dnes je 18.7.2024

Input:

16/2005 F.z., Pokyn č. D-266: Sdělení o příloze k žádosti o prominutí příslušenství daně

16/2005 F.z., Pokyn č. D-266: Sdělení o příloze k žádosti o prominutí příslušenství daně
Pokyn č. D-266
Sdělení o příloze k žádosti o prominutí příslušenství daně
 
Referent: ing. Blanka Kolacíová, tel.: 257 044 479
Č.j.: 52/92 697/2004-522
Ministerstvo financí v souvislosti se změnami v evidování poskytnuté veřejné podpory podle zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, upozorňuje podnikatelské daňové subjekty, fyzické a právnické osoby, které žádají o prominutí příslušenství daně podle ustanovení § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, na nutnost předkládání Čestného prohlášení z důvodů kumulace a evidence již poskytnuté veřejné podpory.
Toto prohlášení slouží správci daně, který je při promíjení příslušenství daně v postavení poskytovatele veřejné podpory, k evidenci poskytovaných veřejných podpor. Zároveň je podkladem pro rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, bez něhož nelze příslušenství daně prominout a to s ohledem na povinnost správce daně, zajistit evidenci poskytovaných veřejných podpor.
V tomto prohlášení podnikatelské daňové subjekty uvádějí informace o výši poskytnuté veřejné podpory v režimu „de minimis”, tj. do částky odpovídající ekvivalentu 100 000 EUR podle Nařízení komise (ES) č. 69/2001 ze dne 12. ledna 2001, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u podpory de minimis z prostředků veřejných rozpočtů v předchozích třech letech. Pro účely výpočtu výše veřejné podpory „de minimis” se sčítají všechny veřejné podpory poskytnuté jednomu příjemci, byť od různých poskytovatelů. Test tří předchozích let pro posouzení výše již poskytnuté veřejné podpory se předběžně vypočítává ke dni podání žádosti o prominutí příslušenství daně. Pokud do doby obdržení rozhodnutí o prominutí příslušenství daně dojde ke změně ve výši obdržené veřejné podpory v režimu „de minimis”, poplatník tuto skutečnost neprodleně písemně oznámí místně příslušnému finančnímu úřadu.
V ustanovení § 7 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, je stanoven postup při navracení veřejné podpory. Pokud Komise rozhodne o vrácení veřejné podpory, je příjemce povinen poskytnutou podporu vrátit včetně úroků. Ke splnění této povinnosti poskytovatel příjemce vyzve a pokud není Komisí stanovena lhůta na vrácení, poskytovatel ji určí. Pokud marně uplyne stanovená lhůta, poskytovatel podá proti příjemci žalobu u soudu.
Podle čl. 1 se Nařízení Komise (ES) č. 69/2001 ze dne 12. ledna 2001 vztahuje na podporu poskytnutou podnikatelským daňovým subjektům ve všech odvětvích, s výjimkou oboru dopravy a činností, týkající se výroby, zpracování a uvádění na trh výrobků, uvedených v příloze 1 Smlouvy (viz příloha).
Pokud podnikatelské daňové subjekty podnikají v oborech, které jsou uvedeny v příloze Pokynu D-266, uvedou tuto informaci v Čestném prohlášení.
Uvedené právní předpisy Evropské unie lze nalézt v Úředním věstníku EU, který se dnem vstupu ČR do EU stal závazným pramenem práva také na území ČR (viz sdělení Ministerstva zahraničních věcí
Nahrávám...
Nahrávám...