dnes je 17.7.2024

Input:

128/2000 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, ve znění účinném k 14.9.2011

č. 128/2000 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, ve znění účinném k 14.9.2011
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
83/2011 Sb.m.s.
(k 14.9.2011)
mění čl. 3, čl. 6, vkládá nový čl. 10
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. května 1999 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic.
S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dne 21. června 2000.
České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.
DOHODA
mezi Českou republikou a Moldavskou republikou
o podpoře a vzájemné ochraně investic
Česká republika a Moldavská republika (dále jen „smluvní strany”),
vedeny přáním rozvíjet hospodářskou spolupráci k vzájemnému prospěchu obou států, hodlajíce vytvořit a udržovat příznivé podmínky pro investice investorů jednoho státu na území druhého státu, a
vědomy si, že podpora a vzájemná ochrana investic ve smyslu této dohody podněcuje podnikatelskou iniciativu v této oblasti,
se dohodly na následujícím:
Článek 1
Definice
Pro účely této dohody:
1. Pojem „investice” označuje každou majetkovou hodnotu investovanou v souvislosti s hospodářskými aktivitami investorem jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany v souladu s právním řádem druhé smluvní strany a zahrnuje zejména, nikoli však výlučně:
a)  movitý a nemovitý majetek, jakož i jakákoli jiná majetková práva, jako jsou hypotéky, zástavy nebo záruky;
b)  akcie, obligace a nezajištěné dluhopisy společností nebo jakoukoli jinou formu účasti ve společnosti;
c)  peněžní pohledávky nebo nároky na jakékoli plnění na základě smlouvy mající finanční hodnotu, související s investicí;
d)  práva z oblasti duševního vlastnictví včetně autorských práv, práv z ochranných známek, patentů, průmyslových vzorů, technických postupů, know-how, obchodních tajemství, obchodních jmen a goodwill, spojená s investicí;
e)  jakékoli právo vyplývající ze zákona nebo ze smluvního ujednání a jakékoli licence a povolení vydaná podle zákona, včetně koncesí k průzkumu, těžbě, kultivaci nebo využití přírodních zdrojů.

Jakákoli změna formy, ve které jsou hodnoty investovány, nemá vliv na jejich charakter jako investice.
2. Pojem „investor” znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která investuje na území druhé smluvní strany.
a)  Pojem „fyzická osoba” znamená jakoukoli fyzickou osobu mající státní občanství některé ze smluvních stran v souladu s jejími zákony.
b)  Pojem „právnická osoba” znamená s ohledem na obě smluvní strany jakoukoli společnost, která má trvalé sídlo na území některé ze smluvních stran, zaregistrovanou nebo zřízenou v souladu s jejími zákony a uznanou jimi za právnickou osobu.
3. Pojem „výnosy” znamená částky plynoucí z investice a zahrnuje zejména, ne však výlučně, zisky, úroky z půjček, přírůstky kapitálu, podíly, dividendy, licenční nebo jiné poplatky.
4. Pojem „území” znamená ve
Nahrávám...
Nahrávám...