dnes je 1.3.2024

Input:

Zrušení registrace k DPH

7.3.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 13 minut

Zrušení registrace k DPH

Ing. Jana Kolářová

Úvod

Zrušení registrace

Zrušení registrace plátce daně z přidané hodnoty při splnění zákonem stanovených podmínek je možné ze dvou důvodů. Jedním z nich je zrušení registrace na žádost plátce daně a druhým zrušení registrace rozhodnutím správce daně, tzv. zrušení registrace "z moci úřední“.

Podmínky pro zrušení registrace na žádost plátce jsou upraveny v následujících ustanoveních:

 • zrušení registrace plátce se sídlem v ČR z důvodu nízkého obratu, uskutečňování výhradně osvobozených plnění bez nároku na odpočet daně nebo ukončení ekonomické činnosti (§ 106b odst. 1 ZDPH),

 • zrušení registrace plátce se sídlem mimo ČR z důvodu ukončení uskutečňování zdanitelných plnění v ČR, ukončení dodávání zboží z ČR do jiného členského státu nebo ukončení ekonomické činnosti (§ 106b odst. 2 ZDPH),

 • zrušení registrace právních nástupců u privatizace, přeměn, nabytí obchodního závodu a zrušení registrace dědiců (§ 106b odst. 3 ZDPH),

 • speciální ustanovení pro zrušení registrace společníka společnosti (§ 106c ZDPH) bylo zrušeno. Pro bývalé společníky společností obsahuje novelizace přechodné ustanovení, jak počítat obrat pro účely zrušení registrace plátce.

Společná ustanovení ke zrušení registrace na žádost plátce jsou uvedena v § 106d ZDPH.

Podmínky pro zrušení registrace z moci úřední uvádí § 106 ZDPH.

Dále rekapitulujeme specifické případy zrušení registrace:

 • zrušení registrace skupiny (§ 106e ZDPH),

 • zrušená registrace identifikované osoby z moci úřední (§ 107 ZDPH) a na žádost (§ 107a ZDPH).

Právní úprava

 • § 4a ZDPH, § 5, § 72 až 78, § 79a, § 106, § 106b, § 106c, § 106d, § 106e, § 107, § 107a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH).

 • § 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen ZoÚ).

Zrušení registrace na žádost plátce se sídlem v ČR

Požádat o zrušení registrace k dani z přidané hodnoty může při splnění stanovených zákonných podmínek každý plátce se sídlem v ČR, pokud splní zákonem stanovené podmínky.

O zrušení registrace podle § 106b odst. 1 ZDPH je plátce, který není skupinou, oprávněn požádat nejdříve po uplynutí 1 roku od vzniku plátcovství a za předpokladu, že jeho obrat nepřesáhl za nejbližších předcházejících 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 2 000 000 Kč nebo uskutečňuje pouze osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně. Hranice 2 mil Kč přitom platí od roku 2023.

Dalším důvodem pro zrušení registrace je skutečnost, že plátce přestal uskutečňovat ekonomickou činnost. V tomto případě nemusí čekat 1 rok od vzniku plátcovství.

Přechod na limit 2 mil. Kč

Novelizace zákonem č. 366/2022 Sb., která zvýšila obrat od roku 2023, obsahuje přechodné ustanovení pro mimořádné zrušení registrace u plátců s obratem mezi 1 a 2 mil. Kč.

Již registrovaní plátci DPH, kteří mají sídlo v ČR a nejsou skupina ve smyslu § 5a ZDPH, mohli požádat o zrušení registrace do 8. 12 2022, pokud jejich obrat byl nad 1 mil. Kč, ale pod 2 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Zrušení registrace na žádost plátce se sídlem mimo ČR

O zrušení registrace může plátce se sídlem mimo ČR požádat v případě, že za nejbližších předcházejících 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců neuskutečnil v ČR zdanitelné plnění nebo dodání zboží do jiného členského státu osvobozené od daně s nárokem na odpočet.

Novelou č. 80/2019 Sb. účinnou od 1. 4. 2019 může o zrušení registrace požádat plátce se sídlem mimo tuzemsko i tehdy, pokud uskutečňuje pouze zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku, u kterých dochází k přenosu daňové povinnosti na odběratele, nebo pokud je prostřední osobou v třístranném obchodu.

Zároveň došlo ke zkrácení období, po které plátce musí splňovat podmínku, že v tuzemsku neuskutečnil zdanitelné plnění nebo dodání zboží do jiného členského státu osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, a to ze stávajících 12 měsíců na 6 měsíců.

Dalším důvodem pro zrušení registrace je skutečnost, že plátce přestal uskutečňovat ekonomickou činnost a v důsledku toho přestane být osobou povinnou k dani. V tomto případě nemusí čekat 6 měsíců. Do kategorie osob, které nejsou osobami povinnými k dani, se plátce dostane, pokud přestane podnikat, přesněji vyvíjet ekonomickou činnost ve smyslu § 5 odst. 3 ZDPH.

Osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku a uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v ČR (kromě plnění, kdy má povinnost přiznat daň osoba, které je plnění poskytováno a plnění, na která se použije zvláštní režim jednoho správního místa), je plátcem ode dne, kdy uskuteční takové plnění (§ 6c odst. 2 ZDPH). S účinností od 29. 7. 2016 byl do § 24 ZDPH doplněn nový případ přenosu povinnosti přiznat daň na příjemce. Dodá-li osoba neusazená v ČR českému plátci zboží s místem plnění v tuzemsku, dochází nově k přenesení daňové povinnosti. To platí výhradně v případě, kdy dodavatel je osobou neusazenou v ČR a není registrován jako plátce DPH v ČR. Odběratelem je pak osoba, která je registrována jako plátce. Osoby, které se do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti novely zákonem č. 243/2016 Sb. staly plátci podle § 6c odst. 2 ZDPH a kterým již po datu nabytí účinnosti novely nebude vznikat povinnost přiznat daň při dodání zboží plátci s místem plnění v ČR, mohou požádat o zrušení registrace do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely (od 29. 7. 2016).

Zrušení registrace na žádost právních nástupců

Žádost o zrušení registrace mohou podat i následující plátci:

 • plátce, který nabyl majetek v privatizaci,

 • plátce, který nabyl od plátce obchodní závod,

 • plátce, který je nástupnickou společností při přeměně obchodní korporace, od níž nabývá majetek a která byla rovněž plátcem daně,

 • dědic, který nabývá majetek po zemřelém plátci a pokračuje v uskutečňování ekonomické činnosti,

a to při splnění následujících podmínek:

 • od vzniku plátcovství uplynuly alespoň 3 měsíce a zároveň

 • za nejbližší předcházející 3 po sobě jdoucí kalendářní měsíce jeho obrat nepřesáhl 500 000 Kč.

Na základě zákona č. 366/2022 Sb. mohli plátci, kterým vzniklo plátcovství podle § 6b nebo § 6e ZDPH požádat o zrušení registrace do 8. 12. 2022, pokud jejich obrat přesáhl 250 000 Kč, ale nepřesáhl 500 000 Kč za 3 kalendářní měsíce. Kdo tuto lhůtu nestihl, postupuje podle běžných ustanovení § 106b ZDPH.

Podmínky pro zrušení registrace

Pokud plátce žádá o zrušení registrace, je povinen prokázat, že existují výše uvedené důvody pro zrušení registrace.

Zrušení registrace společníka společnosti (dříve účastníka sdružení)

O zrušení registrace k dani z přidané hodnoty mohou požádat i osoby, které jsou plátci daně a podnikají společně formou společnosti se společným účelem činnosti nebo věci. Do konce roku 2013 byla tato situace nazývána sdružením bez právní subjektivity a osoby takto společně činné byly nazývány účastníky sdružení. Podmínky pro zrušení registrace u těchto osob byly upraveny v § 106c ZDPH ve znění účinném do 30. 6. 2017.

Přestože to znění § 106c ZDPH od 1. 7. 2017 neobsahuje, z logiky zákona vyplývá, že zrušit registraci plátcem lze pouze u takového společníka společnosti, který by nebyl plátcem z jiného důvodu, například překročení hranice obratu. To je zřejmě důvod, proč zákon i nadále stanoví, jak se spočítá obrat společníka společnosti pro účely zrušení registrace.

Společné podmínky pro zrušení registrace na žádost

Správce daně je povinen zrušit registraci plátce, pokud ten prokáže existující důvody pro její zrušení. Pokud správce daně plátci vyhoví, pak se nelze proti jeho rozhodnutí odvolat (například poté, co plátce dozví, že by měl upravit a vrátit dříve uplatněné nároky na odpočet apod.).

Zrušení registrace je účinné dnem oznámení rozhodnutí, čímž se rozumí jeho doručení nebo například sepsáním protokolu o jednání o zrušení plátcovství.

Správce daně může zároveň se zrušením plátcovství rozhodnout, že se osoba stane identifikovanou k dani, z čehož jí plynou rovněž povinnosti podle zákona. Stejně rozhodne, pokud plátce o tento přechod z plátcovství na identifikaci požádá.

Zrušení registrace z moci úřední

Úprava obsažená v § 106 ZDPH umožňuje správci daně za určitých podmínek zrušit registraci plátci daně, aniž by o zrušení registrace k dani z přidané hodnoty plátce požádal, nebo i proti jeho vůli. Správce je oprávněn zrušit registraci plátce při splnění níže uvedených podmínek:

 • plátce přestane uskutečňovat ekonomickou činnost [§

Nahrávám...
Nahrávám...