daně u tepla na 10 %.

Při vyúčtování v lednu 2020 plátce zjistil, že odběratel odebral teplo v celkové částce 85 000 Kč včetně DPH.

Rozdíl se vypočte: 85 000 – 80 000 = 5 000 Kč včetně daně. Plátce při stanovení daně použil sazbu daně, která byla podle ZDPH platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, tedy 10 %.

Výpočet: 5 000 – (5 000 : 1,1) = 455 Kč, základ daně 4 545 Kč.

Příklad

Plátce poskytuje teplo, u kterého se uplatní první snížená sazba daně 15 %. Na dodání tepla požaduje od odběratele měsíčně zaplacení zálohy. Za r. 2019 obdržel zálohy 80 000 Kč. Záloha je vždy včetně daně.

Výpočet daně provedl shora: 80 000 – (80 000 : 1,15) = 10 435, základ daně 69 565 Kč.

V lednu 2020, kdy provádí vyúčtování, je podle zákona o DPH sazba daně u tepla 10 %.

Při vyúčtování plátce zjistil, že odběratel odebral teplo v celkové částce 75 000 Kč včetně DPH. Rozdíl se vypočte: 75 000 – 80 000 = –5 000 Kč včetně daně. Plátce při stanovení daně použil sazbu DPH, která byla podle zákona o DPH platná ke dni přijetí úplaty, tedy 15 %.

Výpočet: –5 000 – (5 000 : 1,15) = –1 653 Kč, základ daně –4 347 Kč.

Změny sazeb DPH na 10 % účinné od 1. května 2020

GFŘ vydalo Informaci ke změnám sazeb DPH od 1.5.2020 č.j. 2735/20/7100-20116-050822.

Přehled nejdůležitějších změn:

§ 47 Sazby daně u zdanitelného plnění

Do § 47 ZDPH Sazby daně u zdanitelného plnění se vkládá nový odstavec 5, podle kterého se u elektronicky poskytovaných služeb spočívajících v poskytnutí knih, brožur, letáků, prospektů, novin, časopisů, periodik, obrázkových knih, předloh ke kreslení, omalovánek, hudebnin a kartografických výrobků, které by byly zbožím, na jehož dodání se uplatňuje druhá snížená sazba daně, pokud by byly obsaženy na hmotném nosiči, včetně jejich zpřístupnění v rámci veřejných knihovnických a informačních nebo dalších služeb poskytovaných podle knihovního zákona nebo obdobných služeb poskytovaných podle jiného právního předpisu, se uplatní druhá snížená sazba daně 10 %.

Jedná se o materiály, na které, pokud by byly obsaženy na hmotném nosiči, by se uplatnila sazba daně 10 % podle přílohy č. 3a k ZDPH.

Může se jednat o materiály určené ke stažení nebo zasílané prostřednictvím elektronické pošty a také o materiály zpřístupněné ke čtení on-line.

Při posuzování zařazení do správné sazby DPH není nutná existence hmotného nosiče jako ekvivalentu elektronické verze.

Příloha č. 2 k ZDPH

V příloze č. 2 k zákonu o DPH v položce "90 Služby spisovatelů, skladatelů, sochařů a jiných výkonných umělců", je provedena legislativně technická změna tak, aby text pojmově odpovídal zákonu č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Legislativní úprava spočívá v tom, že se slova "spisovatelů, skladatelů, sochařů a jiných výkonných umělců" nahrazují slovy "autorů a výkonných umělců" a za slovo "dílo" se vkládají slova "nebo umělecký výkon".

Současně se zpřesňuje, že "Oprávněním k výkonu práva dílo nebo umělecký výkon užít se pro účely zařazení služby do příslušné sazby daně rozumí oprávnění podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů".

Příloha č. 2a k ZDPH, u které se uplatňuje druhá snížená sazba daně 10 %

Do přílohy č. 2a k ZDPH se přesouvají tyto položky:

36.00.2 Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí.

37 Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi.

Jedná se o vodné, které představuje úhradu spotřebitele za množství odebrané pitné vody z veřejné vodovodní sítě a zahrnuje jak náklady na její dodání, tedy služby obsažené v položce 36.00.2, tak platbu za vodu dodanou prostřednictvím vodovodu.

Stočné je úplatou za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi, které zahrnuje náklady jak na jejich odvádění, tak na jejich následné čištění.

56 Stravovací služby, podávání nápojů, pokud nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59 (vzdělávací, zdravotnické, sociální služby), se nejedná o podání alkoholických nápojů; to neplatí pro podávání nápojů uvedených pod kódem nomenklatury celního sazebníku 2203 00 10, nebo se v rámci stravovací služby nebo podávání nápojů nejedná o podání tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24.

77, 85, 91 Půjčování nebo nájem knih, brožur, letáků, prospektů, novin, časopisů, periodik, obrázkových knih, předloh ke kreslení, omalovánek, hudebnin a kartografických výrobků, na jejichž dodání se uplatňuje druhá snížená sazba daně, pokud se jedná o veřejné knihovnické a informační nebo další služby poskytované podle knihovního zákona nebo obdobné služby poskytované podle jiného právního předpisu.

81.21.10 Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech.

81.22.11 Služby mytí oken prováděné v domácnostech.

Za služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech a služby mytí oken prováděné v domácnostech se pro účely zařazení služby do příslušné sazby daně považuje úklid v obytném prostoru nebo rodinném domě. Za úklidové práce v domácnosti se považuje také úklid společných prostor bytového domu.

88.10, 88.91 Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany.

95.23 Opravy obuvi a kožených výrobků.

95.29.11 Opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků.

95.29.12 Opravy jízdních kol.

Jedná se o drobné opravy.

96.02 Kadeřnické a holičské služby. Dochází ke změně ze základní sazby daně 21 % na druhou sníženou sazbu daně 10 %.

Sazba DPH u stravovacích služeb a podávání nápojů

Předmětem daně podle § 2 ZDPH je dodání zboží nebo poskytnutí služby. Zboží je definováno v § 4 odst. 2 ZDPH jako hmotná věc.

Je proto nutné rozlišovat, co je stravovací služba a co je dodání zboží – potravin.

O stravovací službu a podávání nápojů se jedná, pokud poskytnuté služby doplňují samotnou konzumaci potravin nebo nápojů a zvyšují

Nahrávám...
Nahrávám...