dnes je 18.7.2024

Praktické informace - Daňový kalendář

Pokud Vás zajímají daňové povinnosti určité skupiny osob, vyberte si ji z nabídky. Mezi jednotlivými měsíci se můžete pohybovat pomocí šipek.

Konkrétní povinnosti vztahující se k určitému dni zjistíte kliknutím na toto datum v kalendáři, které je tučné a podtržené. Jde o poslední den, kdy lze povinnost splnit bez sankce.

Po novele zákona o DPH, účinné od 1. 10. 2021, která rozšířila zvláštní režim jednoho správního místa (a přejmenovala ho na „One Stop Shop“), se nově povinnost podat daňové přiznání (v novém termínu do konce měsíce následujícího) dostala do tohoto daňového kalendáře pro rok 2022, a to i proto, že lze očekávat častější používání tohoto režimu. V daňovém kalendáři najdete tuto daňovou povinnost naplánovanou i na sobotu nebo na neděli. Jde o výjimku („lex specialis“), o speciální pravidlo, přesunuté od 1. 10. 2021 do § 110zc odst. 2 ZDPH, týkající se pouze speciální povinnosti podat daňové přiznání v režimu One Stop Shop, která konec lhůty na nejbližší pracovní den neposouvá, oproti standardnímu postupu danému v § 33 odst. 4 DŘ.

říjen 2023

2.10.2023
 • právnické osoby: podání hlášení o zajištěné dani za srpen
 • právnické osoby: úhrada srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu srpna
 • fyzické osoby - OSVČ: podání hlášení o zajištěné dani za srpen
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada zálohy na důchodové zabezpečení a příspěvek státní politiky zaměstnanosti OSVČ za září
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada částky nemocenského pojištění za září (je-li OSVČ účastna na nemocenském pojištění)
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu srpna
 • plátci DPH: poslední možnost podat žádost o vrácení DPH na vstupu z plnění s místem plnění v jiném členském státě za rok 2022 (platí pro tuzemské plátce daně, jde o žádost podle § 82 ZDPH)
 • plátci DPH: poslední možnost podat žádost o vrácení DPH na vstupu z plnění s místem plnění v tuzemsku za rok 2022 (platí pro osoby registrované k dani v jiném členském státě EU, jde o žádost podle § 82a ZDPH)
6.10.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za září
9.10.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za září
17.10.2023
 • plátci DPH: podání výkazu Intrastat podle zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, za září (u plátců, kteří překročili stanovené limity pohybu zboží do a z jiných zemí EU); při podání v papírové podobě je lhůta pro doručení výkazu 13. října
19.10.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě paušální zálohy OSVČ v paušálním režimu za říjen
 • zaměstnavatelé: podání bankovního příkazu k úhradě zdravotního pojištění za zaměstnance za září
 • zaměstnavatelé: podání bankovního příkazu k úhradě sociálního pojištění za zaměstnance za září
 • zaměstnavatelé: podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti sražené z mezd za září
20.10.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada paušální zálohy OSVČ v paušálním režimu za říjen
 • zaměstnavatelé: podání přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele příslušné zdravotní pojišťovně za září
 • zaměstnavatelé: podání přehledu o výši pojistného příslušné správě sociálního zabezpečení za září
 • zaměstnavatelé: úhrada zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti sražené z mezd za září
 • zaměstnavatelé: úhrada sociálního pojištění za zaměstnance za září
 • zaměstnavatelé: úhrada zdravotního pojištění za zaměstnance za září
24.10.2023
 • plátci DPH: podání bankovního příkazu k úhradě DPH za září (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
 • plátci DPH: podání bankovního příkazu k úhradě DPH za III. čtvrtletí (u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím)
25.10.2023
 • plátci DPH: podání přiznání k DPH za září (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
 • plátci DPH: podání přiznání k DPH za III. čtvrtletí (u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím)
 • plátci DPH: podání kontrolního hlášení za září (u všech plátců, kteří uskutečnili nebo přijali plnění uvedená v § 101c odst. 1 ZDPH, s výjimkou fyzických osob s čtvrtletním zdaňovacím obdobím)
 • plátci DPH: podání kontrolního hlášení za lll. čtvrtletí (u plátců fyzických osob se čtvrtletním zdaňovacím obdobím, kteří uskutečnili nebo přijali plnění uvedená v § 101c odst. 1 ZDPH)
 • plátci DPH: podání souhrnného hlášení za září (u plátců, kteří v daném měsíci uskutečnili plnění uvedená v § 102 odst. 1 nebo odst. 2 ZDPH; u identifikovaných osob, které poskytly plnění uvedená v § 102 odst. 3 ZDPH)
 • plátci DPH: podání souhrnného hlášení za III. čtvrtletí [u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím, kteří uskutečnili z plnění uvedených v § 102 odst. 1 ZDPH pouze poskytnutí služby podle písm. d) s místem plnění v jiném členském státě EU]
 • plátci DPH: úhrada DPH za září (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
 • plátci DPH: úhrada DPH za III. čtvrtletí (u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím)
27.10.2023
 • plátci DPH: poslední možnost předložení dodatečného přiznání k DPH na snížení daňové povinnosti za září 2020 (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
 • plátci DPH: poslední možnost předložení dodatečného přiznání k DPH na snížení daňové povinnosti za III. čtvrtletí 2020 (u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím)
30.10.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na důchodové zabezpečení a příspěvek státní politiky zaměstnanosti OSVČ za říjen
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě částky nemocenského pojištění za říjen (je-li OSVČ účastna na nemocenském pojištění)
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu září
 • právnické osoby: podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu září
 • zaměstnavatelé: podání bankovního příkazu k úhradě pojistného podle vyhlášky MF č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu, na IV. čtvrtletí
 • plátci DPH: podání bankovního příkazu k úhradě DPH v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku ("One Stop Shop") v dovozním režimu za září
 • plátci DPH: podání bankovního příkazu k úhradě DPH v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku ("One Stop Shop") v režimu EU a režimu mimo EU za III. čtvrtletí
31.10.2023
 • právnické osoby: podání hlášení o zajištěné dani za září
 • právnické osoby: úhrada srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu září
 • fyzické osoby - OSVČ: podání hlášení o zajištěné dani za září
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada zálohy na důchodové zabezpečení a příspěvek státní politiky zaměstnanosti OSVČ za říjen
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada částky nemocenského pojištění za říjen (je-li OSVČ účastna na nemocenském pojištění)
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu září
 • zaměstnavatelé: úhrada pojistného podle vyhlášky MF č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu, na IV. čtvrtletí
 • plátci DPH: podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona, má-li být skupinová registrace provedena k 1. lednu 2024; v případě pozdějšího podání přihlášky bude registrace skupiny provedena k 1. lednu 2025
 • plátci DPH: podání žádosti o přistoupení plátce do skupiny podle § 95a zákona, má-li se přistupující plátce stát členem skupiny k 1. lednu 2024; v případě pozdějšího podání žádosti bude přistoupení účinné k 1. lednu 2025
 • plátci DPH: podání žádosti o zrušení skupinové registrace podle § 106e zákona, má-li být skupinová registrace zrušena k 31. prosinci 2023; v případě pozdějšího podání žádosti bude registrace skupiny zrušena s účinností k 31. prosinci 2024
 • plátci DPH: podání žádosti o vystoupení plátce ze skupiny podle § 106f zákona, má-li být členství vystupujícího plátce ve skupině zrušeno k 31. prosinci 2023; v případě pozdějšího podání žádosti bude vystoupení účinné k 31. prosinci 2024
 • plátci DPH: podání daňového přiznání v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku, tzv. "One Stop Shop" (využívající "dovozní režim") za zdaňovací období září
 • plátci DPH: podání daňového přiznání v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku, tzv. "One Stop Shop" (využívající "režim EU" a "režim mimo EU") za zdaňovací období III. čtvrtletí
 • plátci DPH: úhrada DPH v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku ("One Stop Shop") v dovozním režimu za září
 • plátci DPH: úhrada DPH v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku ("One Stop Shop") v režimu EU a režimu mimo EU za III. čtvrtletí
ROZCESTNÍK
Nahrávám...
Nahrávám...