dnes je 27.5.2024

Input:

061 - Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

14.1.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

061 – Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycují cenné papíry a podíly osob s rozhodujícím vlivem na řízení, nebo provozování obchodní korporace jiné osoby, která je osobou ovládanou (ovládající osoba vlastní vyšší než 40% podíl na hlasovacích právech či disponuje většinou hlasovacích práv na základě dohody apod.) a jsou pořízeny za účelem dlouhodobého držení.

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody, Cenné papíry a podíly, Evidence valutových a devizových operací

§ 24–27 ZoÚ, § 8, § 48 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 005, 008, 014, 017

Rozvaha: Aktiva: B.III.1. – Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ Převod cenných papírů a podílů do dlouhodobého finančního majetku 061 064 § 31 až 33, § 73 až § 79, § 318 až § 321 ZOK
Součástí pořizovací ceny se stává cena uplatněné opce na její nákup, poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám a ostatní přímé náklady s prodejem související.
2. VZ Pořízení cenných papírů a podílů bezúplatně 061 668 § 33 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
3. VZ Upsání akcií nebo vkladu podle stanov 378 vklad *)
4. VZ Převod do finančního majetku po zápisu obchodní korporace do obchodního rejstříku 061 367 § 23a ZDP **)
5. VZ Převod pohledávky na splacení vkladu 367 378
6. VZ Uplatnění práva opce na nákup cenných papírů 061 376
7. VZ Prodej, jiný úbytek cenných papírů či majetkových podílů 561 061 § 24 odst. 2 písm. r), w), ze),
§ 25 odst. 1 písm. c) ZDP
8. VZ Přecenění majetkové účasti ekvivalencí:


a) snížení pořizovací ceny 414 061 AÚ ČÚS 008
b) zvýšení pořizovací ceny 061 AÚ 414
c) zrušení zaúčtovaného snížení, resp. zvýšení pořizovací ceny při prodeji nebo jiném úbytku cenného papíru, podílů 061 AÚ,
414
414,
061 AÚ

9. VZ Snížení hodnoty majetkové účasti – přecenění pomocí opravné položky (OP):Používá se v případě, kdy účetní jednotka rozhodla, že majetkové účasti nebudou přeceněny ekvivalencí.

ČÚS 005
Při snížení ocenění se u majetkových účastí užívá i nepřímé snížení hodnoty vytvořením účetní opravné položky, neboť se obvykle jedná o změnu, která nemá trvalý charakter. Opravné položky nelze vytvářet na zvýšení hodnoty majetku.Pokud by bylo jasné, že snížení hodnoty je trvalého charakteru, použije se přímý odpis do finančních nákladů – účet 568.
a) snížení hodnoty majetkové účasti – přecenění pomocí opravné položky (OP) 579 096
b) zúčtování OP při zvýšení tržního ocenění nebo při prodeji či jiném úbytku majetkové účasti 096 579
10. VZ Účetní jednotka pozbyla rozhodující vliv ve společnosti 062,
063
061
11. VZ Účetní jednotka získala rozhodující vliv 061 062,
063

Poznámka:

Pokud účetní jednotka ovládá spoluvlastněnou společnost, je označována za ovládající osobu. Ovládající osoba vykonává přímo, nebo nepřímo (prostřednictvím jiné osoby) rozhodující vliv na řízení nebo provozování obchodního závodu jiné společnosti – ovládané osoby.

Osobou ovládající je ten, kdo nakládá s podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 40 % všech hlasů v obchodní korporaci, ledaže stejným nebo vyšším podílem nakládá jiná osoba nebo jiné osoby jednající

Nahrávám...
Nahrávám...