dnes je 15.4.2024

Input:

062 - Podíly - podstatný vliv

5.3.2018, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

062 – Podíly – podstatný vliv

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycují majetkové cenné papíry, a majetkové podíly, které jsou pořízeny za účelem dlouhodobého držení. Jedná se o akcie a podíly s podstatným vlivem na řízení nebo provozování podniku jiné osoby (20–40 %). Podstatným vlivem se rozumí takový významný vliv na řízení nebo provozování účetní jednotky, jenž není rozhodující ani společný; není-li prokázán opak, považuje se za podstatný vliv dispozice nejméně s 20 % hlasovacích práv (§ 22 odst. 5 ZoÚ).

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody, Cenné papíry a podíly, Evidence valutových a devizových operací

§ 24–27 ZoÚ, § 8, § 48 a § 51 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 008, 014, 017

Rozvaha: Aktiva: B.III.3. – Podíly – podstatný vliv

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ Zúčtování převodu akcií a podílů do dlouhodobého finančního majetku 062 064 § 31 až 33, § 73 až § 79, 125, § 318 – 321 ZOK
Součástí pořizovací ceny se stává cena uplatněné opce na její nákup, poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám a ostatní přímé náklady s prodejem související.
2. VZ Pořízení cenných papírů a podílů bezúplatně 062 668
3. VZ Upsání vkladu do obchodní korporace podle stanov 378 vklad Cenné papíry a podíly se oceňují pořizovací cenou (včetně ážia); jsou-li však cenné papíry a podíly nabyty protihodnotou za nepeněžitý vklad vložený do obchodní korporace, základem jejich ocenění u vkladatele je zůstatková (účetní) cena nepeněžitého vkladu.
Podrobněji v poznámkách pod účtem 061.
4. VZ Převod do finančního majetku po zápisu obchodní korporace do obchodního rejstříku 062 367 § 23a ZDP
5. VZ Převod pohledávky na splacení vkladu 367 378
Nahrávám...
Nahrávám...