dnes je 17.7.2024

Input:

Změny v pojištění OSVČ od 1. 1. 2019 - v placení záloh na pojistné důchodového pojištění, v placení pojistného na nemocenské pojištění a další

6.11.2018, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

1.4.2 Změny v pojištění OSVČ od 1. 1. 2019 – v placení záloh na pojistné důchodového pojištění, v placení pojistného na nemocenské pojištění a další

Ing. Marta Ženíšková

Změny v placení záloh na pojistné na důchodové pojištění a pojistného na nemocenské pojištění u OSVČ vyplývají ze zákona č. 259/2017 Sb.


Placení záloh na pojistné na důchodové pojištění od 1. 1. 2019

Splatnost zálohy

Záloha za kalendářní měsíc je splatná od prvního do posledního dne tohoto měsíce.

Dlužná záloha, která nebyla uhrazena ve lhůtě splatnosti, může být uhrazena do konce následujícího měsíce, aniž by byl dluh na záloze penalizován.

Za prosinec 2018 není OSVČ povinna zálohu zaplatit.

Všechny částky placené v lednu 2019 jako záloha se považují za zálohu za leden 2019.

Zálohu za prosinec může OSVČ dobrovolně zaplatit od 21. do 31. prosince 2018.

Za kalendářní měsíc, v němž OSVČ zahájila činnost, je záloha splatná ode dne, v němž zahájila činnost, do konce následujícího měsíce.

Dluh na zálohách za rok 2018 zaniká dnem 31. prosince 2018.

Vznik povinnosti platit zálohy

U OSVČ, která vykonává vedlejší činnost, vzniká povinnost platit zálohy na základě přehledu podaného za předchozí kalendářní rok od měsíce následujícího po měsíci, v němž byl nebo měl být přehled podán.

Výše zálohy

OSVČ si již neurčuje výši měsíčního vyměřovacího základu. Částka zaplacená nad minimální výši zálohy, je přeplatkem.

Podle nové úpravy přeplatek bude v tomto pořadí

  1. použit na úhradu splatných závazků, např. na úhradu penále, na úhradu záloh v dalších měsících, pokud nebudou zaplaceny aspoň v minimální výši (proto lze nově platit zálohy dopředu, aniž se musí platba zálohy dopředu oznamovat OSSZ, protože z přeplatku na zálohách mohou být hrazeny zálohy v minimální výši až do konce kalendářního roku),
  2. vrácen OSVČ na její žádost podanou nejpozději do konce roku,
  3. považován za zálohu, pokud bude trvat i po uplynutí roku. Přeplatek bude tedy jako záloha zúčtován na přehledu s pojistným, které bude OSVČ povinna zaplatit.

Přeplatek na zálohách za kalendářní rok, o jehož vrácení OSVČ nepožádala do konce roku, se považuje za zálohu.

Maximální výše zálohy na pojistné

Není stanovena maximální výše zálohy na pojistné. Úhrn záloh může činit více, než činí pojistné vypočtené z maximálního vyměřovacího základu. Po podání přehledu bude přeplatek na pojistném vrácen.

Rozhodnutí o neplacení záloh

OSVČ vykonávající vedlejší činnost může požádat OSSZ o rozhodnutí o neplacení záloh, pokud lze očekávat, že

Nahrávám...
Nahrávám...