dnes je 18.6.2024

Input:

Změny zákona o rezervách od 1. 7. 2017

29.8.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

2017.18.2
Změny zákona o rezervách od 1. 7. 2017

Ing. Martin Gorčík

VYŠLO V ČÍSLE 18/2017

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZoR"), byl s účinností od 1. 7. 2017 změněn zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Novelizovaná ustanovení ZoR jsou předmětem ČÁSTI DRUHÉ Čl. III a čl. IV uvedeného zákona č. 170/2017 Sb.

Jedná se o novelu ZoR, kterou lze označit za legislativně technickou, resp. upřesňující, a to zejména v návaznosti na daňově účinnou rezervu na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013.

Dále došlo k rozšíření okruhu poplatníků daně z příjmů, kteří mají právo tvořit na vrub daňových nákladů rezervu na opravy hmotného majetku. Mezi tyto poplatníky patří příspěvkové organizace územního samosprávného celku nebo dobrovolného svazku obcí u hmotného majetku předaného zřizovatelem k hospodaření včetně dobrovolného svazku obcí u hmotného majetku vloženého členskou obcí.

1. Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013

Tato daňově účinná rezerva je v ZoR upravena od 1. 1. 2016, a to v ustanoveních § 11a až § 11c. Její vznik přímo souvisí se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a to s ohledem na ustanovení § 37p odst. 2. V tomto ustanovení je zakotvena povinnost provozovatele solární elektrárny zajistit financování předání ke zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů, a to pouze pro solární panely uvedené na trh do 1. 1. 2013. Tuto povinnost musí provozovatel solární elektrárny zajistit formou rovnoměrných dílčích plateb příspěvků, poskytovaných minimálně s roční periodicitou počínaje 1. 1. 2014. Podkladem pro tyto dílčí platby je smlouva uzavřená nejpozději do 30. 6. 2013 mezi provozovatelem solární elektrárny a osobou, která zajišťuje zpracování, využití a likvidaci elektroodpadu ze solárních panelů tak, aby financování bylo plně zajištěno nejpozději do 1. 1. 2019. Právnická osoba, která bude realizovat samotné zpracování a likvidaci elektroodpadu ze solárních panelů, stanoví provozovatelům solárních elektráren příspěvky, zejména s ohledem na jejich hmotnosti a složení.

Jak již bylo shora uvedeno, předmětnou daňovou rezervu je oprávněn vytvářet provozovatel solární elektrárny, který je povinen zajistit financování zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013.

Pokud bychom tuto rezervu na nakládání s elektroodpadem srovnali s ostatními zákonnými rezervami, pak není její daňová tvorba podmíněna jejím zaúčtováním na vrub nákladů. Zmíněnou tvorbu této rezervy lze tedy označit čistě za daňovou, tj. zcela nezávisle na tvorbě účetní rezervy, která je daňově neúčinná. Z tohoto důvodu ZoR ukládá poplatníkům vedení evidence vytvořené rezervy na nakládání s elektroodpadem.

Vzhledem k tomu, že se o této daňové rezervě neúčtuje, její daňová tvorba se realizuje při podání daňového přiznání prostřednictvím možnosti snížit výsledek hospodaření, a to v souladu s ustanovením § 23 odst. 3 písm. c) ZDP bodu 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na uvedené skutečnosti týkající se daňové tvorby předmětné rezervy došlo k novelizaci § 1 ZoR. Z tohoto zákonného ustanovení vyplývá, že ZoR upravuje pro účely zjištění základu daně z příjmů způsob tvorby a výši rezerv a opravných položek, které jsou:

  • výdajem (nákladem) vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 24 odst. 2 písm. i) ZDP nebo nově

  • položkou snižující základ daně z příjmů u poplatníků daní z příjmů.

Změna ustanovení § 1 ZoR tedy spočívá v tom, že ZoR upravuje vedle způsobu tvorby a výše rezerv, které uplatňuje poplatník daně z příjmů jako výdaj

Nahrávám...
Nahrávám...