dnes je 17.7.2024

Input:

Změny zákona o daních z příjmů 2016 - cenné papíry a zřizovací výdaje

2.3.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

2016.0506.3 Změny zákona o daních z příjmů 2016 – cenné papíry a zřizovací výdaje

Ing. Martin Gorčík

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP”) byl naposled změněn zákonem č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Novela ZDP je předmětem Části Druhé Čl. III a čl. IV zmíněného zákona č. 221/2015 Sb.

Změny ZDP jsou realizovány pouze ve třech oblastech, kterými jsou:

 1. Cenné papíry – ve vazbě na změnu účetních předpisů,
 2. Zřizovací výdaje – rovněž ve vazbě na změnu účetních předpisů a
 3. Nová rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013 *).

Poznámka redakce:

*) K problematice rezerv je zpracován samostatný článek .

1. Cenné papíry – nové ustanovení § 24 odst. 2 písm. zy) ZDP

Nejprve je nutno vyjít ze změny zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ”). Zákon č. 221/2015 Sb., s účinností od 1.1.2016, vtělil do ZoÚ zcela nové kategorie účetních jednotek a kategorie skupin účetních jednotek.

Z hlediska kategorie lze účetní jednotky rozdělit na:

 • Mikro,

 • Malé,

 • Střední a

 • Velké.

Mikro účetní jednotka je ta, která k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot:

 1. Aktiva (netto) celkem 9 000 000 Kč;
 2. Roční úhrn čistého obratu 18 000 000 Kč;
 3. Průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 10.

Pokud účetní jednotka z pohledu uvedené kategorizace bude náležet mezi mikro účetní jednotky, pak pro ni mimo jiné platí zákaz ocenění vybraných složek majetku k rozvahovému dni reálnou hodnotou. V této souvislosti je třeba dodat, že ustanovení § 27 odst. 7 ZoÚ z uvedeného pravidla stanovuje výjimku, a to pro následující subjekty:

 • Obchodníky s cennými papíry a pobočky zahraničních obchodníků s cennými papíry;

 • Platební instituce, pobočky zahraničních platebních institucí, instituce elektronických peněz a pobočky zahraničních institucí elektronických peněz;

 • Investiční společnosti a fondy podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech a

 • Fondy podle zákona upravujícího důchodové spoření nebo doplňkové penzijní spoření.

Lze tedy shrnout, že mikro účetní jednotky, s výjimkou výše uvedených subjektů, již nebudou mj. přeceňovat cenné papíry k rozvahovému dni na reálnou hodnotu. Tato změna se však týká až cenných papírů pořízených mikro účetními jednotkami počínaje 1. lednem 2016. Pro cenné papíry pořízené mikro účetními jednotkami do 31.12.2015 nadále platí, že budou k rozvahovému dni oceňovány reálnou hodnotou, a to až do jejich vyřazení. Toto pravidlo vyplývá z Čl. II bodu 5 přechodných ustanovení k části první zákona č. 221/2015 Sb.

ZDP navazuje na výše uvedené

Nahrávám...
Nahrávám...