dnes je 17.7.2024

Input:

270/2010 Sb., Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků, ve znění účinném k 1.1.2018

č. 270/2010 Sb., Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků, ve znění účinném k 1.1.2018
VYHLÁŠKA
ze dne 8. září 2010
o inventarizaci majetku a závazků
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
372/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 2, § 3, § 4 a § 8; nové přechodné ustanovení
411/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 2, § 3, § 5 a § 8; nová přechodná ustanovení
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., k provedení § 4 odst. 8 písm. u), § 29 odst. 4 a § 30 odst. 5:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tato vyhláška stanoví pro vybrané účetní jednotky podle § 1 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon”) požadavky na organizační zajištění a způsob provedení inventarizace majetku a závazků, včetně bližších podmínek inventarizace jiných aktiv a jiných pasiv.
(2)  Tato vyhláška dále stanoví pro účetní jednotky požadavky na organizační zajištění a způsob provedení inventarizace kulturních památek, sbírek muzejní povahy a archeologických nálezů.
§ 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  prvotní inventurou činnosti prováděné při inventarizaci majetku a závazků, které jsou nutné pro vyhotovení inventurních soupisů,
b)  rozdílovou inventurou činnosti prováděné při inventarizaci majetku a závazků, které jsou nutné pro vyhotovení dodatečných inventurních soupisů,
c)  dodatečným inventurním soupisem průkazný účetní záznam, kterým vybraná účetní jednotka prokazuje přírůstky nebo úbytky stavu majetku a závazků, který byl zjištěn prvotní inventurou, a to způsobem, který je nutný pro zjištění stavu ke konci rozvahového dne,
d)  inventurním zápisem průkazný účetní záznam, kterým vybraná účetní jednotka nahrazuje při průběžné inventarizaci inventurní soupis podle § 30 odst. 8 zákona,
e)  inventarizační zprávou shrnutí všech podstatných skutečností o všech provedených inventurách, včetně informace o všech inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech,
f)  vybraným majetkem kulturní památky, sbírky muzejní povahy a archeologické nálezy,
g)  inventurním závěrem průkazný účetní záznam vybrané účetní jednotky, které jiný právní předpis umožňuje zjišťovat skutečný stav vybraného majetku a ověřovat jeho soulad s evidencí vedenou podle tohoto právního předpisu v průběhu několika let, kterým tato vybraná účetní jednotka prokazuje stav ke konci rozvahového dne podle této vyhlášky,
h)  inventarizační položkou majetek, závazky, jiná aktiva a jiná pasiva, na základě kterých může být vyhotovován inventurní soupis, dodatečný inventurní soupis nebo zjednodušený inventurní soupis; označování těchto soupisů je podle směrné účtové osnovy a účtového rozvrhu prováděno syntetickými, analytickými nebo podrozvahovými účty,
i)  částí inventarizační položky jednotlivé věci, jednotlivé pohledávky, opravné položky k jednotlivým pohledávkám, jednotlivé závazky a další skutečnosti, které lze samostatně zjišťovat v rámci inventarizační položky,
j)  pomocnou evidencí veškeré jednotlivé a souhrnné účetní záznamy, které jsou využitelné při zjišťování skutečných stavů inventarizačních položek a jejich částí, s výjimkou inventurních evidencí, jiných evidencí a zápisů
Nahrávám...
Nahrávám...