dnes je 1.3.2024

Input:

Změny související s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (Nařízení o taxonomii) platné od 1. ledna 2024

6.12.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

2023.24.3
Změny související s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (Nařízení o taxonomii) platné od 1. ledna 2024

Ing. Václav Tittelbach

VYŠLO V ČÍSLE 24/2023

Lze říci, že nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (dále jen "nařízení o taxonomii") nedostává takový mediální prostor jako směrnice CSRD a jaký by si určitě zasloužilo. Lze to považovat jako velikou škodu, a to především z důvodu, že se jedná o spojené nádoby, které jsou propojeny skrze čl. 1 nařízení o taxonomii, které stanoví, že do jeho působnosti spadají podniky, na něž se vztahuje povinnost zveřejňovat přehled nefinančních informací nebo konsolidovaný přehled nefinančních informací podle článků 19a nebo 29a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU, která zahrnuje i novelu směrnice CSRD. Proto je velmi důležité mít na paměti účinnost směrnice CSRD, která je rozdělena na fáze dle jednotlivých skupin podniků spadajících do její působnosti.

Tyto podniky se řídí, resp. budou řídit, kritérii stanovenými nařízením o taxonomii za účelem určení toho, zda se hospodářská činnost kvalifikuje jako environmentálně udržitelná, a to pro účely stanovení míry, do jaké je investice environmentálně udržitelná.

Soulad způsobilé hospodářské činnosti je testován na následující kritéria, která musejí být v případě souladu splněna všechna zároveň:

  • Hospodářská aktivita podstatně přispívá k jednomu z platných cílů taxonomie, resp. naplňuje stanovená technická kritéria (Technical screening criteria, dále jen "TSC");

  • Nepůsobí významnou škodu (Does not significantly harm) ve vztahu k ostatním environmentálním cílům, resp. se jedná o další sadu technických kritérií nebo požadavků na provedení specifických analýz;

  • Splňuje minimální záruky (Minimum safeguards), jak je popsáno v Nařízení o taxonomii.

I toto nařízení podléhá významným změnám, které budou v účinnosti již pro účetní období začínající 1. ledna 2024 a cílem tohoto článku je se s těmi nejzásadnějšími seznámit.

Zatímco doposud se hospodářské činnosti posuzovaly především z hlediska způsobilosti pro taxonomii, tak nyní postupně dochází ke změně, že hospodářské činnosti budou posuzovány i z hlediska, zda jsou v souladu s taxonomií. To klade na dotčené podniky mnohem vyšší nároky a to především z důvodu, že jejich hospodářské činnosti budou konfrontovány technickými screeningovými kritérii  podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2139, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, pokud jde o stanovení technických screeningových kritérií pro určení toho, za jakých podmínek se hospodářská činnost kvalifikuje jako významně přispívající ke zmírňování změny klimatu nebo k přizpůsobování se změně klimatu, a toho, zda tato hospodářská činnost významně nepoškozuje některý z dalších environmentálních cílů (dále jen "nařízení 2021/2139").

Nejedná se však pouze o rozšiřování reportovací povinnosti pramenící z navýšení počtu environmentálních cílů a potřeby konfrontace hospodářské činnosti s TSC. V rámci TSC dochází také k přidávání nových hospodářských činností, které budou z hlediska způsobilosti a souladu s taxonomií posuzovány. Je však nutné zdůraznit, že níže uvedené nově přidané činnosti budou za účetní období 2023 posuzovány pouze z hlediska způsobilosti k taxonomii.

Nahrávám...
Nahrávám...