dnes je 18.7.2024

Input:

Změny zákona o rezervách 2016 se zaměřením na novou rezervu na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. 1. 2013

24.2.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

2016.0506.2 Změny zákona o rezervách 2016 se zaměřením na novou rezervu na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. 1. 2013

Ing. Martin Gorčík

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoR”) byl naposled změněn zákonem č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Nová ustanovení ZoR jsou předmětem Části Třetí Čl. V a čl. VI zmíněného zákona č. 221/2015 Sb.

Především do ZoR byla začleněna zcela nová ustanovení § 11a až § 11c, která upravují daňově účinnou rezervu na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013.

Kromě výše uvedené zákonné rezervy je také nově umožněno poplatníkům, kteří vedou jednoduché účetnictví, tvořit na vrub nákladů rezervu daňově účinnou.

1. Tvorba zákonných rezerv poplatníky, kteří vedou jednoduché účetnictví

Shora uvedeným zákonem č. 221/2015 Sb. byl do zákona o účetnictví navrácen systém jednoduchého účetnictví. Vést jednoduché účetnictví je však umožněno pouze účetním jednotkám upraveným v ustanovení § 1f ZoÚ. Jedná se o účetní jednotky, které nejsou založeny za účelem podnikání v podobě spolků, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, církví, náboženských společností včetně honebních společenstev, a to za splnění dalších zákonných podmínek. Uvedené účetní jednotky nesmí být současně plátci daně z přidané hodnoty, jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 mil. Kč a hodnota jejich majetku nesmí rovněž přesáhnout 3 mil. Kč.

Takový poplatník, který vede jednoduché účetnictví, může nově s účinností od 1.1.2016 tvořit na vrub daňových nákladů rezervu podle ZoR, a to za předpokladu, že vede prokazatelnou evidenci těchto rezerv. Může se jednat například o rezervu na opravu hmotného majetku, avšak za splnění podmínek deponace peněžních prostředků na samostatném účtu.

2. Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013

Tato daňově účinná rezerva se poprvé objevuje v ZoR od 1.1.2016, a to v ustanoveních § 11a až § 11c . Její vznik přímo souvisí se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a to s ohledem na ustanovení § 37p odst. 2. V tomto ustanovení je zakotvena povinnost provozovatele solární elektrárny zajistit financování předání ke zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů, a to pouze pro solární panely uvedené na trh do 1.1.2013. Tuto povinnost musí provozovatel solární elektrárny zajistit formou rovnoměrných dílčích plateb příspěvků, poskytovaných minimálně s roční periodicitou počínaje od 1.1.2014. Podkladem pro tyto dílčí platby je smlouva uzavřená nejpozději do 30.6.2013 mezi provozovatelem solární elektrárny a osobou, která zajišťuje zpracování, využití a likvidaci elektroodpadu ze solárních panelů tak, aby financování bylo plně zajištěno nejpozději do 1.1.2019. Právnická osoba, která bude realizovat samotné zpracování a likvidaci elektroodpadu ze solárních panelů, stanoví provozovatelům solárních elektráren příspěvky, zejména s ohledem na jejich hmotnosti a složení.

Provozovatelé solárních elektráren realizaci zmíněných dílčích plateb promítali do účetnictví od roku 2014 různým způsobem.

Z uvedených důvodů vydalo Generální finanční ředitelství po projednání s Ministerstvem financí a odbornou veřejností „Informaci k uplatňování plateb příspěvků na financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do 1. ledna 2013 v základu daně z příjmů u osob, které vedou účetnictví” č.j. 28889/15/7100-10110-011620 ze dne 18.5.2015.

Z této informace mj. vyplývá, že v podmínkách roku 2014 u dílčích plateb příspěvků na financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů na základě faktur vystavených provozovateli kolektivních systémů zajišťujících likvidaci solárních panelů uvedených na trh do 1. ledna 2013 je možno účtovat:

  1. pouze rozvahově nebo jako tvorba účetní rezervy, kdy částka dílčí platby nebude součástí základu daně nebo
  2. jako náklad, s výjimkou tvorby účetní rezervy, kdy se do základu daně zahrne poměrná část ve věcné a časové souvislosti.

Současně bylo již v této informaci zmíněno, že pro následující období bude navržena novela ZoR, která umožní uplatnění daňové rezervy (nezávisle na tvořené účetní rezervě) v základu daně z příjmů.

Zákonem č. 221/2015 Sb. byla s účinností od 1.1.2016 do ZoR doplněna zcela nová ustanovení § 11a až § 11c, která upravují výše uvedenou daňovou rezervu na nakládání s elektroodpadem. Z pohledu systematiky ZoR:

  • jsou v ustanovení § 11a upraveny obecné podmínky pro tvorbu této rezervy,

  • v ustanovení § 11b je upravena výše rezervy a

  • v ustanovení § 11c jsou upraveny zvláštní podmínky ve vazbě na změnu výše rezervy a při likvidaci solárního panelu.

I. Obecná ustanovení o rezervě na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů

Nejprve je nutno si odpovědět na otázku, kdo má právo tuto zákonnou rezervu tvořit na vrub daňově účinných nákladů. Předmětnou daňovou rezervu je oprávněn vytvářet provozovatel solární elektrárny, který je povinen zajistit financování zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013.

Ve srovnání s rezervou na

Nahrávám...
Nahrávám...