dnes je 25.2.2021

Input:

021 - Stavby

16.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

021 – Stavby

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se podle § 7 odst.  2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. zachycují bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti:

  • stavby včetně budov, důlní díla a důlní stavby pod povrchem, inženýrské sítě, vodní díla a další stavební díla podle zvláštních právních předpisů;

  • právo stavby, pokud není zbožím;

  • otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť;

  • technické rekultivace, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak;

  • byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky.

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody, Metoda komponentního odpisování

§ 24–28 ZoÚ, § 7, § 47, § 56, § 56a vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, 017, 019

NÚR, JUD, KDP

Rozvaha: Aktiva: B.II.1.2. – Stavby

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. PF,
P,
VZ
Pořízení staveb dodavatelsky s vedlejšími pořizovacími náklady:

§ 29 odst. 1 ZDP
a) cena pořízení podle faktury, smlouvy a jiných specifických dokladů 042 321,
389
§ 25 ZoÚ
Nevyfakturované dodávky se ke konci rozvahového dne účtují jako dohadné položky pasivní.
b) vedlejší náklady při pořízení, které jsou součástí pořizovací ceny (pořízené dodavatelsky, event. ve vlastní režii) 042 321,
211,
588,
586
§ 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
§ 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
2. VZ Zařazení – převod pořízené stavby nebo dokončené stavby po kolaudaci a návrhu na zápis do katastru nemovitostí v celkové pořizovací ceně 021 042 § 56 odst. 9 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Účetní odpisy se uplatňují od doručení návrhu na vklad, pokud k němu nedojde, zápisy a odpisy se zpětně opraví. Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí se uvede na analytických účtech, v inventurních soupisech a v příloze v účetní závěrce.
Daňové odpisy se uplatní po převodu vlastnického práva, tj. až dnem zápisu do katastru nemovitostí, který je zpravidla shodný s datem doručení návrhu na vklad do katastru.
3. VZ,BÚ Na pořízení stavby byla poskytnuta dotace 221
(378),
346,
021
346,
042,
042
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku a technického zhodnocení se sníží o dotaci na pořízení majetku a o dotaci na úhradu úroků zahrnovaných do ocenění majetku.
Dotace na úhradu úroků nezahrnovaných do pořízení DHM a technického zhodnocení se ve věcné a časové souvislosti účtuje do ostatních finančních výnosů.
4. VZ Aktivace nákladů vynaložených na pořízení staveb ve vlastní režii:


a) aktivace ve vynaložených vlastních nákladech 021 588 § 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
b) zařazení do dlouhodobého majetku – staveb v ocenění vlastními náklady nebo v reprodukční pořizovací ceně, pokud vlastní náklady nelze zjistit 021 042 Ocenění vlastními náklady podle § 25 odst. 5 písm. d) ZoÚ.
5. PF,
P
Pořízení staveb bez vedlejších pořizovacích nákladů:


a) dodavatelsky 021 321
b) za hotové, 021 211 Pozor na omezení plateb v hotovosti (270 tis. Kč).
6. VZ Pořízení staveb darem 021 648 Ocenění je reprodukční pořizovací cenou, což je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby, pokud není známa jejich pořizovací cena, se oceňují ve výši 1 Kč.
§ 25 odst. 1 písm. k) ZoÚ
§ 23 odst. 3 písm. c) ZDP (bod 9) – peněžitý dar.
§ 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
7. VZ Pořízení staveb převedením z osobního užívání individuálního podnikatele do podnikání  021 491
8. VZ Pořízení dokončených staveb při nepeněžitém vkladu do obchodní korporace při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu 021 379,
353
§ 15–24, 143, 251, 573 ZOK

Nepeněžitý vklad musí být oceněn znalcem a vnesen před vznikem obchodní korporace.

Vklad dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou případů, kdy je vklad oceněn podle společenské smlouvy, zakladatelské smlouvy nebo zakladatelské listiny jinak, se oceňuje pro účely účetnictví reprodukční pořizovací cenou.
9. VZ Účtování nově zjištěných (v účetnictví dosud nezachycených) staveb 021 081 Ocenění je reprodukční pořizovací cenou, což je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
10. VZ Technické zhodnocení budov, hal a staveb 021 042 § 47 odst. 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
11. VZ Účetní odpisy staveb 551 081 Stanovení účetních odpisů je v pravomoci účetní jednotky a musí být upraveno vnitřní směrnicí o odpisování – odpisovým plánem.
V případě odpisů práva stavby je doba odpisování stanovená ve shodě s dobou, na kterou je právo stavby zřízeno.
§ 28 odst. 6 ZoÚ
Daňové odpisy § 30–32 ZDP
12. VZ Vyřazení staveb, které jsou plně odepsány, z účetní evidence 081 021
13. VZ Vyřazované stavby nebyly 100% odepsány


a) jednorázový odpis zůstatkové ceny stavby vyřazené z důvodu další neupotřebitelnosti 551 081
b) jednorázový odpis zůstatkové ceny stavby vyřazené z důvodu poškození 549 081 § 24 odst. 2 písm. c), l) ZDP
§ 25 odst. 1 písm. n) ZDP
c) jednorázový odpis zůstatkové ceny stavby vyřazené darem 543 081 § 25 odst. 1 písm. o) ZDP
§ 15 odst. 1 ZDP
§ 20 odst. 8 ZDP
Plátce DPH vyhodnotí, zda odvede daň na výstupu 543/343.
d) jednorázový odpis zůstatkové ceny stavby vyřazené z důvodu jejího prodeje 541 081 Jde o účetní zápisy, které předcházejí vyřazení majetku z evidence 081/021.
e) převod stavby z podnikání do osobního užívání individuálního podnikatele 491 081 Plátce DPH vyhodnotí, zda odvede daň na výstupu 491/343.
f) vnesení nepeněžitého vkladu (stavby) do jiné obchodní korporace 367,
378
081 viz bod 8

Do ocenění vlastními náklady podle § 25 odst. 5 písm. d) ZoÚ patří přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti; do přímých nákladů se zahrnuje pořizovací cena materiálu a jiných spotřebovaných výkonů a další náklady, které vzniknou v přímé souvislosti s danou výrobou nebo jinou činností.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění p. p.

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění p. p.

Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám, k bytům a nebytovým prostorům, ve znění p. p., je od 1. 1. 2014 zrušen a problematika vlastnictví bytů přešla do NOZ.

Účetnictví

V případě práva stavby není součástí jeho ocenění stavba vyhovující právu stavby. Je-li při nabytí práva stavby oceněného jednou částkou jeho součástí stavba vyhovující právu stavby zřízená jinou účetní jednotkou nebo osobou, rozdělení ocenění práva stavby na část odpovídající stavbě a právu stavby se provede při respektování principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení obou částí práva stavby. Stavby vyhovující právu stavby podle § 47 odst. 3 vyhlášky č. 500/2002 Sb. účtované na samostatných účtech se odpisují samostatně.

Do vedlejších nákladů patří podle § 47 odst. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. zejména náklady na přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, odměny za poradenské služby a zprostředkování, správní poplatky, platby za poskytnuté záruky a otevření akreditivu, expertízy, patentové rešerše a předprojektové přípravné práce, úroky, zejména z úvěru, pokud tak účetní jednotka rozhodne, průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce včetně variantních řešení a rozpočtů, zařízení staveniště, odstranění porostu a příslušné terénní úpravy, clo, dopravné, montáž a umělecká díla tvořící součást stavby, vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby, náhrady za omezení vlastnických

Nahrávám...
Nahrávám...